Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

 

Årskursus på Hotel Nyborg Strand, den 29. til 31. maj 2012

Til stede: Jytte Øhlenschlæger (JØ), Pernille Wilby (PW), Erik Kobbersmed (EK), Karsten Kabell (KK), Hans Henrik Christensen (HC), Gert Schmidt (GS) og Helene Devantié (HD). Desuden deltog Minna Østergaard, Jane Mikkelsen, Henrik Rødsgaard, Allan Størner, Jan Bräuner og Helle Nielsen (til tirsdag middag).

Bestyrelsen og gæster mødtes mandag den 28. maj for at forberede sig og fordele opgaverne forud for årskurset.

Tirsdag den 29. maj

Bestyrelse, kursusledere og hjælpere mødtes til gennemgang af dagens opgaver. Herefter skulle der pakkes tasker, stilles borde og stande op mv.

Bestyrelsen gennemgik programmet med hotellets personale.

Efter forberedelserne var bestyrelsen klar til at modtage deltagerne i forhallen.

Samtidig gennemgik formand, næstformand, sekretær og protokolfører generalforsamlingen med Dan Richardsen, OAO, herunder budgetforslag, regnskab samt indkomne forslag.

Kl. 14.30 åbnede formand Helene Devantié årskurset og fanen blev båret ind under ”Der er et yndigt land”.

Kl. 15.30 blev der afholdt stiftskredsmøder.

 

Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse, tirsdag den 29. juni 2012 kl. 16.30 på Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden:

1. Beretning ved formanden
2. Indkomne forslag
3. Aflægning af regnskab ved forretningsføreren.
4. Evt.

Der var en fremmødt: Kristen Sørensen. Desuden deltog Erik Kobbersmed, Karsten Kabell, Gert Schmidt, Helene Devantié og Hans Henrik Christensen

Ad 1. Helene Devantié bød velkommen og aflagde kort beretning.
Ad 2. Ingen.
Ad 3. Forretningsfører Gert Schmidt fremlagde regnskabet. Det vil fremover være bestyrelsen der skriver under og godkender regnskabet.  Regnskabet er godkendt. Gert Schmidt meddelte at der er udbetalt begravelseshjælp til et medlem i 2011. Begravelseskassen har p.t. 18 medlemmer.
Ad 4. Intet.

Begravelseshjælp er uændret til 2.500 kr. Kontingent uændret.

Formanden takkede for deltagelsen, og generalforsamlingen var slut.

Referent Hans Henrik Christensen

Generalforsamling i Danmarks Kirketjenerforening.

Formand Helene Devantié bød velkommen og forsamlingen sang: ”Gak ud min sjæl, betragt med flid”

Formanden præsenterede den samlede bestyrelse.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger sin beretning
  3. Forretningsføreren fremlægger foreningens reviderede regnskaber
  4. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af begravelseshjælp samt kontingent for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Dan Richardsen fra OAO. Dan Richardsen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden blev gennemgået.

Der blev nedsat et stemmeudvalg, der bestod af: Allan Størner, Jane Mikkelsen, Povl Søndergaard og Allan Nyholm.

Ad 2. Formanden aflægger beretning.

Formanden aflagde sin mundtlige beretning.

Beretningen har været bragt i sin fulde længe i foreningens medlemsblad, der udkom primo maj 2012.

Årsberetning (indsat i sin fulde længde):

2011 har været et lidt stille år. En periode mellem overenskomstforhandlinger, men dog alligevel en periode med masser af arbejdsopgaver og udfordringer.

Vi vil traditionen tro mindes de kolleger, som vi har mistet siden sidste generalforsamling.

Vi vil ære:

 

Charlotte Mikkelsen, Hellebæk Kirke

Jørgen Nyholm Hansen, tidligere Nr. Tranders Kirke, Aalborg

Christian Brande Jensen, tidligere Dragør Kirke

 

Ære være deres minde.

 

I Danmarks Kirketjenerforening er vi i dag 574 medlemmer. Der er 320 kvinder og 254 mænd. Antallet sidste år i maj var i alt 589 medlemmer.

Vi har været flere medlemmer end nu og vi kan blive det igen. Hvorfor medlemstallet er dalet en smule, er ikke til at gætte på, men jeg tænker at finanskrise og nedskæringer i stillinger kan have en indvirkning.  Det er bedst, når vi kan stå mange sammen og stå stærkere. Endnu flere kirketjenere skal have kendskab til deres faglige organisation, i sær når de er nye i jobbet - tak til alle, der er medvirken til det.

