Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

 

Årskursus på Hotel Nyborg Strand, den 10. til 12. juni 2014

Til stede: Jan Bräuner (JB), Hans Jørgen Ottesen (HO), Christina Pode (CP), Lars Medom Madsen (LM), Hans Henrik Christensen (HC), Gert Schmidt (GS) og Helene Devantié (HD). Desuden deltog Minna Østergaard, Jane Mikkelsen, Allan Størner og Helle Nielsen.

Bestyrelsen og gæster mødtes mandag den 9. juni for at forberede sig og fordele opgaverne forud for årskurset.

Tirsdag den 10.juni

Bestyrelse, kursusledere og hjælpere mødtes til gennemgang af dagens opgaver. Herefter skulle der pakkes poser, stilles borde og stande op mv.

Bestyrelsen gennemgik programmet med hotellets personale.

Efter forberedelserne var bestyrelsen klar til at modtage deltagerne i forhallen.

Samtidig gennemgik formand og næstformand generalforsamlingen med Bent Fløyel, Kompetencesekretariatet, herunder budgetforslag, regnskab samt indkomne forslag.

 

Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse, tirsdag den 10. juni 2014 kl. 14.00 på Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden:

1. Beretning ved formanden
2. Indkomne forslag
3. Aflægning af regnskab ved forretningsføreren.
4. Evt.

Der var et fremmødt medlem: Otto Borgen. Desuden deltog Helene Devantié, Hans Jørgen Ottesen, Gert R. Schmidt og Hans Henrik Christensen.

Ad 1. Helene Devantié bød velkommen og aflagde kort beretning. Der har været et dødsfald i det forgangne år.
Ad 2. Ingen.
Ad 3. Forretningsfører, Gert R. Schmidt, gennemgik regnskabet.
Pr. 1. januar 2014 er der 15 medlemmer.
Begravelseshjælpen blev på generalforsamlingen i 2013 sat op til 3.000 kr.
Kontingentet udgør 40 kr.
Ad 4. Intet.

Formanden takkede for deltagelsen, og generalforsamlingen var slut.

Referent Hans Henrik Christensen

Kl. 14.30 åbnede formand Helene Devantié årskurset og fanen blev båret ind under ”Vaj højt, vaj stolt og frit vort flag”.

Herefter var der foredrag med Hans Hjerrild fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd.

Hans Hjerrild fortalte om rådet, dets opgaver og struktur. Hans opfordrede samtidig tilhørerne til at bruge rådet og komme med input om de problemstillinger, der forekommer i kirketjenerens hverdag.

Herefter trak Hans Hjerrild enkelte fokusområder frem fra den nyligt gennemførte undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken, der viser en generel tilfredshed med folkekirken som arbejdsplads – kun 6,1 % viste sig i undersøgelsen at være utilfredse.

Undersøgelsen og den efterfølgende konference er nu mundet ud i en rapport med følgende fokusområder:

-        Ledelsen

-        Den sociale kapital

-        Konflikter

-        Skelnen mellem arbejde og privatliv

Der er arbejdes nu videre med disse fokusområder og ikke mindst arbejdsmiljørådet har fået en vigtig og stor rolle i det videre arbejde.

Kl. 16:00 Helene Devantié holdt et kort oplæg om proceduren ved overenskomstforhandlinger. I sit oplæg kom hun bl.a. ind på de forskellige parter i forhandlingerne og deres forskellige rolle. Desuden trak hun linjerne op mellem fællesoverenskomsten og organisationsaftalen.

De tidligere fremsatte krav blev ligeledes præsenteret og gennemgået.

Kl. 16.30 blev der afholdt stiftskredsmøder. På møderne blev der opfordret til at arbejde videre med ønsker og krav til de kommende OK-forhandlinger i 2015.

Generalforsamling i Danmarks Kirketjenerforening.  

Formand Helene Devantié bød velkommen og forsamlingen sang: ”I al sin glans”

Formanden præsenterede den samlede bestyrelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger sin beretning
 3. Forretningsføreren fremlægger foreningens reviderede regnskaber
 4. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af begravelseshjælp samt kontingent for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Drøftelse af overenskomstforslag til OK15
 11. Eventuelt

 

 

Ad 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bent Fløyel fra Kompetencesekretariatet. Bent Fløyel blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden blev gennemgået og godkendt.

Der blev nedsat et stemmeudvalg, der bestod af: Allan Størner, Jane Mikkelsen og Allan Nyholm

Ad 2. Formanden aflægger beretning.

Formanden aflagde sin mundtlige beretning.

Beretningen har været bragt i sin fulde længe i foreningens medlemsblad, der udkom primo juni 2014.

Årsberetning (indsat i sin fulde længde):

Kære Kollegaer

Endnu et år er gået. Det har ikke været et år med overenskomstforhandlinger, men med andre store og mindre begivenheder, der alligevel har stor betydning. Jeg fristes til at indlede med et citat af ukendt kilde; ”Hvis du gør det du altid har gjort, får du de resultater, du altid har fået”.

Vi skal starte med traditionen tro at mindes de kolleger, som vi har mistet siden sidste generalforsamling.

