Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Årskursus på Hotel Nyborg Strand, den 21. til 23. maj 2013

Til stede: Jan Bräuner (JB), Hans Jørgen Ottesen (HO), Erik Kobbersmed (EK), Lars Medom Madsen (LM), Hans Henrik Christensen (HC), Gert Schmidt (GS) (fra tirsdag eftermiddag) og Helene Devantié (HD). Desuden deltog Minna Østergaard, Jane Mikkelsen, Allan Størner og Helle Nielsen.

Bestyrelsen og gæster mødtes mandag den 20. maj for at forberede sig og fordele opgaverne forud for årskurset.

Tirsdag den 21. maj

Bestyrelse, kursusledere og hjælpere mødtes til gennemgang af dagens opgaver. Herefter skulle der pakkes poser, stilles borde og stande op mv.

Bestyrelsen gennemgik programmet med hotellets personale.

Efter forberedelserne var bestyrelsen klar til at modtage deltagerne i forhallen.

Samtidig gennemgik formand, sekretær og protokolfører generalforsamlingen med Dan Richardsen, OAO, herunder budgetforslag, regnskab samt indkomne forslag.

Kl. 14.30 åbnede formand Helene Devantié årskurset og fanen blev båret ind under ”I Danmark er jeg født”.

Åbningstalen var ved minister for ligestilling og kirke, Manu Sareen.

Ministeren takkede for invitationen og kom i sin tale ind på folkekirkens placering i samfundet i dag og betegnede institutionen som en bragende succes med bred opbakning i befolkningen.

Ministeren takkede desuden for kirketjenernes tema for dette årskursus, der kommer til at have fokus på folkekirkens fremtid og dens styringsstruktur. Manu Sareen opfordrede til, at man kommer med input til den forestående debat, der er sat i gang af det udvalg, der er nedsat for at komme med et oplæg til en mere moderne og tidssvarende styringsstruktur. Debatten kommer til at kører over de næste seks måneder.

Herefter var det oplæg ved Kurt E. Larsen fra udvalget til modernisering af folkekirkens styringsstruktur, der netop har afleveret sit debatoplæg til behandling bland de forskellige interesseorganisationer inden for det folkekirkelige område.

Kurt E. Larsen ridsede baggrunden for den struktur, der er i folkekirken i dag, op og understregede at folkekirken har en sund økonomi, hvoraf 90 % af indtægterne kommer fra medlemmerne. Et medlem af folkekirken betaler således i gennemsnit 1.330 kr./år i kontingent. En af de ting udvalget har arbejdet med er Fællesfonden, hvis indtægter på ca. 1. mia. kr. årligt hovedsageligt kommer fra medlemmerne, men som hidtil alene har været styret af ministeren.

Det har ikke været udvalgets arbejde at ændre på det grundlæggende formål og værdierne for folkekirken i Danmark. Udvalget har i sit debatoplæg udarbejdet tre modeller for en mere moderne og samlende styringsstruktur af kirkens indre anliggender.

Alle opfordres til at deltage i den videre debat.

Kl. 16.00 blev der afholdt stiftskredsmøder.

Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse, tirsdag den 21. juni 2013 kl. 17.00 på Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden:

1. Beretning ved formanden
2. Indkomne forslag
3. Aflægning af regnskab ved forretningsføreren.
4. Evt.

Der var to fremmødt: Kristen Sørensen og Otto Borgen. Desuden deltog Erik Kobbersmed, Helene Devantié, Hans Jørgen Ottesen, Jan Bräuner og Hans Henrik Christensen.