Det er dejligt at se, at nogle af Jer, som er nyansatte også har fundet vej til årskurset. I skal være meget velkomne, og vi håber, at I vil falde godt til i blandt os, og ikke mindst på Jeres arbejdspladser.

Løn:

Med virkning fra 1. april 2012 fik alle en generel lønforhøjelse svarende til 1,3 pct. pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2011. Forhøjelsen var lidt mindre end de 1,67 pct., vi var lovet i forbindelse med OK11. Lønudviklingen for statsansatte er knyttet sammen med lønudviklingen i den private sektor via den såkaldte reguleringsordning. Lønudviklingen for de privatansatte, har desværre på grund af krisen været lavere, end vi forventede, da overenskomsten blev indgået.

Den 31. marts blev grundbeløbet nulstillet, dvs. at det fra denne dato ikke længere hedder grundbeløb 1. oktober 1997, men 31. marts 2012. Ny intervalløn for overenskomstansatte hedder herefter mellem 249.025 - 321.112 kr. årligt.

Lokallønspuljeaftaler for 2010 blev udmøntet og resulterede i, at alle tjenestemandsansatte kirketjenere i lønramme 9 blev personlig omkvalificeret til lønramme 10. Der var i alt en pulje på 104.576,57 kr. til fordeling.

OK 13

Bestyrelsen har løbende siden sidste overenskomstforhandling haft overenskomstforhandling 2013 – herefter kaldet OK13 - på dagsordenen på bestyrelsesmøderne, så ideer og forslag kunne sættes på papir.

OAO skal i forbindelse med OK 13 have de generelle krav indsendt senest 31. august. Jeg tror, at det er vigtigt i disse tider, at gå efter generelle lønstigninger, så alle kan få glæde af de få midler, der er at gøre godt med. Vores krav ved sidste overenskomstforhandling var; generelle lønstigninger, yderligere 1 uges betalt barselsorlov, feriegodtgørelse forhøjes fra 1,5 til 2 %, omsorgsdage for alle, karensperioden ved pension nedsættes. Kun den generelle lønstigning slog igennem, da der jo som sagt og skrevet, ikke var så meget at komme efter. Bestyrelsen skal på førstkommende møde endeligt beslutte, hvilke krav der indsendes.

Organisationsaftalen:

I forbindelse med OK13 skal organisationsaftalen også forhandles, dette sker i 4 ugers vinduet, når hovedpunkterne i Fællesoverenskomsten er på plads.

Ved sidste forhandling endte vi i en videreførelse af den ”gamle” organisationsaftale.

Et uvilligt lønudvalg i sidste lønforhandlingsinstans, gentagelse af krav fra 2011, samt et krav om henvisning til uddannelsescirkulæret i organisationsaftalen er eksempler på de krav, der bør fremsættes.

Lønforhandlinger:

Vi har haft historiens anden årlige lønforhandling og har igen høstet en masse erfaring. Det har været spændende og lærerigt, for bestyrelsens nedsatte lønudvalg.

På nuværende kan jeg ikke afsløre hvad gennemsnitsresultatet blev. Lønforhandlingerne er desværre ikke færdige. Henrik Rønne valgte at udtræde af bestyrelsen og dermed lønudvalget, og efterlod desværre en del arbejde med at færdiggøre forhandlingerne.

Nogle har fået, hvad de ønskede, andre har måttet nøjes med mindre og så er der dem, hvor vi ikke har haft held til at forhøje lønnen. Jeg ved, at I desværre ikke alle er tilfredse med lønforhandlingernes udfald, tænk positivt og lad os glæde os over muligheden for at kunne forhandle løn. Vi skal ikke glemme, at alle får de generelle overenskomstbestemte lønstigninger. Så selvom at menighedsrådene ikke stikker dybt i lommerne, så står man altså ikke fast lønmæssigt. Pr. 1. april 2012 betyder det, for den lavstlønnede kirketjener på fikspunktet, en årlig lønstigning på 3.250 og det er da alligevel ikke at stå fast lønmæssigt.