Vi vil ære:

Otto Folmer Nielsen - Thisted Kirke

Holger Brown Thomsen - Skt. Johannes Kirke, Århus

Hardy Arthur Norden - Sct. Laurentius Kirke

Ida Fabricius - Vinderød Kirke, Frederiksværk

Christian Juncher Høeg - Fredenskirken, Århus

Ære være deres minde. Tak!

I Danmarks Kirketjenerforening er vi i dag 528 medlemmer. Der er 290 kvinder og 238 mænd. Antallet sidste år i maj var i alt 557 medlemmer.

Hvorfor medlemstallet er dalene er mig en gåde, men tendensen er ikke god. Nyansatte synes måske ikke, det er nødvendigt, at være i samme båd og få den hjælp, der kan være afgørende. Måske man ikke har lyst at engagere sig - men behøver man det? Nej, ikke mere end man vil. At være medlem af en fagforening behøver jo ikke koste kræfter. Ligesom der heller ikke stilles krav om, at engagere sig, når man er medlem af Folkekirken. Her kan man såmænd også være medlem i tilfælde af, at behovet opstår. Der er brug for at være tilslutning - ellers må vi jo lukke både Folkekirken, idrætsforeningen, godgørende foreninger, de faglige organisationer og mange andre foreninger, der er med til at gøre en forskel i samfundet. Og det vil jo være en katastrofe at så meget godt skal gå til spilde.

Danmarks Kirketjenerforening satte sidste forår en kampagne i gang. Anbefal og sørg for et nyt medlem - så giver foreningen en tur i biografen, med popcorn og sodavand. Mange benyttede sig af dette, hvilket vi er rigtig glade for. Vi har skruet op, så nu får alle et gavekort, så man næsten selv kan bestemme, hvad man vil forkæle sig selv med. Det er bedst, når vi kan stå mange sammen og stå stærkere. Stadig flere kirketjenere skal have kendskab til deres faglige organisation, i sær når de er nye i jobbet - tak til alle, der er medvirken til det.

Igen - Det er dejligt at se, at Jer, som er nyansatte også har fundet vej til årskurset. I skal være meget velkomne. Hvis I ikke allerede har fået et flag på Jeres skilt, så kom herop i løbet af aftenen og få et på, så dem, der har været her før kan tage sig ekstra godt af Jer. Vi håber som sagt, at I vil falde godt til iblandt os, og ikke mindst på Jeres arbejdspladser.

OK - er vi klar og hvad mangler der fra sidst?

Bestyrelsen har til denne generalforsamling, sat overenskomstforhandling på dagsorden. Her skal vi drøfte hvordan vi gerne så, hvad fremtiden skal bringe. Jeg håber I på Stiftskredsmøderne har fået gode ideer til, hvilke krav vi kan sende videre i systemet.

Pr. 1. april i år fik vi en lønstigning på 0,41%, det blev desværre ikke til de 1,1 % der var spået.

0,41% - det er ikke noget vi bliver rige af. For en kirketjener på fikspunkt med rådighedstillæg svarer det til en lønstigning på 1.122 gode danske kroner om året.

Den negative udmøntning skyldes to forhold. Dels har den private lønudvikling har været svagere end forventet (1,2 pct. mod forventet 1,7 pct.). Dels har der været en højere lønudvikling i den statslige sektor end forventet (1,0 pct. mod forventet 0,5 pct.) ved forligets indgåelse.

En tilkendegivelse i aftalepapiret ved Fællesoverenskomsten beskrev hvordan man var enige om, at der skulle mere fokus på samarbejde i Folkekirken. Det skulle bl.a. en revidering af bekendtgørelsen om medarbejdermøder medvirke til. Denne revidering var længe om, at blive skudt i gang. Forslaget til den ny bekendtgørelse har været i høring, så mon ikke den bliver sendt på gaden inden længe.

Ved OK 13 var der enighed mellem OAO og Kirkeministeriet om at kigge på de tjenestemandsansattes løn. Her der desværre intet nyt. Kirkeministeriet, OAO, Danmarks Kirketjenerforening og FAKK afventer stadig svar fra Moderniseringsstyrelsen på ministeriets henvendelse vedr. de forskellige modeller. Det er meget frustrerende at være vidne til, at vores modpart - Kirkeministeriet, ikke er i stand til at leve op til aftalen fra overenskomstforhandlingerne om, at disse drøftelser skulle tilstræbes at være afsluttet inden udløbet af 2013. OAO og CO10, der er part for de resterende tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, har klaget til Kontorchefen i Moderniseringsstyrelsen.

Uddannelse:

De faglige organisationer under Folkekirkens Brancheudvalg og AMU er i gang med et stort eftersyn og revidering af den obligatoriske uddannelse af kirkefunktionærer. For kirketjenerne er der nok ikke meget, der ændrer sig, dog er der udsigt til ændringer i undervisningsmaterialet.

Kordegnene har et ønske om, at det fælles grundforløb er helt ens, så også kordegnene får kendskab til rengøringsmetoder og bygningsvedligehold. Jeg synes det er en fremragende ide, så alle er klar over, hvorledes vi bevarer vores kirker og ingen sætter spørgsmålstegn ved metoderne.