Ad 1. Helene Devantié bød velkommen og aflagde kort beretning.
Ad 2. Ingen.
Ad 3. Formanden fremlagde regnskabet. Forretningsføreren var desværre forhindret i at deltage. Begravelseskassen har i det seneste år flyttet bankforbindelse til Vestjysk Bank pga. gebyrpolitik og rentesats i den tidligere bankforbindelse. Formanden orienterede om bestyrelsens forslag til forhøjelse af begravelseshjælpen til 3.000 kr. på generalforsamlingen i hovedforeningen senere i dag. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen. Forretningsføreren havde på forhånd meddelt, at der ikke er udbetalt begravelseshjælp i 2012. Begravelseskassen har p.t. 18 medlemmer.
Ad 4. Intet.

Begravelseshjælp forslås hævet til 3.000 kr. på generalforsamlingen i Danmarks Kirketjenerforening. Kontingent uændret.

Formanden takkede for deltagelsen, og generalforsamlingen var slut.

Referent Hans Henrik Christensen

Generalforsamling i Danmarks Kirketjenerforening.  

Formand Helene Devantié bød velkommen og forsamlingen sang: ”Det dufter lysegrønt af græs”

Formanden præsenterede den samlede bestyrelse.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Formanden aflægger sin beretning
3.Forretningsføreren fremlægger foreningens reviderede regnskaber
4.Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af begravelseshjælp samt kontingent for det kommende år
5.Indkomne forslag
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.Valg af suppleanter
8.Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Dan Richardsen fra OAO. Dan Richardsen blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden blev gennemgået og godkendt.

Der blev nedsat et stemmeudvalg, der bestod af: Allan Størner, Kenneth Pedersen og Allan Nyholm

Ad 2. Formanden aflægger beretning.

Formanden aflagde sin mundtlige beretning.

Beretningen har været bragt i sin fulde længe i foreningens medlemsblad, der udkom primo maj 2012.

Årsberetning (indsat i sin fulde længde):

Det sidste år har været travlt. Overenskomstforhandlinger og sekretariatssamarbejde har fyldt en del.

Vi skal traditionen tro mindes de kolleger, som vi har mistet siden sidste generalforsamling.

Vi vil ære:

Gunnar Rasmussen; tidligere Avedøre Kirke, København

Frands Jørgen Dahl; tidligere Ikast Kirke

Søren Rasmussen; tidligere Nørrelandskirken, Holstebro

Folmer Nielsen; tidligere Thisted Kirke

Gunnar Pedersen; tidligere Frederiks Kirke, Århus

Ære være deres minde.

Tak

I Danmarks Kirketjenerforening er vi i dag 557 medlemmer. Der er 309 kvinder og 248 mænd. Antallet sidste år i maj var i alt 574 medlemmer.

Vi har været flere medlemmer og vi kan blive det igen. Danmarks Kirketjenerforening satte dette forår en kampagne i gang. Anbefal og sørg for et nyt medlem - så giver foreningen en tur i biografen, med popcorn og sodavand. I skrivende stund har en håndfuld allerede benyttet sig af dette, hvilket vi er glade for. Men vi skal blive flere, så tag kontakt til en nyansat - eller en i har kendskab til, der ikke er medlem - vi kvitterer som sagt, for et nyt medlem, med en biograftur med hvad der dertil hører.

Det er nu bedst, når vi kan stå mange sammen og stå stærkere. Endnu flere kirketjenere skal have kendskab til deres faglige organisation, i sær når de er nye i jobbet - tak til alle, der er medvirken til det.

OK 13

Bestyrelsen afgav i august 2012 krav til OAO til brug i overenskomstforhandlingerne;

Det stod dog hurtigt klart, at ikke alle vore krav videreførtes i bunken med OAO´s andre medlems-organisationers krav.

Finansministeren så positivt på flere krav, der var ført videre af OAO, men da der var ganske få midler, blev der tale om skadesbegrænsning.

De for os relevante overskrifter efter forhandlingerne er;

Generel lønstigning på 1,62 pct. Udmøntning på 0,0 pct. i 2013 og 1,10 pct. i 2014

Samarbejde i Folkekirken, med fokus på medarbejdermøder

Mulighed for at gå på delpension (op til 1/3 del af pensionsordning kan aktiveres)

Der indledes drøftelser om ophævelse af lokallønspuljer - ikke at disse helt skal bortfalde, men at den enkelte arbejdsplads selv skal finansiere lønudgifter og at der sker afbureaukratisering.