Uddannelse:

I foråret har kurserne ”Praktisk Kirketjeneste” været afholdt uden kursusledere. Jeg havde selv fornøjelsen af at byde vores nye kollegaer velkommen, i første omgang sammen med Jan Bräuner. En mappe skal nu udgøre det for kursusledere på det første kursus. Ved velkomsten søndag aften vil vi stadig bestræbe os på, at der en repræsentant for foreningen. Det er ved at være lidt svært at holde styr på tropperne, for der er ikke længere ”rene” kirketjenerhold og vi kan ikke sikre os mod, at der ikke smutter en kirketjener på et kordegne- eller graverhold længere eller omvendt..

Desværre er der enkelte af de allerede udviklede efteruddannelses kurser der står for at falde for 3 års reglen. Dvs. at kurset ikke er gennemført i 3 år pga. manglende tilslutning. Det er rigtig ærgerligt, at godt arbejde skal gå til spilde. Gå ind på hjemmesiden eller kig i bladet, om der skulle være et kursus eller 2 som der kunne være interessant. Ideer til, hvad der kan få Jer til at tage på kurser, modtages gerne på hjemmesidens forum.

I efteråret blev der åbnet for ansøgning af midler fra Kompetencefonden. Kirketjenere søgte midler for 236.433 kr. Desværre kunne kun 77.441 kr. fordeles, så ikke alle ønsker kunne efterkommes. Der har været store problemer med at få meldt beløbene fra SCK til Ministeriet ud, men nu skulle det være på plads og ansøgere får snarligt besked om udfald.

Tillidsrepræsentanter:

Der blev afholdt kursus for tillidsrepræsentanterne i november måned. Det var tre spændende, lange og lærerige dage, hvor vi kom rundt om både det faglige, det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Der blev iscenesat møde med et menighedsråd (dvs. bestyrelsen spillede menighedsråd), hvor tillidsrepræsentanterne kunne afprøve lidt af det tillærte.

Bestyrelsen vil afholde minikurser for tillidsrepræsentanterne i forbindelse med efterårets stiftsmøder, evt. mere end et stifts tillidsrepræsentanter sammen. Vi mener dog også stadig, det er vigtigt at holde fast i det årlige kursus. Tillidsrepræsentantordningen er stadig ny og en tradition skal opbygges, så det er fortsat vigtigt, at I medlemmer bruger tillidsrepræsentanterne.

En tak skal der lyde til Jer tillidsrepræsentanter, fordi I har lyst til at gøre en forskel for Jeres kollegaer.

BladogHjemmeside:

Vi fortsætter med at arbejde med og udvikle vores to informationsplatforme: hjemmeside og blad og i det forløbne år har vi opdateret og lagt en lang række gode og relevante informationer ud på vores hjemmeside, som vi hele tiden søger at udvikle og udbygge med endnu flere informationer, som vi mener, vores medlemmer kan have glæde af. Vi håber derfor også, at I jævnligt kigger forbi og opfordrer jer eventuelt til at have siden som startside – evt. på jeres arbejds-pc.

På samme måde har vi ligeledes udviklet vores medlemsblad, som vi regner med fremover vil udkomme ti gange om året. Vi har lyttet til de gode idéer, vi fik sidste år. Derfor bringer vi jævnligt en kollegahistorie, så vi kan lære af hinanden og høre, hvordan andre har deres arbejdsdag og tilrettelægger deres arbejdsliv. Vi bringer også løbende vigtige informationer og andre historier, som vi mener, I kan have glæde af.

Men såvel hjemmeside som medlemsblad er til for vores medlemmer, så vi hører meget gerne fra jer med gode idéer til emner og historier. Har I ikke selv mod på at skrive indlæg til bladet, er I også meget velkomne til at kontakte os, så er vi gerne behjælpelige med den del.

Vi håber I vil gøre brug af vores medier!

I løbet af sidste efterår kom der en opfordring til medlemmerne, om at gå på hjemmesiden og sende opdatering af medlemsoplysninger, da vores kartotek trængte til nye informationer især om løn og timeantal. DET GØR VI STADIG. Spørg nabokirketjeneren, kollegaen og kirketjener-facebookvennerne, om de har været inde og opdatere. Jeg regner selvfølgelig med at alle deltagere på årskurset har været inde og opdatere medlemsoplysningerne, før eller samtid med, at I tilmeldte Jer årskurset. Ellers kan jeg kun kigge ned i salen med en løftet pegefinger J

Det er svært for os først og fremmest at få kontakt til jer og dernæst at give den bedste bistand, hvis det er gamle u opdaterede oplysninger, vi har i kartoteket.