Vi skal stadig sørge for at uddanne os og forbedre vores kompetencer, men det er desværre ikke nemt at få folk til at melde sig til uddannelserne.

Forsvaret har gode erfaringer med et projekt med Uddannelsespiloter, hvor tillidsrepræsentanter og andre frivillige kræfter, som kollegerne har tillid til, er blevet uddannet til opsøgende, motiverende og rådgivende arbejde. Det er blevet besluttet at starte et lignende forsøgsprojekt i Folkekirken.

Kig ind på vores hjemmeside under uddannelse og kirkeuddannelse.dk og se om der skulle være et kursus der frister

Tillidsrepræsentanter:

Der blev afholdt kursus for Tillidsrepræsentanterne i januar måned. Det var igen to spændende og lærerige dage, hvor vi kom rundt om det faglige. Et rollespil hvor både Menighedsråd, kirketjeneren og tillidsrepræsentanten var i skarp dialog, satte tankerne (og smilebåndende) i gang. Vores tillidsrepræsentanter kan jo blive udsat for besværlige situationer, og så er det godt, at være godt klædt på.

Vi skal betragte tillidsrepræsentanterne som rygraden i det faglige arbejde ude i marken. Det er dem, der i dagligdagen skal klare problemerne og vejlede både menighedsråd og medlemmer, ligesom det også er dem, der skal få den faglige bevidsthed til at gro blandt medlemmerne. For at kunne dette, er det selvfølgelig nødvendigt med uddannelse og da vi jo ikke har store fine uddannelsesinstitutioner i Danmarks Kirketjenerforening, som mange af de store fagforeninger, må bestyrelsen med hjælp udefra påtage sig denne opgave.

Vi har heldigvis fået afsat nogle midler til denne opgave, hvilket sætter os i stand til at gennemføre kurser. Som nævnt afholdt vi kursus i januar på Nyborg Strand og vi er i gang med at planlægge et kursus mere til september, som kommer til at foregå i Aalborg. Her skal vi ikke sidde så meget på skolebænken, men ud og udbygge vores viden i praksis, -ligesom vi skal prøve at vise, at man kan langt mere end man selv tror. Vi håber at kunne lave et rigtigt spændende program, som er både udfordrende og lærerigt.

Der skal lyde Tak til tillidsrepræsentanterne for Jeres engagement og for at I vil gøre en forskel for Jeres kollegaer. I er en stor aktiv i vores forening og det er dejligt, at opleve, at I tørster efter viden og for at dygtiggøre Jer.

Og til Jer kollegaer, kan jeg opfordrer til at benytte tillidsrepræsentanterne – de har stadig brug for at blive brugt.

 

Blad og Hjemmeside:

Vi har det seneste år forsøgt at modernisere medlemsbladet lidt med nyt layout og format. Vi vil arbejde videre med at gøre bladet så levende, som muligt.

Vi synes fortsat, at medlemsbladet er et godt og vigtigt medie, som vi vil fastholde. Men vi vil også gerne gøre det mere relevant og nærværende for jer. Derfor vil vi opfordre jer til at komme med jeres historier. Har I lyst til at fortælle om jeres kirke og arbejdet hos jer, skal I endelig blot henvende jer til redaktionen her på årskurset eller ved at sende os en mail. Vi modtager meget gerne jeres input.

Det samme gør sig gældende for vores hjemmeside, som vi hele tiden forsøger at holde opdateret og fylde med relevant og vigtig information.

Er der noget, I synes mangler, hører vi gerne fra jer.

Desværre er vores forum ikke så stor en succes. Måske er tiden løbet fra denne form for kommunikation.

Derfor vil vi opfordre jer til at bruge vores Facebook-gruppe. Her kan I udveksle idéer, komme med spørgsmål og kommentarer, som hurtigt kommer ud til gruppens medlemmer. Giv os et ’like’ så er du med!

Økonomi:

Foreningens økonomi er sund og regnskabet for 2013 viser et overskud på 184.185 kr. Forretningsføreren vil selvfølgelig komme ind på de nærmere detaljer og har også gjort dette i maj måneds medlemsblad.

Bestyrelsen fremsætter ikke forslag om kontingentforhøjelse.

Sekretariatssamarbejde:

På Sekretariatet har Jette, Karin, Helle og Benny haft travlt. Medlemmerne er rigtig flittige til at ringe og skrive. Faktisk er vi så flittige, at halvdelen af henvendelserne kommer fra kirketjenere - og det er mange, når man tænker at FAKK har næsten dobbelt så mange medlemmer.

Kartotekssystemet i Brandsoft er nu en realitet, dog har der, og er der stadig lidt startvanskeligheder. Bestyrelsen skal over sommeren i gang med det store manuelle arbejde at få lagt de gamle elektroniske og papir arkiver, ind ved de enkelte medlemmer, dette være sig ansættelsesbeviser og lønforhandlinger.