1.januar 2014 oprykkes de tjenestemandsansatte kirketjenere fra ATP sats F til sats A. Det samlede bidrag hæves med 389 kr., så det udgør 3.240 kr. årligt.

OK 13 endte som bekendt ikke i forlig, men lovindgreb. Som følge deraf skulle der ikke afholdes urafstemning om resultatet.

Organisationsaftalen

I forbindelse med OK13 blev organisationsaftalen også forhandlet, dette skete i år inden 4 ugers vinduet, så vi var endnu ikke klar over hovedpunkterne i Fællesoverenskomsten.

Ved sidste forhandling endte vi i en videreførelse af den ”gamle” organisationsaftale. Det blev ikke tilfældet denne gang. Den nye organisationsaftale er dog ikke færdigskrevet og udgivet - det kommer senere på året.

Følgende var (eller blev) der enighed om;

Redaktionelle ændringer, herunder ændringer af satser til grundbeløb pr. 31. marts 2012.

At der ved deltidsansættelse skal indgås aftale om rammetid, dvs. det tidsrum hvor arbejdstid og rådighedstid kan planlægges.

Lønforhandlingsprotokollatet stod til at udløbe, så her er der aftalt nyt, der kun gælder for denne overenskomstperiode, som en slags prøveperiode. Her er der også i væsentlig grad tale om redaktionelle ændringer, men dog er der et helt nyt tiltag, nemlig at der ved alle ny ansættelser skal ske lønforhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Dette var et af vores store ønsker, der blev opfyldt. Det kommer forhåbentlig til at betyde, at der sker en udvikling rent lønmæssig, men også at vi får kontaktoplysninger til de nyansatte, så vi igen kan holde styr på den danske kirketjenerstand.

Tjenestemænd

OAO indgik i forbindelse med overenskomstforhandlinger også aftale med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om, at de i aftaleperioden optager forhandlinger om en evt. indgåelse af aftale om nyt lønsystem. Forhandlingerne skal være færdige inden årets udgang.

Tjenestemændenes gamle lønrammesystem er forældet og følger ikke rigtig med de overenskomstansattes lønniveau. Håbet er at få et lønsystem, der ligner organisationsaftalens lønprotokollat, så der er ens vilkår og tjenestemænd får mulighed for at få forhandlet deres løn.

Uddannelse

Alt for få af Jer tager på efteruddannelse. Enkelte af de allerede udviklede efteruddannelses kurser står stadig for at falde for 3 års reglen. Dvs. at kurset ikke er gennemført i 3 år pga. manglende tilslutning. Det er rigtig ærgerligt at godt arbejde skal gå til spilde. Gå ind på hjemmesiden eller kig i bladet, om der skulle være et kursus eller 2 som der kunne være interessant.

Uddannelse er vigtig, derfor er de faglige organisationer, uddannelsesinstitutionerne og Ministeriet for Ligestilling og Kirke gået sammen om fyraftensarrangementer, i landets 10 stifter.

Ved fyraftensarrangementerne vil der bl.a. informeres om; vigtigheden af uddannelse og efteruddannelse, muligheder for de forskellige faggrupper, udgifter og tilskud for Menighedsrådene og fordele for medarbejderen f.eks. kompetenceafklaring.


På kredsmøderne var der mulighed for at skrive en tilmelding - hvis man ikke nåde det, så er der informationer om tilmelding ved foreningens stand.

Tillidsrepræsentanter

Der blev afholdt kursus for Tillidsrepræsentanterne i januar måned. Det var to spændende og lærerige dage, hvor vi kom rundt om både det faglige og det kropslige. Bestyrelsen, Sekretariatet og foredragsholder Henrik Rasmussen sørgede for at fylde i vidensbankerne.