Økonomi:

Foreningens økonomi er sund og regnskabet for 2011 viser et overskud på 208.771,00 kr. (og ikke som der stod i beretningen i bladet 201.960,08 kr.) Her tilkommer de 116.000 kr. hensat til sekretariatssamarbejde. Forretningsføreren vil selvfølgelig komme ind på de nærmere detaljer.

Bestyrelsen fremsætter ikke forslag om kontingentforhøjelse.

Sekretariatssamarbejde:

På sidste generalforsamling bad bestyrelsen, at få Jeres tilkendegivelse, om hvorvidt medlemmerne støttede vores fortsatte arbejde for at oprette et sekretariatssamarbejde. Som I nok husker, fik vi positiv respons, hvilket vi er glade for.

Vi har forhørt os ved flere af organisationerne om gensidig interesse og vi har i bestyrelsen gjort os tanker om, hvem vi kunne se et samarbejde med. Vi kunne se os med flere. Nogle af organisationerne synes desværre ikke at tiden var inde - vi fortsætter dog det gode samarbejde på formandsplan og det afvises bestemt ikke, at der engang i fremtiden kan blive tale om sekretariatssamarbejde mellem flere af organisationerne.

FAKK - Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte - viste stor interesse og vi gik i dialog. Det er blevet til en del møder med forventningsafstemning og planlægning af det videre forløb. På det sidste har forhandlingerne haft mere formel karakter. Samarbejdsaftale og bilag om serviceydelser er forhandlet og gennemarbejdet i samråd med OAO. Det forventes at samarbejdet træder i kraft den 1. august d.å.

Selvfølgelig sker en så stor omvæltning ikke natten over. Der er meget der skal forberedes og indarbejdes i et allerede bestående sekretariat. Medlemskartotek, arkiver og arbejdsgange skal konverteres og ændres, så vi kan få et harmonisk sekretariat.

Vi ser en stor fordel i sekretariatssamarbejdet med FAKK. Vi har, udover fælles centralorganisation (OAO), også forholdsvis ens ansættelses- og arbejdsopgaver. Godt nok skal en kirketjener ikke grave gravene, men forskellighederne er ikke mange.

For det enkelte medlem vil det også betyde en forandring. Fremover kan og skal medlemmerne i Danmarks Kirketjenerforening ringe til ”Sekretariatet”, som det fælles sekretariat allerede er navngivet.

Lønforhandlingerne, der har tæret godt på bestyrelsen (men sikkert også på et par af medlemmerne), skal primært varetages af sekretariatet. Jeg tror fuldt og fast på, at det vil gøre forhandlingerne mere smidige og hurtigere færdige, når de er samlet et sted med få involverede personer, der tilmed kan give medlemmerne en bedre tilbagemelding.

Nu tænker I måske, at bestyrelsen bliver arbejdsløs og hvad med formandens frikøb. Jeg tænker, at der skal mere til end et sekretariatssamarbejde, før det sker. Jeg har selv tænkt, at en god del af mit frikøb skal bruges på sekretariatet. Der bliver nok at gå i gang med og der vil nok gå en rum tid før aflastningen slår igennem.

Bestyrelsen skal fortsat varetage det fagpolitiske, i form af overenskomstforhandlinger, andre forhandlinger vedr. ansættelses- og arbejdsvilkår, div. udvalg og arbejdsgrupper i og under Ministeriet for Ligestilling og Kirke, OAO, SCK og lign. Bestyrelsen vil også stadig være en del af det rådgivende team og det er slet ikke udelukket, at det er en af os, der kommer ud til en forhandling eller lign.

Vi vil senere på året præsentere sekretariatet og dens medarbejdere i bladet, ligesom de mere praktiske informationer også vil komme senere.

Juleaften - åh hvor er du sød:

Tiden går stærkt og inden vi ser os om indhenter julen os. Måske nogen af Jer har haft snakken om, hvorvidt man skal arbejde juleaftensdag og nytårsaftensdag, hvis denne falder på ens faste fridag.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke udsendte i starten af januar et nyhedsbrev om emnet. Flere af de faglige organisationer, er ikke helt enige i ministeriets tolkning og udmelding. Der indledtes forhandling, men i skrivende stund, er forhandlingen gået i stå. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har formentlig meget travlt i tiden. Vi vil selvfølgelig informere, når vi kender udfaldet.

Der har efterfølgende været et enkelt møde, der end ikke resulterede i forhandling. Ministeriet for Ligestilling og Kirke indkalder til møde med alle de relevante faglige grupper.