Gert og Jeg holder året igennem Sekretariatsudvalgsmøder med FAKK, så vi fortsat holder hinanden orienteret og fanger evt. udfordringer.

Lønforhandlinger

Lønforhandlingerne bliver igen i år fuldt ud varetaget af Sekretariatet. Det er sin sag at holde styr på så mange lønforhandlinger. Sekretariatet modtager lønforhandlingsønsker for i omegnen af i alt 2000 medlemmer og gør det efter bestyrelsens mening rigtig godt.

Der blev sidste år indsendt blot ca. 40 lønforhandlingsønsker fra kirketjenerne til Sekretariatet. Det undrer mig, at der ikke kommer flere, når man tænker på, hvor mange ansatte kirketjenere der er. Måske I ikke synes det er besværet værd - ”at man jo alligevel ikke får noget da kassen er tom”. Jeg kan kun opfordre Jer, til at sende ønsker om løn. At gøre ingenting får man i hvert fald ikke mere ud af. Læs mere på hjemmesiden, hvor informationer og skema er tilgængeligt.

Juleaften - åh du er faktisk stadig sød:

Den 3. februar i år, var en mindeværdig dag. Danmarks Kirketjenerforening vandt foreningshistoriens 1. faglige voldgift. Kirkeministeriet måtte indse, at de ikke kan flytte vores faste fridag, med mindre den falder på en helligdag. Ministeriet handlede derfor i strid med organisationsaftalen, da de udsendte nyhedsbrevene 10 og 14.

Det er rigtig nok, at vi før 2009 kunne få inddraget en fridag ”hvis særlige forhold gjorde det nødvendigt” – men det kan man fra den 1. september 2009, hvor organisationsaftalen trådte i kraft, altså ikke længere.

Ministeriet prøvede at undslå sig med, at parterne havde glemt, at forhandle spørgsmålet om inddragelse i forbindelse med indgåelse af organisationsaftalen. Men også denne påstand kunne afvises da, der blev fremvist et forhandlingsforslag fra 2008.

Opmanden - dvs. dommeren kan jeg ikke lade være at citere. ”I dette tilfælde er der ikke rum for ledelsesret” og ”Der gælder ikke særlige regler for ministeriet for at få gennemført krav fra en overenskomstforhandling ved en faglig voldgift”.

Da der i den ny ordlyd, i organisationsaftalens § 9 for graverne, efter ok forhandlingerne i 2013, sondres mellem søgnehelligdage og d. 24. december, var det for opmanden klart at juleaften ikke er en dag, hvor man kan få inddraget en fridag.

Sagen omkring den faste fridag har krævet omkostninger til Advokat og mødeaktivitet. Bestyrelsen har hele vejen igennem været enige om, at sagen skulle føres med de omkostninger, der kunne være forbundet. OAO valgte desværre ikke at støtte os, hverken moralsk eller økonomisk i denne sag. Vi synes selvfølgelig dette er dybt beklageligt og sætter fortsat spørgsmålstegn ved, hvilket samarbejde vi har med vor Centralorganisation.

Vi har været i Moderniseringsstyrelsen for at få afgjort bodsspørgsmålet. Dog skulle der lidt mere fakta på bordet - jeg håber at vi snart kan præsentere en afgørelse.

Jeg vil runde beretningen af og sige tak fra hele bestyrelsen og for mit vedkomne tak for mit fjerde år som formand.

TAK til alle vores samarbejdspartnere, de øvrige faglige organisationer inden for folkekirken - ikke mindst FAKK og 3F, tak til vores tillidsrepræsentanter og dem der giver en ekstra hånd i forbindelse med Årskurset. Tak for Jeres loyalitet og engagement i arbejdet for Danmarks Kirketjenerforening og dens medlemmer.

Beretningen blev sat til debat:

Poul Porup, Frederikskirken, Aarhus: Hvorfor har OAO valgt ikke at støtte Danmarks Kirketjenerforening i sagen om juleaften.

Helene Devantié: OAO begrundelse var, at vi er kirketjenere og derfor også må være parate til at gå på arbejde juleaften. Det er imidlertid ikke vores holdning, at man bare kan bryde en aftale, for hvad bliver så det næste.

Povl Thomsen, Vejgaard: Tak for førelsen af sagen mod Kirkeministeriet.

Du nævnte i din beretning, at vi er flittige brugere af sekretariatet og at de skal føre vores lønforhandlinger. Er der mere at tilføje om sekretariatet og dets udvikling også med hensyn til aflastning af bestyrelsen?

Helene Devantié: Vi er glade for sekretariatet og får løbende en god tilbagemelding fra den faglige sekretær.

Beretningen blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3. Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber.

Forretningsfører Gert Schmidt gennemgik det reviderede regnskab, der udviser et overskud på godt 184.000 kr. Fratrukket div. Hensættelser, som er brugt på sekretariatet, ender vi på godt 10.000 kr.

Den likvide kapital udgør ca. 1,5 mio. kr.

Gert Schmidt henledte opmærksomheden på note 3 og 6, der tilsammen udviser et overskud på medlemsbladet på godt 25.000 kr.