Der skal lyde Tak til tillidsrepræsentanterne for Jeres engagement og for at I vil gøre en forskel for Jeres kollegaer. Og til Jer andre, kan jeg opfordre til at benytte tillidsrepræsentanterne – de har stadig brug for at blive brugt.

Blad

Medlemsbladet udkommer nu ti gange om året; med en pause i januar og august.

Vi arbejder forsat på at gøre bladet så vedkommende og interessant for jer som muligt. Vi anser det stadig for et vigtigt medie, der kan supplere vores veludbyggede hjemmeside; og som minder medlemmerne om vores faglige fællesskab, når det dumper ind af brevsprækken.

Har I idéer til redaktionen, er I meget velkomne til at sende dem til os. Det er medlemmernes blad.

Hjemmeside

Igen vil jeg opfordre til at benytte og indsende stof til Stiftssiderne, mange nye kirketjenere går ind og søger informationer om deres lokale muligheder og så er det jo ærgerligt, at der ikke står noget om f.eks. næste møde i Stiftet.

Facebook

Danmarks Kirketjenerforening er også på Facebook, hvor man kan ”synes godt om” siden og få opdateringer. Siden fik sit ”synes godt om” nr. 100 lige inden årskurset og det kom fra Tina Demant Olsen, så tak for det Tina. Skal vi satse på, at der til næste år er dobbelt så mange.

Økonomi

Foreningens økonomi er sund og regnskabet for 2012 viser igen overskud. Forretningsføreren vil selvfølgelig komme ind på de nærmere detaljer.

Bestyrelsen fremsætter forslag om forhøjelse af begravelseshjælp til 3000 kr., men ikke forslag til kontingentforhøjelse.

Sekretariatssamarbejde

Pr. 1. september har medlemmerne kunnet kontakte ”Sekretariatet” for faglig bistand. Danmarks Kirketjenerforening indgik pr. 1. august aftale om sekretariatsfællesskab med FAKK og mange af medlemmerne har allerede haft kontakt til Benny, Helle, Karin eller Jette.

Der lå mange møder og forventningsafstemninger til grund for den samarbejdsaftale der blev indgået. Vi er i bestyrelsen glade for resultatet.

Desværre er ikke alt gået som forventet; kartotekssystemet er ikke kommet op og køre. Erik har revet sig godt i håret, for han har et stort ønske om at kunne overgive butikken på bedste måde - også selvom det strækker sig til efter generalforsamlingen. Det skal du ha tak for Erik.

I kan møde flere af sekretariatets medarbejdere i morgen på workshoppen, hvor der bliver besvaret spørgsmål om næsten alt mellem himmel og jord.

Lønforhandlinger

Lønforhandlingerne sidste år blev, efter fremsendelsen til Menighedsrådene, varetaget af Sekretariatet. Og det er med gode resultater at forhandlinger er gennemført. Det er sin sag at holde styr på de mange lønforhandlinger. Sekretariatet modtager lønforhandlingsønsker for i omegnen af i alt 2000 medlemmer

Der blev sidste år indsendt ca. 60 lønforhandlingsønsker fra foreningens medlemmer. Nogle kom først i tanke om det efter fristen, der sidste år var 13. august, og ja, så var det desværre for sent.

Vi gør opmærksom på lønforhandlingerne i blad og på hjemmesiden, så alle burde have haft mulighed, for at se det.

Der er brug for tiden op til den 15. september, til at få behandlet og videresendt ønskerne til menighedsrådene.

Der allerede nu lagt op til dette års lønforhandlinger i blad og på hjemmesiden. Fristen er i år 1. august, så det er bare med at komme ud af busken, hvis man ønsker at der skal forhandles løn. Sekretariatet varetager helt dette års lønforhandlinger fra start til slut.

Juleaften - åh hvor er du sød

Der er i stadig ikke kommet en afslutning på spørgsmålet, om flytning af den faste fridag juleaftensdag. Danmarks Kirketjenerforening er fortsat ikke tilfreds med Ministeriet for Ligestilling og Kirkes håndtering af sagen. En fast fridag er en fast fridag og juleaften er mig bekendt ikke blevet gjort til officiel helligdag. Der har været afholdt endnu et møde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke og herefter vil OAO overveje om sagen skal føres videre.

De øvrige faglige organisationer har, som følge af snakken om juleaften, indgået aftale med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om flytning af den faste fridag. Dvs. at Juleaften er fremover, for Deres vedkomne, sidestillet med en helligdag og de nu, med en måneds varsel undtagelsesvist, kan få inddraget den faste fridag - vel og mærke hele året rundt.

Danmarks Kirketjenerforenings bestyrelse sagde nej tak til den aftale. Det er den ene dag på ugen, hvor vi er sikker på at have fri, selvfølgelig med mindre der falder en helligdag samme dag.

Jeg vil gerne understrege at bestyrelsen ikke vil bestemme, hvad I gør eller aftaler på de enkelte arbejdspladser. Vi vil blot gerne, at de aftaler der er indgået, som minimumsregler til beskyttelse af medarbejderne, bliver overholdt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Der bør ikke komme nyhedsbreve ud, hvor ministeriet gradbøjer og fortolker til egen fordel, hvis det er i direkte strid med overenskomstens tekster (menighedsrådene tror jo, at det så er sådan reglerne er)

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken

I November blev en ny undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken skudt i gang. Alle fik invitation til at deltage via e-boks. Svarprocenten var ganske tilfredsstillende, ikke mindst på vores fagområde. Resultatet af undersøgelsen skulle gerne komme i løbet af sommeren og en konference om undersøgelsen vil blive afholdt den 7. oktober i år.

Det bliver spændende at læse resultatet og ikke mindst, hvad der iværksættes af arbejde efterfølgende.

Folkemødet på Bornholm

Som noget helt nyt vil de en række af de faglige organisationer være repræsenteret til
Folkemødet på Bornholm i dagene 13. - 16. juni i år. Formålet er at skabe kendskab til Folkekirken som arbejdsplads og øge kendskabet til, at der rent faktisk findes faglige organisationer, der varetager det folkekirkelige område. Skulle der som bonus komme et medlem eller 2 mere i foreningen vil det være helt perfekt.

Jeg vil runde beretningen af og sige tak for mit tredje år som formand, udfordringerne bliver lettere at overskue og udfordringer er der fortsat nok af - heldigvis. Jeg plejer at bruge udtrykket ”Intet er umuligt - det umulige tager bare lidt længere tid. Nu har jeg været formand i en tid, og det er ikke helt umuligt.

TAK til alle vores samarbejdspartnere, ikke mindst tak til OAO, FAKK og tillidsrepræsentantener. Tak for Jeres loyalitet og engagement i arbejdet for Danmarks Kirketjenerforening og dens medlemmer.

Beretningen blev sat til debat:

Britt Vangsbæk, Vanløse Kirke: Britt takkede bestyrelsen og sekretariatet for hjælp og støtte og spurgte desuden ind til, hvordan et lønforhandlingsskema udfyldes på den mest hensigtsmæssige måde.

Gert Schmidt: Svarede, at al godhed som udgangspunkt bør belønnes, men at det har vist sig, at sådanne argumenter alene ikke kan føres videre i en fase-to-forhandling. Kompetencer og efteruddannelse er derimod gode argumenter. Gert opfordrede medlemmerne til at gå til de respektive menighedsråd inden forhandlingsskemaerne sendes ind, så man kan tage en afstemmende samtale om lønforventningerne på arbejdspladsen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Ad 3. Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber.

Forretningsfører Gert Schmidt gennemgik det reviderede regnskab, der udviser et overskud på 151.651 kr.

Regnskabet var udleveret til alle fremmødte i trykt form, ligesom det har været bragt på foreningens hjemmeside.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til regnskabsføreren og regnskabet.

Ingen ønskede ordet. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.

Forretningsføreren fik ordet.

Forretningsføreren fremlagde budgettet med kommentarer:

Budget for Danmarks Kirketjenerforening

   

Budget

Budget

Regnskab

Konto

Navn

2014

2013

2012

 

Indtægter

     

1100

Medlemskontingenter

1.740.000,00

1.680.000,00

1.544.295,00

1110

Begr. kasse + passive medl.

15.000,00

11.000,00

16.360,00

1120

Indbetaling Årskursus

930.000,00

920.000,00

939.200,00

1130

Indsamlet årskursus

3.000,00

3.000,00

2.449,50

1300

Abonnenter på KT-Blad

4.000,00

4.000,00

3.456,00

1310

Stillingsannoncer i KT-Bladet

65.000,00

65.000,00

68.000,00

1320

Annoncer KT-Bladet

20.000,00

20.000,00

22.540,00

1390

Kirketjenerkuser

40.000,00

40.000,00

32.803,40

1400

Kassedifferencer

0,00

0,00

0,00

1450

Renter af bank og girokonto

20.000,00

18.000,00

28.212,83

1799

Indtægter

2.837.000,00

2.761.000,00

2.657.316,73

 

Udgifter

     

2050

Frikøb bestyrelsesmedl.

190.000,00

190.000,00

208.333,97

2051

Pension af frikøb formand

0,00

2100

Bestyrelse og Uddannelsesudv.

130.000,00

125.000,00

133.917,98

2140

Tillidsrepræsentanter

58.000,00

70.000,00

57.000,00

2150

Stiftsmøder

25.000,00

30.000,00

12.246,80

2160

Møder i Ministeriet

40.000,00

60.000,00

36.642,33

2170

Møder OAO, SCK, Arb. Miljø o.lign

35.000,00

40.000,00

31.863,71

2200

Rejser til forhandlinger

45.000,00

45.000,00

46.605,30

2250

Årskursus

930.000,00

920.000,00

929.472,78

3100

Kirketjener Kurser

40.000,00

55.000,00

33.300,56

5010

Bredbånd/Foreningstlf.

35.000,00

38.000,00

29.250,94

5040

Kontorartikler

25.000,00

25.000,00

15.079,43

5041

EDB omkostninger

35.000,00

35.000,00

36.417,28

5042

Hjemmeside

20.000,00

20.000,00

16.177,90

5050

Porto  

3.000,00

7.000,00

1.908,00

5055

Diverse gebyr

13.000,00

13.000,00

12.575,60

5060

Forsikringer

6.000,00

6.000,00

5.936,75

5065

Revisor

14.000,00

14.000,00

14.000,00

5070

Div. Blade, retsregler og lign

5.000,00

5.000,00

3.374,59

5081

Bestyrelsesvederlag (Brutto)

400.000,00

455.000,00

373.265,00

5082

Sekretariat

450.000,00

250.000,00

191.014,12

5090

Kontingent OAO

175.000,00

170.000,00

165.253,20

5100

Gaver

6.000,00

6.000,00

2.107,00

5300

Diverse

6.000,00

10.000,00

0,00

5400

Kirketjener Bladet

100.000,00

100.000,00

100.540,58

5450

Porto KT-blad

45.000,00

45.000,00

41.882,25

5460

Urafstemning

0,00

5510

Begravelseshjælp

6.000,00

5.000,00

7.500,00

5520

Tabskonto

0,00

5999

Udgifter

2.837.000,00

2.739.000,00

2.505.666,07

8999

PERIODENS RESULTAT

0,00

22.000,00

151.650,66

Noter

       

Konto

       

Anslået

Egenkapital pr. 31. dec 2012 incl. hensættelser = 1.487.145,09 kr.

1100

580 medlemmer a 3000 kr. Bemærk Deltidsansættelser

5082

hensættelser fra 2011 og 1. halvår 2012 på 232.000 kr. bruges i 2013

Bestyrelsen foreslog at begravelseshjælpen sættes op til 3.000 kr.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes uændret (3.000 kr./år).

Gurli Vang, æresmedlem: Er det muligt at bibeholde sin ret til begravelseshjælp efter sin aktive tid som kirketjener.

Erik Kobbersmed: Et passivt medlemskab med mulighed for begravelseshjælp koster pt. 200 kr./år.

Simon Simonsen, Ikast Kirke: Er man for optimistisk med hensyn til medlemstal i budgettet?

Gert Schmidt: Vi håber på medlemmernes hjælp til at finde de 25 medlemmer, der mangler for at nå budgettallet. Vi var for et par år siden oppe på 598 medlemmer og det kan vi komme igen.

Forhøjelsen af begravelseshjælpen blev sat til afstemning og vedtaget.

Ad 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

  • Erik Kobbersmed (modtog ikke genvalg)
  • Gert R. Schmidt (modtog genvalg)
  • Lars Medom Madsen (suppleant)

Kandidater til de tre ledige poster er:

  • Gert R. Schmidt, Skjern Kirke, Ribe Stift
  • Lars Medom Madsen, Mejdal Kirke, Viborg Stift
  • Christina Pode, Paarup Kirke, Fyn Stift

Der skulle således nyvælges to og genvælges en kandidat. De tre opstillede kandidater blev valgt.

Christina Pode præsenterede sig selv og sin baggrund.

Ad 7. Valg af suppleanter.

Der skal vælges tre suppleanter.

Forslag fra salen:

Anne-Marie Christensen, Skt. Pauls Kirke, København

Pia Dyhrberg Hansen, Sct. Mortens Kirke, Næstved

Bo Steen Bram, Herlufsholm Kirke, NæstvedKandidaterne præsenterede sig for forsamlingen og bekræftede, at de var villige til at modtage valg.

Generalforsamlingen blev suspenderet, under stemmeoptælling. (I pausen blev der indsamlet 3.280 kr. til pensionisterne.)

Resultat:
Anne-Marie Christensen, Skt. Pauls Kirke, København: 68 stemmer (2. suppleant)

Pis Dyhrberg Hansen, Sct. Mortens Kirke, Næstved: 72 stemmer (1. suppleant)

Bo Steen Bram, Herlufsholm Kirke, Næstved: 35 stemmer (3. suppleant)

Der blev afgivet 177 stemmer, hvoraf 2 var blanke og ingen ugyldige. Der var ved generalforsamlingens start udleveret 180 stemmesedler.

Formanden ønskede suppleanterne tillykke med valget.

Ad 8. Eventuelt.

Alice M. Sørensen, Skjoldhøj Kirke: opfordrede til en mere struktureret indsamling til foreningens aktive pensionister.

Britt Vangsbæk, Vanløse Kirke: opfordrede bestyrelsen til at oprette små kurser om udfyldning og skrivning af lønforhandlingsskemaer. Desuden opfordrede Britt til at portalen kirkeuddannelse.dk gøres mere overskuelig og brugervenlig.

Hans Jørgen Ottesen: gav udtryk for, at han ikke tror på, lønforhandlingsskemaerne laves om, men opfordrede til at der gennemføres lønforventningssamtaler på arbejdspladsen eller at man gør brug af muligheden for at tale løn ved MUS.

Dan Richardsen: gav udtryk for at ensartethed på dette område er problematisk.

Britt Vangsbæk, Vanløse Kirke: sagde, at det også handler om personlig udvikling. Vi skal kigge indad og turde være os selv bekendt.

Bo Steen Bram, Herlufsholm Kirke: støttede Britt og gjorde opmærksom på de steder, hvor menighedsrådet ikke er bekendt med dagligdagen i kirken. Min kollega fik eksempelvis afslag på sit lønforhandlingsoplæg, fordi jeg ikke selv havde søgt.

Gert Schmidt: takkede for tilliden og to år mere i bestyrelsen.

Helene Devantié: støttede opfordringen til at forbedre indsamlingen til pensionisterne. Formanden takkede for debatindlæggene vedr. lønforhandlingerne og lovede at tage dem med til videre overvejelse. Desuden henviste hun til, at man er opmærksom på problemerne med kirkeuddannelse.dk, men henviste samtidig til det overordnede system, der indeholder en række krav fra Undervisningsministeriet. Det er derfor vanskeligt uden videre blot at ændre på portalen. Formanden takkede Karsten Kabell for hans tid i bestyrelsen og ønskede de nye ansigter velkomne i bestyrelsen.

De tidligere formænd: Otto Borgen, Kristen Sørensen, Gurli Vang og Povl Søndergaard samt nuværende formand Helene Devantié talte herefter om deres tid med Erik Kobbersmed i bestyrelsen og takkede ham for det mangeårige arbejde i foreningens tjeneste, hvor han gennem årene har bestridt flere poster. Med rettidig omhu har Erik nu betjent fem formænd. Tusind tak for det!

Efter 30 år i bestyrelsen har Erik Kobbersmed valgt at trække sig fra arbejdet og Helene Devantié overrakte foreningens afskedsgave til Erik.

Erik Kobbersmed takkede for ordene og den tid han har haft i bestyrelsen for Danmarks Kirketjenerforening.

Generalforsamlingen blev lukket med ”Jeg er træt og går til ro”

Referent: Hans Henrik Christensen

Onsdag den 22. maj

Morgenandagt ved Jan Bräuner. Der blev sunget ”I østen stiger solen op”.

Paneldebat med de kirkepolitiske ordfører ved ordstyrer Clement Kjersgaard
I debatten deltog de kirkepolitiske ordfører fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Venstre og Dansk Folkeparti. En spændende og livlig debat om folkekirkens fremtid og de mulige nye styringsformer, der netop er sendt til høring.

Førstehjælp og Workshops.

WORKSHOPS

Videnscenter for Arbejdsmiljø

Krop & Job

LEVA

Samspil i organisationen

v. Leif Jensen

Danmarks Kirketjenerforening -

Sekretariatet

Spørgsmål og svar

AMU

Dokumentation af arbejdet

herunder stiger, godkendelse og eftersyn

v. Annette Kappelgaard

Energioptimering og -besparelser

v. Hans Jørgen Jensen

Dansk Røde Kors

FØRSTEHJÆLP – opfølgning

Danmarks kirkelige

Mediecenter

Elektroniske kalendersystemer

muligheder, fordele og ulemper

Festlig festaften med festmiddag og underholdning ved Bjarne Nielsen Brovst.

Herefter underholdning og dans ved DMP-band.

Torsdag den 23. maj

Morgenandagt ved Erik Kobbersmed. Der blev sunget ”Se nu stiger solen” og ”Lover den Herre, den mægtige konge med ære”.

Foredrag v. Martin Erichsen under temaet ”gudskelov det snart er mandag”
Et spændende foredrag om at finde og fastholde arbejdsglæden i hverdagen.

Herefter blev årskurset lukket og fanen blev båret ud. Forsamlingen sang til afslutning ”Altid frejdig”.

Frokost og hjemrejse.

Referent Hans Henrik Christensen

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

Her kan du læse mere om hvad Danmarks Kirketjenerforening kan tilbyde dig..

Forside

 

På Min side kan du ændre e-mail, mobil og meget mere...

serviceforbundet

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Besøg TJM Forsikring..

download 4

Facebook