Jeg vil runde beretningen af og sige tak for mit andet år som formand, jeg har lært en masse, både om foreningen og om mig selv. At få foreningsarbejdet og privatlivet til at gå op i en højere enhed er en svær balancegang, men jeg synes nu faktisk det går meget godt.

TAK til alle vores samarbejdspartnere, ikke mindst FAKK, Dan Richardsen, kursusledere og tillidsrepræsentanter. Tak for Jeres loyalitet og engagement i arbejdet for Danmarks Kirketjenerforening og dens medlemmer.

Helene Devantié og Bestyrelsen

Beretningen blev sat til debat: Ingen ønskede ordet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber.

Forretningsfører Gert Schmidt gennemgik det reviderede regnskab, der udviser et overskud på 208.771 kr.

Regnskabet var udleveret til alle fremmødte i trykt form, ligesom det har været bragt i bladet og på foreningens hjemmeside.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til regnskabsføreren og regnskabet. Ingen ønskede ordet.

Ad 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.

Forretningsføreren fik ordet og startede med at beklage, at der desværre var en fejl i det omdelte budgetudkast. Bestyrelsens forslag til budget udviser således et overskud på 22.000 kr. for 2013.

Forretningsføreren fremlagde budgettet med kommentarer:

Budget skal ses med en vis usikkerhed, da vi endnu ikke kender alle faktiske udgifter i forbindelse med oprettelsen af det fælles sekretariat.

Bestyrelsen foreslog at begravelseshjælpen fastholdes uændret på 2.500 kr. Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes uændret (3.000 kr./år). Forslaget blev vedtaget.

Ad 5. Indkomne forslag.

Der er til generalforsamlingen indkommet et forslag fra Karsten Karstensen, Mariager Kirke:

1. Lønudvalget skal "frikøbes" x-antal timer til lønforhandlinger.

2. Lønudvalget skal herefter orientere medlemmerne løbende når de forhandler deres løn - inden der skrives under!

3. Dette vil antageligvis udløse en kontingentforhøjelse - og så må det være sådan.

 

Karsten Karstensen fik ordet: Forslaget trækkes tilbage efter at have hørt bestyrelsens beretning og tankerne med det fremtidige sekretariat, der vil varetage en del af arbejdet med gennemførelse og opfølgning på lønforhandlingerne.

Ad 6. Valg af formand

Helene Devantié modtog genvalg, der var ingen modkandidater. Helene blev valgt.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Hans Henrik Christensen, Sct. Pauls Kirke, Aarhus: genopstiller
Jytte Øhlenschlæger, Frederiksberg Kirke, København: genopstiller ikke
Pernille Wilby, Sundby Kirke, København: genopstiller ikke

Desuden var der følgende kandidater til bestyrelsen:

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Aalborg.
Jan Bräuner, Klosterkirke, Horsens

Der skulle således nyvælges to og genvælges en kandidat. De tre opstillede kandidater blev valgt.

 

Ad 8. Valg af suppleanter.

Der skal vælges tre suppleanter. Førstesuppleanten vil automatisk indtræde i bestyrelsen, idet Henrik Rønne har valgt at trække sig midt i sin valgperiode.

Forslag fra salen:

Fra Helsingør Stift: Karsten Kabell, Mørdrup Kirke – modtog valg.
Fra København Stift: Morten Smed, Christians Kirke- modtog valg.
Fra Viborg Stift: Lars Medom Madsen, Mejdal Kirke- modtog valg.
Fra Roskilde Stift: Bo Steen Bram, Herlufsholm Kirke- modtog valg.

Kandidaterne præsenterede sig for forsamlingen

Generalforsamlingen blev suspenderet, under stemmeoptælling. (I pausen blev der indsamlet 2.465,50 kr. til pensionisterne.)

Resultat:
Karsten Kabell: 70
Morten Smed: 47
Lars Medom Madsen: 51
Bo Steen Bram: 18

Der blev afgivet 191 stemmer, hvoraf 5 var blanke og ingen ugyldige. Der var ved generalforsamlingens start udleveret 192 stemmesedler.

Formanden ønskede Karsten Kabell velkommen i bestyrelsen.

Herefter var der kaffepause.

Ad 9. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at firmaet PWC (Pricewaterhousecoopers) fortsætter som revisor.

Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev godkendt.

Ad 10. Eventuelt.