Regnskabet var udleveret til alle fremmødte i trykt form, ligesom det har været bragt på foreningens hjemmeside.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til regnskabsføreren og regnskabet.

Inge-Marie Shannon, Vor Frue Kirke, København: Det undrer mig, at vi nu har fået et sekretariat, som varetager meget arbejde og som der er afsat 465.000 kr. til på kommende budget. Hvor er besparelsen i forhold til bestyrelsen?

Richardt Johansson, Emdrup Kirke: Jeg er enig med Inge-Marie. Medlemstallet er faldet til 528 medlemmer. Hvis det fortsat falder, kommer vi ned 495. Jeg kan ikke forstå, hvordan indtægterne kan komme op på det tal, der er budgetteret i 2015. Hvis vi fortsat skal betale til såvel en bestyrelse som et sekretariat, så ser det altså ikke særlig sundt ud.

Pernille Wilby, Sundby Kirke: Det undrer også mig, at bestyrelsesvederlaget ikke er faldet. Det var også min klare opfattelse for et par år siden, at hvis vi indgik det her sekretariatssamarbejde, så ville bestyrelsesvederlaget gå ned.

Gert Schmidt: Sekretariatet er knapt to år gammelt og der har været meget opstartsarbejde samt problemer med oprettelse af vores nye medlemskartotek. Sekretariatet har aflastet med mange ting og der er også besparelser på såvel kørselsudgifter som på vederlaget i kommende budget.

Hvis I mener, vi i bestyrelsen står alene med at skaffe flere medlemmer vil jeg nok begynde at råbe lidt op.

Tillidsrepræsentanterne er også med inde over på denne opgave.

Ralf Andersson, Sct. Thomas: Det blev sagt, at vederlaget er faldende, mens udgifterne til sekretariatet må forventes at stige. Det vil sige, at den hjælp, jeg altid har kunnet få, nu koster det dobbelte.

Pernille Wilby, Sundby Kirke: Jeg bliver nødt til at sige: Der er også kommet nye i bestyrelsen, der jo ikke får det samme, som dem, der har siddet længe. Var de ikke gået ud, ville de så være gået ned i løn?

Richardt Johansson, Emdrup Kirke: Jeg er dybt taknemlig over det arbejde, der bliver gjort. Med hensyn til medlemstallet, så er det en tendens, vi også ser hos andre organisationer. Hvis den fortsætter ender vi i stedet på et medlemstal på 493 med en indtægt på 1.479.000 kr. Så ender vi i stedet med et minus på budgettet.

Gert Schmidt:

Bestyrelsesvederlagene er pt. Som følger:

Helene: 113.000 kr.

Gert: 79.000 kr.

Hans Henrik: 50.000 kr.

Hans Jørgen: 28.000 kr.

Jan: 28.000 kr.

Lars: 24.000 kr.

Christina: 24.000 kr.

Jeg vil godt understrege, at der også kommer nye opgaver til. Bl.a. lønforhandlingerne, som jo nu er en opgave, der varetages af sekretariatet.

Chr. Flensborg, Johannes Bøders, Valby: Der er jo en post til porto til udsendelse af vores udmærkede medlemsblad. Vi har jo alle mailadresser. Var det en idé, at sende medlemsbladet ud ad den vej?

Poul Porup, Frederikskirken, Aarhus: Kan man ikke have en statisk fra sekretariatet over de telefonopkald og sager de fører? Så vi kan se, hvor mange forhandlinger, der er gennemført.

Bo Steen Bram, Herlufsholm Kirke: Vi er dårlige til at fortælle, hvad sekretariatet gør for os og hvad vi får for kronerne.

Med hensyn til bladet, så er jeg meget glad for, at det lander i min postkasse, så jeg kan tage det med andre steder hen. Jeg stemmer klart for et bald.

Hans Henrik Christensen: Vi har haft det oppe at vende flere gange i bestyrelsen, om vi skulle gå over til elektronisk udsendelse af medlemsblad. Vi mener fortsat, det er en god og vigtig ting at have en fysisk medlemsblad, der kommer ind af postkassen og som er med til at understrege det tilhørsforhold man gerne skulle have til foreningen. Rent praktisk har vi heller ikke mailadresser på alle.

Den statistik Poul Porup efterlyser findes faktisk i vores referater på hjemmesiden – dog ikke over telefonopkald.

Regnskabet blev sat til afstemning og kunne enstemmigt vedtages.

Ad 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.

Forretningsføreren fik ordet.

Forretningsføreren fremlagde budgettet med enkelte kommentarer. Budgettet er således et udtryk for et gennemsnit af de forudgående to års regnskabstal. Der er således noget at kæmpe for på indtægtssiden, mens overskridelser på udgiftssiden gerne skulle føre til tilbageholdenhed og medføre en dårlig samvittighed. Det bemærkes ligeledes, at der er 20 – 30 deltidsansatte medlemmer:

Budget for Danmarks Kirketjenerforening

   

Budget

Budget

Regnskab

Konto

Navn

2015

2014

2013

         
 

Indtægter

     
         

1100

Medlemskontingenter

1.650.000,00

1.740.000,00

1.599.105,00

1110

Begr. kasse + passive medl.

20.000,00

15.000,00

15.400,00

1120

Indbetaling Årskursus

910.000,00

930.000,00

863.500,00

1130

Indsamlet årskursus

3.000,00

3.000,00

3.280,00

1300

Abonnenter på KT-Blad

3.500,00

4.000,00

3.264,00

1310

Stillingsannoncer i KT-Bladet

90.000,00

65.000,00

143.200,00

1320

Annoncer KT-Bladet

18.000,00

20.000,00

16.440,00

1390

Kirketjenerkuser

25.000,00

40.000,00

25.783,93

1400

Kassedifferencer

0,00

0,00

 

1450

Renter af bank og girokonto

20.000,00

20.000,00

20.511,48

1799

Indtægter

2.739.500,00

2.837.000,00

2.690.484,41

 

Udgifter

     
         

2050

Frikøb bestyrelsesmedl.

210.000,00

190.000,00

199.807,54

2051

Pension af frikøb formand

 

0,00

 

2100

Bestyrelse og Uddannelsesudv.

125.000,00

130.000,00

120.019,00

2140

Tillidsrepræsentanter

55.000,00

58.000,00

70.000,00

2150

Stiftsmøder

15.000,00

25.000,00

5.510,34

2160

Møder i Ministeriet

47.000,00

40.000,00

71.817,60

2170

Møde OAO, SCK, Arb. Miljø o.lign

30.500,00

35.000,00

29.572,62

2200

Rejser til forhandlinger

30.000,00

45.000,00

15.238,05

2250

Årskursus

910.000,00

930.000,00

885.535,06

3100

Kirketjener Kurser

25.000,00

40.000,00

25.020,47

5010

Bredbånd/Foreningstlf.

31.000,00

35.000,00

31.642,99

5040

Kontorartikler

20.000,00

25.000,00

23.751,57

5041

EDB omkostninger

31.000,00

35.000,00

26.592,85

5042

Hjemmeside

13.000,00

20.000,00

8.297,00

5050

Porto  

3.000,00

3.000,00

2.926,04

5055

Diverse gebyr

5.000,00

13.000,00

13.803,10

5060

Forsikringer

6.000,00

6.000,00

5.998,87

5065

Revisor

19.000,00

14.000,00

18.750,00

5070

Div. Blade, retsregler og lign

6.000,00

5.000,00

3.599,00

5081

Bestyrelsesvederlag (Brutto)

375.000,00

400.000,00

367.630,00

5082

Sekretariat

465.000,00

450.000,00

250.000,00

5090

Kontingent OAO

159.500,00

175.000,00

164.388,00

5100

Gaver

7.500,00

6.000,00

7.580,00

5300

Diverse

5.000,00

6.000,00

5.093,04

5400

Kirketjener Bladet

100.000,00

100.000,00

98.713,90

5450

Porto KT-blad

40.000,00

45.000,00

39.060,75

5460

Urafstemning

   

4.950,00

5510

Begravelseshjælp

6.000,00

6.000,00

11.000,00

5520

Tabskonto

0,00

 

0,00

5999

Udgifter

2.739.500,00

2.837.000,00

2.506.297,79

         

8999

PERIODENS RESULTAT

0,00

0,00

184.186,62

Bestyrelsen foreslog at begravelseshjælpen fastholdes uændret på 3.000 kr.

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes uændret (3.000 kr./år).

Richardt Johansson, Emdrup Kirke: Hvis vi ikke får flere medlemmer er der ikke taget højde for dette i budgettet, hvilket vil medføre en kontingentforhøjelse på 350 kr. Vi burde minimere vores udgifter og maksimere vores indtægter.

Gert Schmidt: Det er jeg ikke enig i. De 500 kr. på et gavekort til dem, der skaffer et nyt medlem, må da vifte mange under næsen.

Pernille Wilby, Sundby Kirke: Jeg bliver nødt til at stille spørgsmål ved det med vederlag og sekretariatsudgiften.

Bo Steen Bram, Herlufsholm Kirke: Jeg ville foretrække, at der fremhæves hovedpunkter i budgettet og at det hele ikke blot læses op.

Gert Schmidt: Pernille Wilby jeg må henvise til det, at sekretariatet kun er to år gammelt samt de problemer, vi har oplevet med indkøring af nyt kartotek. Ligeledes er der nye opgaver med bl.a. lønforhandlingerne, der også tager meget af deres tid.

Dirigenten fastslog at budgettet kun skal fremlægges.

Ad 5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen forslog følgende redaktionelle ændringer af vedtægterne:

§ 4 Ind- og udmeldelse

Indmeldelse sker skriftligt til sekretæren.

Udmeldelse sker skriftligt til sekretæren med udgangen af en måned.

§ 4 Ind- og udmeldelse

Indmeldelse sker skriftligt til sekretariatet.

Udmeldelse sker skriftligt til sekretariatet med udgangen af en måned.

§ 8 Stemmeret

Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer, der har betalt deres kontingent.

§ 8 Stemmeret

Stemmeret har alle tilstedeværende medlemmer, der har betalt deres kontingent rettidigt.

Ændringerne blev sat til afstemning og vedtaget.

Der var ikke yderligere forslag.

Ad 6. Valg af formand.

På valg var Helene Devantié, der var villig til at modtage genvalg.

Der var ikke yderligere kandidater. Helene Devantié blev genvalgt som formand for to år med applaus.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var:

Hans Henrik Christensen

Jan Bräuner

Hans Jørgen Ottesen

Alle var villige til genvalg. Der var ikke yderligere kandidater og de tre blev genvalgt for to år med applaus.

Ad 8. suppleanter.

Der skal vælges tre suppleanter.

Forslag fra salen:

Pia Dyhrberg Hansen

Carsten Hove

Richardt Johansson

Troels Klamer


Generalforsamlingen blev suspenderet, under stemmeoptælling. (I pausen blev der indsamlet 1.915,50 kr. til pensionisterne.)

Resultat:
Pia Dyhrberg Hansen – 68 stemmer (1. suppleant)

Carsten Hove – 55 stemmer (2. suppleant)

Richardt Johansson – 32 stemmer (3. suppleant)

Troels Klamer – 4 stemmer (4. suppleant)

Ved generalforsamlingens start var der udleveret 164 stemmesedler.

Der blev afgivet 163 stemmer, hvoraf 3 var blanke og 1 ugyldige.

Formanden ønskede suppleanterne tillykke med valget.

 

Ad 9. Valg af revisor

 

Bestyrelsen foreslog PWC – Price Waterhouse Coopers.

Der var ikke yderligere forslag. PWC blev genvalgt for to år.

Ad 10. Drøftelse af overenskomstforslag til OK15

Stiftskredsene fremlagde overskrifterne fra deres drøftelse på eftermiddagens møder:

Fyn:

-        Tjenestemænd skal kunne søge om lønforhandling

-        Forhøjelse af tøjpengene

København:

-        Fjernelse af merarbejdsbestemmelserne

-        Tjenestemænd skal kunne søge om lønforhandling

-        Omsorgsdage for alle

-        Forhandlinger om lokallønspuljemidler

-        Omformulering af bestemmelserne vedr. rådighedsforpligtelserne; herunder rådighedsbånd (kun formuleringerne ønskes ændret)

Lolland-Falster/Roskilde:

-        Fjernelse af merarbejdsbestemmelserne

-        Omformulering af bestemmelserne vedr. rådighedsforpligtelse

-        12 friweekends om året

Aalborg:

-        Omfattelse af samarbejdsaftalen

-        Pensionen sættes op til 18 %

-        Betalt otte friweekends om året

-        Pensionen af rådighedstillægget sættes op til 15 % for tjenestemænd

-        Fjernelse af merarbejdsbestemmelserne

Viborg:

-        Søgnehelligdagsgodtgørelse

-        Seniorordning

-        Fjernelse af merarbejdsbestemmelserne

-        Mere i løn

Helsingør:

-        Seniorordning

-        Ret til deltagelse i årskurset

-        Opdatering af tøjcirkulæret

Aarhus:

-        Mere i løn

-        Søgnehelligdagsgodtgørelse

-        Medarbejderrepræsentantens arbejde tæller med som arbejdstid

-        Anciennitet tæller med i lønforhandlingerne og den lokalelønudvikling

Ribe/Haderslev:

-        Pensionssatsen for OK-ansatte op fra 15 til 18 %

-        Feriegodtgørelsen hæves fra 1,5 til 2 %

-        Graduering af tøjcirkulæret (efter antal tjenester)

-        Forhøjelse af pensionssatsen af tjenestemændenes rådighedstillæg fra 12,5 til 15 %

Ad 11. Eventuelt

 

Gert Schmidt: ­Ønskede at uddybe formuleringen om ’rettidig’ betaling af kontingentet. Det er naturligvis de aftaler, der måtte blive indgået med forretningsføreren, der er at betragte som en rettidig indbetaling.

Karsten Færch, Herning Kirke: Har man sat tommeskruerne på over for Brandsoft mht. levering af kartotekssystemet? Ellers siger min erfaring mig, at de aldrig leverer.

Jeg vil desuden gerne foreslå, at budgettet ikke blot er til fremlæggelse, men også skal godkendes på generalforsamlingen.

Helene Devantié: Vi er ikke den direkte køber hos Brandsoft. Det er FAKK. Vi køber blot en kopi af deres system. Der har desuden været problemer med udskrift af lister fra systemet.

FAKK har lagt pres på leverandøren.

Gert Schmidt: Forslaget om godkendelse af budgettet kan fremsættes til næste år.

Man kan altid komme med ønsker og kommentarer til budgettet.

Jeg kender ikke baggrunden for formuleringen i vedtægterne med en fremlæggelse, men ser da klare fordele i den praksis. Bl.a. kan en faglig voldgift ikke budgetlægges på forhånd.

Pernille Wilby, Sunby Kirke: Der er en kontrakt mellem os og sekretariatet. Den bør fremlægges, så der undgås misforståelser.

En spørgeskemaundersøgelse om brug af sekretariatet bør også gennemføres.

Gert Schmidt: Jeg kan ikke selv forstå problemerne med kontrakten, men vi bør nok bringe noget i bladet om, hvilke opgaver, der ligger her hos sekretariatet.

Jeg gad godt vide, hvordan et spørgeskema ville blive modtaget. Vi har i forvejen ikke særlig gode erfaringer med opdateringerne af medlemsoplysninger på vores hjemmeside, så jeg gad godt vide, hvordan det ville blive modtaget. Ligesom det også blot ville kræve et større tidsforbrug.

Pia Dyhrberg Hansen, Skt. Mortens Kirke, Næstved: Tak for valget som suppleant.

Simon Simonsen, Ikast Kirke: Tak for åbenheden omkring vederlagene.

Tak til bestyrelsen for det arbejde, der gøres, og god vind fremover.

Poul Porup, Frederikskirken, Aarhus: Det synes generelt, at svarprocent og lønkrav ligger lavt for kirketjenerne. Vi har en udfordring her med at få en dialog i gang.

Jeg vil genre opfordre til ERFA-møder på provstiplan og at foreningen er mere aktiv her.

Helene Devantié: Tak Poul; ingen dårlig idé. Christina Pode er netop udpeget til at fungere som bestyrelsens tovholder på stiftskredsmøderne.

Jeg kan kun sige: Dan grupper ude lokalt.

Datoerne for kredsmøder i efteråret blev gennemgået.

Dirigenten lukkedes generalforsamlingen.

I pausen blev der samlet 1.915,50 kr. ind til pensionisternes deltagelse i årskurset.

Generalforsamlingen blev lukket med ”Jeg er træt og går til ro”

Referent: Hans Henrik Christensen

Onsdag den 11. juni

Morgenandagt ved Christina Pode. Der blev sunget ”Alt hvad som fuglevinger fik”.

Oplæg om arbejdsgruppen for en mere moderne styringsstruktur i folkekirken v. Lisbeth Christoffersen, RUC.
Lisbeth Christoffersen gennemgik arbejdsgruppens hovedopgaver med at finde en mere tidssvarende og moderne styringsform af folkekirkens økonomi og indre anliggender, ligesom hovedpunkterne i arbejdet blev uddybet:

- Landkirkeskatten og ministerens rolle

- Statens ’tilskud’ til folekirkens, der fastsættes af folketinget over finansloven

- Fælles anliggender

- Indre anliggender

Herefter fulgte en debat om, hvem der skal og kan inddrages i udformning af nye ritualer samt sammensætningen af et eventuelt nyt kirkeråd.

Der kom flere forslag fra salen til emner, vi som kirketjenere vil have indflydelse på i fællesudvalg:

- Sikre en god virksomhedsstruktur

- Opbygning af den lokale ledelsesstruktur

- Åremålsansættelse af præster

- Krav om kompetencer til MR-medlemmer

- Lokale administrationschefer

- Anerkendelse af medarbejdernes synspunkter

- Obligatorisk afholdelse af valg til MR efter valgperiodens udløb

Slides fra Lisbeth Christoffersens foredrag

Førstehjælp og Workshops.

WORKSHOPS

Arbejdstilsynet

Det psykiske arbejdsmiljø, APV og AmO

v. Annette Skov

LEVA/Amu-Fyn

v. Leif Jensen

Danmarks Kirketjenerforening -

Sekretariatet

Spørgsmål og svar vedr. lønforhandlinger

v. Benny Rosenqvist, Helene Devantié m.fl.

AMU-Fyn

Dokumentation og data vedr. stiger

v. Annette Kappelgaard

LED – Styring af centralvarme

v. Hans Jørgen Jensen

Dansk Røde Kors

FØRSTEHJÆLP – opfølgning

KirkeWeb

Den samlede arbejdsplatform

v. Christian Steffensen

Festlig festaften med festmiddag og underholdning. Årets festaften var sammensat over temaet ’familiefesten’. Der blev således også samlet ind til Giro 413. Det indsamlede beløb var: 2.229 kr.

Herefter underholdning og dans ved Rubber Band.

Torsdag den 23. maj

Morgenandagt ved Gert R. Schmidt. Der blev sunget ”Se hvilket menneske” og ”Op al den ting”.

Foredrag v. Henrik Rasmussen under temaet ”styr lige dit kropssprog”
Et spændende og underholdende foredrag om det, vi siger og udtrykker med vores kropssprog. Henrik Rasmussen fik på en humoristisk måde sat fokus på det utalte og kropslige sprog og udtryksmønster.

Foredrag v. statens Videnscenter for Arbejdsmiljø om projektet ”Job og Krop”

Deltagerne fik udleveret en elestik til brug ved den daglige og vigtige motion på jobbet. Et par minutter tre gange om ugen kan virkelig betyde en forskel.

Herefter blev årskurset lukket og fanen blev båret ud. Forsamlingen sang til afslutning ”Fra himmelen er du faldet”.

Frokost og hjemrejse.

Referent Hans Henrik Christensen

 

Facebook