Lise Behrendt, Vejlby Kirke, Aarhus Stift: Forslog at de deltagere i årskurset, der ikke er medlem af foreningen, også har mulighed for at deltage i generalforsamlingen som tilhører uden tale-og stemmeret.

Priska Willumsen, Maribo Kirke, Lolland-Falster Stift: Forslog at bestyrelsen også på skift sad ved de andre borde i salen.

Helene Devantié: Takkede for idéerne, der vil blive givet videre til bestyrelsen til overvejelse. Det er dog mest praktisk at bestyrelsen sidder samlet, da de som arrangører har en del praktiske opgaver at varetage.

Helene Devantié: Takkede Jytte og Pernille for deres store arbejde i foreningens bestyrelse og deres indsats for medlemmerne. Helene overakte foreningens gave til de to afgående bestyrelsesmedlemmer.

Dan Richardsen takkede for en god aften og lukkede generalforsamling.

Helene Devantié takkede Dan for gennemførelse af generalforsamlingen.

Til afslutning sang forsamlingen ”Nu går solen sin vej”

Referent: Hans Henrik Christensen

Onsdag den 30. maj

Morgenandagt ved Erik Kobbersmed. Der blev sunget ”Den mørke nat forgangen er” og ”Vor Gud han er så fast en borg”.

Foredrag v.Elisabeth Jensen, Landsforeningen af Menighedsråd om arbejdsgiveren og dennes rolle
Elisabeth Jensen holdt et spændende foredrag, der belyste menighedsrådenes opgaver og pligter og de vanskeligheder, det kan medføre, når ledelsen inden for folkekirken ikke altid er synlig i det daglige og måske heller ikke har de fornødne kompetencer og besidder den nødvendige viden.
Foredraget startede med en lille øvelse, der skulle afdække medarbejdernes ønsker og forventninger til ledelsen.
Til slut var der mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til Elisabeth Jensen.

Førstehjælp og Workshops.

WORKSHOPS

Miljøhuset

Arbejdsmiljøorganisationen og folkekirken
v. Ulrik Hauger

LEVA

Forandringsprocesser
- Hvordan håndterer man disse processer, og hvad er med til at skabe modstand? 
v. Leif Jensen

Danmarks Kirketjenerforening -

OAO

LØNFORHANDLINGER
v. bestyrelsen og repræsentant fra OAO
-
om proceduren og tidsplanen for de kommende forhandlinger
- mulighed for at stille faglige spørgsmål

AMU

Fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen
v. Annette Kappelgaard

Energibesparelse, lavenergi og den seneste udvikling inden for LED-pærer
v. Hans Jørgen Jensen

Dansk Røde Kors

FØRSTEHJÆLP

 

Festlig festaften med festmiddag og underholdning ved KnirkeRevyen.

Den planlagte festtale med ministeren for ligestilling og kirke måtte desværre udgå efter afbud.

Herefter underholdning og dans ved DMP-trio

Torsdag den 31. maj

Morgenandagt ved Jytte Øhlenschlæger og Pernille Wilby. Der blev sunget ”Alle mine kilder” og ”Det dufter lysegrønt af græs”.

Foredrag v. John Engelbrecht under temaet ”om at finde humoren, livsglæden og visdommen i hverdagen”
Et farverigt og underholdende foredrag om humorens mangfoldighed og forskellighed, om kunsten at skynde sig langsomt og om at bevare livsmodet gennem humoren som kompetence.
Hvordan kan kreativ langsomhed bekæmpe stress med omtanke, livsglæde og humor? Hvordan kan positiv tænkning ændre mismod til livsmod? Hvilke nye rigdomsbegreber gemmer der sig i de moderne sundheds- og lykke-teorier sammen med flow- og kreativitetsmodeller?
Foredraget var krydret med en lang række anekdoter og eksempler på humorens mange sider.

Herefter blev årskurset lukket og fanen blev båret ud. Forsamlingen sang til afslutning ”I Danmarks er jeg født”.

Frokost og hjemrejse.

Referent Hans Henrik Christensen

Aktivitetskalender (næste 6)

Her kan du læse mere om hvad Danmarks Kirketjenerforening kan tilbyde dig..

Forside

 

På Min side kan du ændre e-mail, mobil og meget mere...

serviceforbundet

inspiration til at komme med på den grønne bølge i Folkekirken..

download 9

Her kan du læse om bæredygtige kurser hos AMU-Fyn

Bæredygtige kurser forside

Besøg TJM Forsikring..

download 4

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook