Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Dag1 124
Foto: Michael Tungelung

Materiale fra Årskursus 2016:

- PP fra workshop med faglig sekretær Helle Simonsen

- PP fra oplæg om diakoni og frivillige i folkekirken

 

Årskursus på Hotel Nyborg Strand, den 17. til 19. maj 2016

Til stede: Jan Bräuner (JB), Hans Jørgen Ottesen (HO), Christina Pode (CP), Lars Medom Madsen (LM), Hans Henrik Christensen (HC), Gert Schmidt (GS) og Helene Devantié (HD). Desuden deltog Rita Rasmussen, Jane Mikkelsen, Allan Størner og Helle Nielsen.

Bestyrelsen og gæster mødtes mandag den 16. maj for at forberede sig og fordele opgaverne forud for årskurset.

Tirsdag den 17. maj

Bestyrelse, kursusledere og hjælpere mødtes til gennemgang af dagens opgaver. Herefter skulle der pakkes poser, stilles borde og stande op mv.

Kl. 10:00 var der mulighed for, at tillidsrepræsentanterne kunne mødes. 13 tillidsrepræsentanter deltog i mødet.

Kl. 10:00 gennemgik bestyrelsen programmet med hotellets personale.

Efter forberedelserne var bestyrelsen klar til at modtage deltagerne i forhallen. Der blev serveret sandwicher i forhallen fra kl. 13:30

Formand og næstformand gik generalforsamlingen igennem med Bent Fløyel, Kompetencesekretariatet, der indstilles til at fungere som dirigent. Herunder valg, budgetforslag, regnskab samt indkomne forslag.

Kl. 14.30 åbnede formand Helene Devantié årskurset og fanen blev båret ind under ”Vaj højt, vaj stolt og vaj frit vort flag”.

Kirkeminister Bertel Haarder holdt åbningstalen.
I sin tale kom ministeren kirketjeneres funktion og ligheden mellem alle ansatte i folkekirken. Bertel Haarder roste Danmarks Kirketjenerforening for at fastholde kerneværdierne i folkekirken og programsætte ikke fagpolitiske emner som fx mødet med mennesker i sorg og krise samt diakoni og frivillighed på sit årskursus.
Desuden berørte ministeren den aktuelle kampagne fra Ateistisk Selskab mod medlemskab af folkekirken i sin tale. I dag ses kirken dog ikke længere som en trussel, men modviljen mod kirken skyldes i langt højere grad uvidenhed. Vi skal således i fremtiden blive bedre til at være mere udfarende og lave endnu mere kirke for pengene.
Ministeren nævnte til slut Kirkeministeriets to initiativer ’Menighedsråd på jeres måde’ og ’Bort med bøvlet Bertel’.

Herefter var korshærspræst, Jakob Hjørnholm, klar med et spændende foredrag under overskriften ”diakoni og frivillige i folkekirken”.

Jakob indledte med at hente Jan Bräuner som repræsentant for en frivillig op på scenen. Med konkrete eksempler fra Horsens fortalte Jakob og Jan om det diakonale arbejde inden for Kirkens Korshær. Et arbejde, der er utrolig givende.

Jakob rundede efter forskellige eksempler og statistik om frivilligt arbejde af med en åben debat med spørgsmål fra salen. Det er således vigtigt at involvere medlemmerne i det diakonale arbejde.

Kl. 16:00 Var der mulighed for at besøge udstillerne i forhallen. Flere fagrelevante firmaer præsenterede seneste nyheder inden for bl.a. belysning, lydanlæg, kistehåndtering, rengøring, kirkeinventar og meget mere.


Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse, tirsdag den 17. maj 2016 kl. 16.00 på Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden:

1. Beretning ved formanden
2. Indkomne forslag
3. Aflægning af regnskab ved forretningsføreren.
4. Evt.

Der var ingen fremmødt medlemmer: Fra Danmarks Kirketjenerforenings bestyrelse var Helene Devantié, Hans Jørgen Ottesen, Lars Medom Madsen, Gert R. Schmidt, Jan Bräuner og Hans Henrik Christensen til stede.

Ad 1. Helene Devantié bød velkommen og aflagde kort beretning. Der er primo 2016 blevet tilført Den gamle Begravelseskasse 13.016 kr. fra Københavns Kredsen, der ikke længere eksisterer som selvstændig forening.  
Ad 2. Ingen.
Ad 3. Forretningsfører, Gert R. Schmidt, gennemgik regnskabet.
Pr. 1. januar 2016 er der 13 medlemmer.
Begravelseshjælpen blev på generalforsamlingen i 2013 sat op til 3.000 kr. og fastholdes.
Kontingentet udgør 40 kr.
Formuen udgør 27.106,05 kr.
Der er ikke udbetalt begravelseshjælp i regnskabsåret 2015.
Ad 4. Intet.

Formanden takkede for deltagelsen, og generalforsamlingen var slut.

Referent Hans Henrik Christensen


Kl. 16.30 blev der afholdt stiftskredsmøder. De ti kredse var samlet til drøftelse af relevante emner og erfaringsudveksling i det lokale.

Generalforsamling i Danmarks Kirketjenerforening.  

Formand Helene Devantié bød velkommen og forsamlingen sang: ”Det dufter lysegrønt af græs”

Formanden præsenterede den samlede bestyrelse.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Forretningsføreren fremlægger foreningens reviderede regnskaber

4. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af begravelseshjælp samt kontingent for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Bent Fløyel, konsulent, Kompetencesekretariatet. Bent Fløyel blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden blev gennemgået og godkendt.

Der blev nedsat et stemmeudvalg, der bestod af: tillidsrepræsentanterne fra København, Roskilde, Lolland-Falster og Fyens Stifter.
Der var ved generalforsamlingens start 180 stemmeberettigede deltagere til stede i salen.

Ad 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde mundtlig beretning.

Beretningen har været bragt i sin fulde længde i foreningens medlemsblad, der udkom primo maj 2015.

Årsberetning (indsat i sin fulde længde):

Årsberetning 2015

Kære Kollegaer

Endnu et år er gået. For mit vedkomne det sidste år som formand i denne omgang.

 Der er sket en hel del siden Årskurset i 2015; overenskomsten og organisationsaftalen for de næste 3 år er underskrevet og offentliggjort, vi har investeret penge. Uddannelsesambassadører – er et nyt ord vi bliver glade for og tjenestemænd har nu fået mulighed for at få forhandlet tillæg uden for pulje. Dette blot lidt forsmag på, hvad vi I bestyrelsen har arbejdet med det sidste år

Vi skal starte med traditionen tro at mindes de kolleger, som vi har mistet siden sidste generalforsamling.

Vi vil ære:

Erik Elkjær Petersen,  Skt. Jakobs Kirke, København

Dorthe Pind, Munkebjerg Kirke, Odense

Ejnar Christiansen, tidligere Vangede Kirke

Leo Jensen, tidligere Frederiksberg Slotskirke

Ære være deres minde.

I Danmarks Kirketjenerforening er vi i dag 500aktive medlemmer. Der er 289 kvinder og 211 mænd. Antallet sidste år i maj var i alt 494 medlemmer.

Danmarks Kirketjenerforening har i et par år kørt kampagnen; Anbefal og sørg for et nyt medlem - så giver foreningen et gavekort. Det gør vi fortsat og mange af jer benytter lejligheden til at lægge vejen forbi en ny kollega og anbefale foreningen. Det er vi meget taknemmelige for. Stadig flere kirketjenere skal have kendskab til deres faglige organisation, i sær når de er nye i jobbet - tak til alle, der er medvirkende til det.

Som nævnt tidligere så er det dejligt at se, at Jer, som er nyansatte også har fundet vej til årskurset. I skal være meget velkomne. Hvis I ikke allerede har fået et flag på Jeres skilt, så kom herop i løbet af aftenen og få et på, så dem, der har været her før kan tage sig ekstra godt af Jer. Vi håber, at I vil falde godt til i blandt os, og ikke mindst på Jeres arbejdspladser.

OK – fik vi noget?

I forbindelse med OK 15 aftalte vi et par Periodeprojekter til forhandling Kirkeministeriet.

Vi er efter mange møder blevet enige om et nyt cirkulære for tillidsrepræsentanter. Dog er cirkulæret endnu ikke offentliggjort.

Ændringerne vil ikke være revolutionerende, men alligevel forbedringer. Samtid har ministeriet sendt en vejledning ud til menighedsrådene, med forslag til, hvordan man kan dele udgifterne til tillidsrepræsentanter f.eks. mellem flere menighedsråd i et provsti.

Tøjcirkulæret er vi i gang med at kigge på. Vi har som tidligere nævnt ikke penge med til forbedringer, men vi kan modernisere og opdatere, så cirkulæret passer til kirketjenerens arbejde i dag.

Vi har med ministeriet, også et hængeparti om arbejdstid for tjenestemænd. Her har OAO forhandlingsret, men mon ikke vi har en masse at skulle ha sagt.

Da der er tale om periodeprojekter er det ikke noget, der sker over natten, så vi arbejder videre ufortrødent.

Tjenestemandslønnen

Sidste år skrev jeg, at der var indgået aftale om tillæg til tjenestemænd. Det var der også, men der gik desværre mange måneder før ministeriet, i august, fik overdraget aftaleretten til menighedsrådene. Siden har (blot) 15 tjenestemænd henvendt sig vedrørende lønforbedringer – og de har faktisk alle fået pæne forbedringer.

Man har som tjenestemand muligheden for, både selv at gå i dialog med menighedsrådet og blive enige om, hvad menighedsrådet sender som oplæg til Danmarks Kirketjenerforening.

Eller at sende ønsket, om et tillæg direkte til Danmarks Kirketjenerforening, hvorefter vi går videre med forslaget til dit menighedsråd. Der er mulighed for engangsvederlag, midlertidige tillæg og varige tillæg.

Tillæggene er pensionsgivende, men vil på samme måde som pensionstillæg af rådighedstillægget blive overført til SamPension.

Alle tjenestemandsansatte medlemmer har (allerede i august) fået brev direkte hjem i postkassen vedr. muligheden. Der er ingen ”periode” for disse forhandlinger, så kom endelig ud af busken.

Uddannelse:

Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og en lang række af de faglige organisationer har startet et projekt op, om uddannelsesambassadører – en slags tillidsrepræsentant for uddannelse. Projektets formål er, i løbet af 2016, at uddanne 10 kirkefunktionærer, på tværs af faggrupperne. Ambassadørerne skal sætte fokus på at øge kirkefunktionærernes kompetencer. I kirketjenerstanden er der kommet 2 uddannelsesambassadører; Pia Dyrberg fra Næstved og Kenneth Pedersen fra Esbjerg. De har været afsted på de første forløb og vi har kun hørt godt om opstartsfasen fra alle sider. Tak til de 2 modige kirketjenere, der ønsker at gøre en forskel på uddannelsesfronten. På Årskursets 2. dag er der mulighed for at møde Pia og Kenneth på workshop om netop uddannelse (2. runde).

Kompetencefonden:

Uddannelsesambassadørerne kan forhåbentlig også få gang i ansøgningerne til kompetencemidlerne. I sidste årsberetning skrev jeg, vi blot havde en enkelt ansøger, til de godt 90.000 kr. Danmarks Kirketjenerforening havde stående til uddannelse.

Denne gang dvs. dette efterår, så det desværre heller ikke godt ud – ud af de knap 100.000 kr. foreningen havde at dele ud af, blev blot de 36.000 givet til 5 kirketjenere, der ønskede at få flere kompetencer. De resterende midler blev overført til de øvrige organisationer, så pengene kunne gøre gavn der. Bevares 5 ansøgninger er selvfølgelig mange flere end en ansøgning, som der var forrige år – men mit håb er, at endnu flere gør brug af muligheden.

 Vi skal huske på, at det er overenskomstmidler, der desværre går tabt. Mange tror fejlagtigt, at man kun kan søge til fagrelevante kurser, men man kan faktisk søge til alt mellem himmel og jord, så længe det er uddannelser, der er godkendt. Det eneste det kræver, altså udover at finde den uddannelse man ønsker, er at der bliver afholdt MUS med kontaktpersonen og der bliver udarbejdet en uddannelsesplan. Ansøgningen foregår online og man kan altid få hjælp fra foreningen og nu også uddannelsesambassadørerne til at udfylde den.

Ansøgningsfristerne ligger i efteråret og vi skriver som altid i bladet, så I bliver mindet om datoerne.

Tillidsrepræsentanter:

Der har i efteråret, i Svendborg, været afholdt kursus for tillidsrepræsentanterne. Vi var så heldige, at kunne gøre endnu mere brug af Benny, vores faglige sekretær, som øste af sin store viden, om alle de sager som han er ude i. Det var meget lærerigt og der var stor spørgelyst fra de fremmødte tillidsrepræsentanter.

Der er kommet nye tillidsrepræsentanter til og dermed er der jo også nogle der er holdt op. Fra foreningens side vil vi meget gerne takke de afgåede, for at bruge tid på deres kolleger og til de nye tillidsrepræsentanter; velkommen og tillykke med valget. Vi vil gøre hvad vi kan for at ruste Jer til den opgave i er valgt til at løse. Og til alle I andre, støt jeres repræsentanter og hjælp dem til at blive dygtige ved at bruge dem - I kan altid finde tillidsrepræsentanterne på kirketjener.dk.

Erfagrupper og Stiftskredse

Fællesskabet er vigtig for kommunikationen, og trivslen på arbejdspladsen. Det betyder, at de ting vi hver især arbejder med i vores hverdag, får en hel anden dimension, når vi deler det med andre kollegaer, der måske gør ting på en anden måde, end den måde vi selv arbejdet på - måske endda en lettere og bedre måde.

Der er ved at være rigtig mange Erfa grupper rundt om i landet, velfungerende Erfa grupper der mødes flere gange om året. Noget, der er værd at lægge mærke til, når man mødes til Stiftskredsmøder, er at gensynsglæden er endnu større, når man forinden har mødtes til Erfa møder, og på den måde har noget fælles.

Københavnskredsen har valgt at nedlægge deres forening og køre videre, som alm. Stiftskreds. Måske tiden var løbet fra den gamle Københavnskreds (hvor jeg faktisk selv startede min faglige karriere, som medlem af bestyrelsen). Vi er klar over, det er et stykke af foreningens historie, der bliver nedlagt. Der var manglende tilslutning til arrangementerne og kredsens bestyrelse var kørt surt i økonomi og andet bøvl. Så de tog beslutningen og den hårde konsekvens og nedlagde kredsen. Pengene der var tilbage i kassen 13.016 kr., er doneret til den gamle begravelseskasse i Danmarks Kirketjenerforening. Jeg håber københavnerne vil bakke op om ”de nye” arrangementer, der kommer til at foregå, som andre steder i landet, nemlig på frivillig basis og rundt i kirkerne.

Blad og Hjemmeside:

Den største ændring inden for blad og hjemmeside i det forgangne år er, at vi har opgraderet og redesignet vores hjemmeside. Det kræver selvfølgelig altid lidt tilvænning, når tingene ændres og flytter plads. Vi håber dog, at I er blevet glade for den nye side, der blandet andet skulle gøre det nemmere og mere brugervenligt at tilgå vores side på tablets og smartphones.

Vi er glade for vores medlemsblad og samarbejdet med vores faste journalist, Michael Tungelund. Ud over de faglige nyheder og informationer forsøger vi at fortælle den gode historie om kirketjenerens arbejde og dagligdag. Det er fortsat vigtigt for os, at I får en fast hilsen og informationer fra jeres faglige organisation direkte i postkassen ti gange om året.

Har I en god historie eller savner I noget i blad og på hjemmeside, skal I endelige ikke holde jer tilbage. Vi hører meget gerne fra jer.

 

Økonomi:

I begyndelsen af 2015 kom kassereren med et forslag til bestyrelsen, nemlig at investere nogle af vores frie midler i værdipapirer. Det blev så sidste år fremlagt som et forslag til medlemmerne på generalforsamlingen, hvor et flertal gav bestyrelsen opbakning til forslaget. Derefter kunne vi begynde det temmelig omfangsrige arbejde; at få en ordning etableret, med alle de underskrifter ”Loven om hvidvaskning af penge” kræver, så i slutningen af året fik vi pengene overført.

Heldigvis er bestyrelsen indstillet på, at se investeringen over flere år, for december, januar og februar viste sig at give negativt afkast, hvilket har betydet, at vi har haft et fald i formuen på ca. 3,8 %. De fleste af pengene står i obligationer og resten (Ca. 40 %) er i aktier, de sidstnævnte er alene banken, der styrer. Om vi ved årets udgang har fået indhentet det tabte, vil tiden vise, til banken har vi oplyst, at vores tidshorisont er fem år.

Foreningens regnskab viser et underskud på 166.526 kr. Gert vil komme nærmere ind på de omstændigheder.

Bestyrelsen stiller under økonomi, forslag om kontingentstigning på 200 kr. årligt. Forhøjelsen begrundes med det vigende medlemstal. Det lyder måske ikke af meget, men vi vil ikke stille forslag om højere kontingent. Målet er at økonomien skal løbe rundt – ikke give det store overskud. Den seneste kontingentstigning blev vedtaget i 2011, hvor der desuden var kommet et loft på 3000 kr., som det højeste fradragsberettiget. Dette loft er i mellemtiden hævet til 6000 kr., så alt herunder kan trækkes fra.

Sekretariatssamarbejde:

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at Sekretariatssamarbejdet med FAKK fortsat går godt – der er altid plads til forbedringer, men i det store hele kan vi i bestyrelsen ikke se, hvordan vi har undværet dem før. Vi har et rigtig godt samarbejde med de ansatte på Sekretariatet. Det er guld værd at medlemmerne kan få en ”ensartet” professionel sagsbehandling, så tak til Jette, Karin, Helle og Benny, fordi I er med til at give vores medlemmer en god oplevelse, når de ringer og skriver. På Sekretariatsudvalgets møder bliver der vendt store, som små problemer i en kollegial og ærlig tone og der findes altid løsninger.

Lønforhandlinger

Der blev i efteråret indsendt ca. 65 lønforhandlingsønsker til Sekretariatet. Det er alt for få. Der skal mange flere til for at få lønudviklingen i gang.

Lønforhandlinger er en langsommelig proces – også lokalt. Vi har de sidste par år oplevet at medlemmerne har rigtig kort tålmodighed. Når vi skriver, at man først kan vente svar fra foreningen i foråret efter, er det altså ikke fordi der pilles næse i mellemtiden J  Det er vigtigt, forhandlingerne bliver gennemført på den bedste måde, at I er hørt – at menighedsrådet er hørt – at I er hørt igen og at aftalerne skrives under af de rigtige personer.

Sekretariatet modtager også lønforhandlingsønsker fra FAKKs medlemmer, omkring dobbelt så mange og den almindelige sagsbehandling skal også varetages – så der er brug for at I giver tid til lønforhandlingerne – lønaftalerne er udstyret med ikrafttrædelsesdato, den gælder – også bagud. Måske nogen tænker, det ikke er umagen værd - men det er det! Hvis man ikke spørger, får man jo som bekendt heller ikke svar. Så kære medlemmer: Fat pennen, når tiden kommer.

Nedskæring??

Skal bestyrelsen gå fra 7 medlemmer med formanden, til 6 medlemmer med formanden? Det har vi snakket om i bestyrelsen og stiller derfor forslag om denne vedtægtsændring. Med sekretariatet og den stadig voksende brug af tillidsrepræsentanter, er der ikke det samme pres på bestyrelsens medlemmer i forbindelse med de faglige sager. Det vil selvfølgelig have en afsmittende effekt på regnskabet, at blive en mindre i bestyrelsen, både på honorardelen og på andre udgifter, som f.eks. til pc, internet og bestyrelsesmøder.

Det løser også det problem, at vi ingen kandidater har, til den ledige plads efter Jan Bräuner og at en suppleant skal træde ind i stedet. Valget er Jeres.

Jeg vil runde beretningen af og sige tak fra hele bestyrelsen og for mit vedkomne tak for mit sjette og for nu, sidste år som formand. Som I jo allerede ved, har jeg valgt at lade mig opstille til bestyrelsen, så jeg forsvinder ikke helt, men vælger dog at fortsætte ”på nedsat tid”. Foreningsarbejdet er alt for spændende og givende, til jeg kan trække mig ud af det, for lysten er ikke forsvundet.

En særlig tak skal der også lyde til Jan fra mig – tak for dine 4 år i bestyrelsen. Du havde efter mange år som kursusleder et tomrum og det fyldte du med foreningen igen, det er jeg glad for. Tak for de mange hyggelige stunder, for kaffen og smøgerne – for badeturene, for at lære dig endnu bedre at kende og være med, når det hele ikke var så nemt, som det burde. Jeg ved din tid nu skal bruges, endnu mere på Klosterkirken og Varmestuen i Horsens, hvor du gør en kæmpe forskel. Vi ses – for jeg ved du ikke helt kan undvære os og mon ikke min vej stadig vil gå til Horsens i ny og næ.

TAK til alle vores samarbejdspartnere, de øvrige faglige organisationer inden for folkekirken - ikke mindst FAKK for det gode samarbejde omkring sekretariatet, tak til vores tillidsrepræsentanter og dem der giver en ekstra hånd i forbindelse med Årskurset. Tak for Jeres loyalitet og engagement i arbejdet for Danmarks Kirketjenerforening og dens medlemmer.

Beretningen blev sat til debat:

Poul Porup, Frederikskirken, Aarhus: På stiftskredsmødet i Aarhus drøftede vi udfordringerne omkring medlemsudviklingen. Der skal mere fokus på de områder, hvor foreningen kan gøre en forskel. Hvordan kan vi få gennemslagskraft. Danmarks Kirketjenerforening skal arbejde yderligere for erstatning for arbejde på skæve helligdage. Der skal mere samarbejde til.

Beretningen blev herefter sat til afstemning og blev godkendt med 179 stemmer for, 1 imod og 0 hverken for eller imod.

Ad 3. Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber.

Forretningsføreren begyndte med at beklage, at der desværre er trygt et fejlagtigt budget for 2015 i årskursusbladet. Det er dog det korrekte budget, der fremgår af den uddelte og godkendte Årsrapport 2015.

Overgangen til NETs har desværre resulteret i udmeldelse af flere medlemmer, der har været i restance med indbetaling af kontingent. Der er stadig en stor besparelse i forhold til den tidligere aftale med Danske Bank, og vi havde forventet en mere gnidningsløs overgang.

Gert R. Schmidt gennemgik årsregnskabet for regnskabsåret 2015. Resultatet viser et underskud på 166.526 kr. I den forbindelse fremhævede forretningsføreren posten for kontingent under indtægter, hvor vi ikke har nået vores mål for en fremgang i medlemstallet.

Forretningsføreren fremhævede investeringerne på 493.000 kr., der er faldet i den første periode. Men det er vigtigt at have is i maven og se investeringerne over en længere periode. Oversigten over investeringerne fremgår af regnskabets note 9.

Årsrapport 2015 var uddelt til samtlige fremmødte på generalforsamlingen, ligesom den har været offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Årsregnskabet blev sat til debat:

Ingen kommentarer.

Regnskabet blev sat til afstemning:

Regnskabet blev godkendt med et overvældende flertal.

Ad 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.

Forretningsføreren fik ordet.

Gert R. Schmidt gennemgik budgettet post for post. Budgettet tager udgangspunkt i et medlemstal på 495 samt en stigning i kontingentet. De øvrige poster ligner meget tallene for 2016.

Der var mulighed for at stille spørgsmål til budgettet.

Lotte V. Andersen, Bangsbostrand Kirke: Kan bladet ikke udsendes elektronisk? Det er svært at skulle sætte værdi på sit arbejde. Kan proceduren for lønforhandlinger ikke ændres?

Hans Henrik Christensen: Vi er fortsat af den overbevisning, at medlemsbladet er værd at fastholde. Det er naturligvis teknisk muligt, at sende nyhedsmails ud i stedet, men det vil være under halvdelen af jer, der fik det. Vi har nemlig – trods kampagner – ikke mailadresser på de fleste af jer. Jeg er også bange for en nyhedsmail blot ville drukne i mængden.

Helene Devantié: Proceduren er fastlagt i protokollatet og skal bl.a. tilgodese de kirketjenere, der vil have svært ved at forhandle på egen hånd direkte med menighedsrådet.

Den nuværende aftale er forhandlet på plads med Kirkeministeriet og er ens for alle faglige organisationer.

Arne Tarp, Skt. Markus Kirke, Aalborg: Kan vi ikke bare lægge bladet ud på hjemmesiden.

Poul Thomsen, Vejgård Kirke, Aalborg: Er budgettet med det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer.

Gert R. Schmidt: Det er med det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer.

Gert R. Schmidt: Præsenterede forslaget om uændret begravelseshjælp og forslaget om kontingentforhøjelse, der samtidig indeholder et gebyr for betaling uden tilmelding til Betalingsservice på 50 kr. pr. overførsel.

Bestyrelsen foreslog at begravelseshjælpen fastholdes uændret på 3.000 kr.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 200 kr. (3.200 kr./år – fuldtidsansættelse 2.000 kr./år - deltid).

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede at budgettet ikke skal godkendes men blot fremlægges.

Ad 5. Indkomne forslag.

Vedtægtsændring

Bestyrelsen stillede under punkt 5 forslag om at bestyrelsens antal reduceres til 6 medlemmer inkl. formand.

Hvis dette forslag forkastes betyder det, at vi efter valget vil have en ubesat post. Det er derfor vigtigt, at de enkelte kredse nøje overvejer forslaget og hvem der kunne have kvalificerede kandidater til valg af suppleanter, da 1. suppleanten vil overtage den ledige bestyrelsespost.

Helene Devantié: Begrundede forslaget, der skal ses som konsekvens af, at der ikke er opstillet kandidater samt det lavere arbejdspres med faglige sager på bestyrelsen. Jeg har hørt spørgsmål til, om man i en bestyrelse kan være et lige antal medlemmer. Det kan man godt og der er desuden taget højde for stemmelighed i vores vedtægter, da formandens stemme da tæller dobbelt. Vi er dog i bestyrelsen gode til at tale os tilrette om tingene, også selvom vi naturligvis ikke altid er enige om tingene. Der er ikke tradition for mange afstemninger i vores bestyrelse.

Forslaget blev sat til debat:

Carsten Hove, Søndermarkskirken, Viborg: På vegne af Viborg Stiftskreds vil jeg opfordre til, at man fortsætter med syv medlemmer i bestyrelsen pga. signalværdien i blot at sætte antallet ned. Vi mener, at der er brug for en bestyrelse, der agerer bestyrelse for medlemmernes interesser.

Poul Thomsen, Vejgård Kirke, Aalborg:  Jeg støtter også en bestyrelse på syv medlemmer.

Niel O. Andersen, Hendriksholm Kirke, Helsingør: Vi støtter også fortsat en bestyrelse på syv medlemmer, da et lige antal ville være forkert.

Pernille Wilby, Sundby Kirke, København: Det ville være uheldigt, hvis formandens stemme bliver den afgørende i afstemninger. Jeg tænker, man jo også kunne gå ned på fem medlemmer i bestyrelsen.

Forslaget for ændring af vedtægterne blev forkastet.

Ad 6. Valg af formand.

På valg var:

Helene Devantié, der ikke modtog genvalg.

Der var modtaget godkendt stillerliste fra en kandidat: Gert R. Schmidt, Skjern Kirke.

Gert R. Schmidt blev valgt med applaus fra salen.

Helene Devantié: Den tidligere formand gratulerede Gert med valget og overrakte ham en flyttekasse med SD-hukommelseskort over alle formandens 14.888 dokumenter, mailadressen formand@kirketjener.dk, en stor papirclips til at holde sammen på tingene, Panodiler til al hovedpinen efter al den ny viden, mavesyretabletter til møderne, hvor maden ikke altid er lige god og sund, den tidligere formands telefonnummer og elastikker til at holde sammen på bilen.

 

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg:

Hans Henrik Christensen (villig til genvalg)

Jan Bräuner (modtog ikke genvalg)

Hans Jørgen Ottesen (villig til genvalg)

Helene Devantié var opstillet til bestyrelsen.

Hans Henrik Christensen og Hans Jørgen Ottesen blev genvalgt.

Desuden blev Helene Devantié valgt til bestyrelsen.

Der var ikke yderligere kandidater, hvorfor en plads i bestyrelsen ikke blev besat under dette punkt.

 

Ad 8. suppleanter.

Der blev valgt tre suppleanter.

Forslag fra salen:

Benny Chordt Hansen, Præstebro Kirke (102 stemmer)

Niels O. Andersen, Hendriksholm Kirke (14 stemmer)

Pernille Guldbrandt Lindstrøm, Korup Kirke (59 stemmer)

Kandidaterne havde mulighed for at præsentere sig.


Generalforsamlingen blev suspenderet, under stemmeoptælling.

Der var afgivet 177 stemmer, hvoraf 1 var ugyldig og 1 var blank.

Formanden ønskede suppleanterne tillykke med valget.

Herefter indtræder Benny Chordt Hansen som suppleant i bestyrelsen.

Ad 9. Valg af revisor.

 

Bestyrelsen foreslog genvalg til revisionsfirmaet PWC.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 10. Eventuelt.

 

Hans Jørgen Ottesen: For lidt over seks år siden mødtes vi til det årlige møde i Aalborg Stift, hvor vi fra bestyrelsen i Aalborg opfordrede dig til at stille op som formand for Danmarks Kirketjenerforening.Du var ikke nem at overtale, men til sidst lykkedes det og du blev på kirketjenernes generalforsamling valgt som formand – eller skulle jeg sige forkvinde.

Et par år senere kom jeg selv ind i bestyrelsen og kom derved til at arbejde sammen med dig. Det har ind imellem slået gnister, når vi ikke altid har været enige i bestyrelsen, men sådan er det jo, når meninger brydes, men vi har jo alle arbejdet mod det fælles mål at gøre Danmarks Kirketjenerforening til en fagforening, som det er værd at være medlem af. Du har grund til at være stolt af det arbejde, du har udført. Da alle de andre bøjede sig i støvet og opgav at forsvare den faste fridag, stod vi med dig i spidsen fast og kørte for første gang en sag mod Kirkeministeriet. Vi bad om støtte fra vores paraplyorganisation OAO, men de var ikke villige til at støtte os, så vi gik videre til en sagfører, som vi fik til at føre sagen og jeg tror ikke, at jeg nogensinde glemmer den glæde og stolthed, vi blev vidne til, da du kom og meddelte os, at vi havde vundet sagen. Det var virkelig Davids kamp mod Goliat og beviste, at man ikke bare skal falde på halen, når man bliver uretfærdigt behandlet og det er vel det, der er hele idéen med at melde sig ind i en fagforening.

Jeg vil gerne sige, at jeg er ked af, at du stopper som formand. Men jeg forstår dig godt. Der er sket mange ting i din formandsperiode. Vi har fået et sekretariat med faglig betjening i samarbejde med FAKK, vi har fået tillidsrepræsentanter, der er i stand til at udføre en del arbejde ude i marken, der er blevet ført overenskomstforhandlinger og mange andre forhandlinger, så der har ikke altid været tid til alle de andre ting, du gerne har villet foretage dig i din fritid. Jeg under dig virkelig at få tid til disse ting.

Seks år er gået, hvor meget af din tid er blevet brugt på Danmarks Kirketjenerforening, men jeg ved også, at du har stået i spidsen for en forening, som du har været med til at præge og som du gerne fortsat vil være med til at præge – dog på en anden måde, som kræver knap så meget tid. Du har taget rigtig mange ture over Storebælt og heldigvis har du en søster i København, som du har kunnet overnatte ved og der er også grund til at takke hende for alle de penge, hun har sparet foreningen for ved at lade dig overnatte.

Lad os alle rejse os og sige tak til Helene for den indsats, hun har ydet for Danmarks Kriketjenerforening.

Gert R. Schmidt: Tak for tilliden i har vist mig ved valget til formand. Jeg vil gøre mit til fortsat at styrke foreningen. Jeg ser frem til samarbejdet og vil gerne takke Helene for ordene og gaven.

Jeg vil også gerne sige tak til Jan Bräuner for din tid i bestyrelsen. Du har ydet en god og stor indsats med godt humør i bestyrelsesarbejdet. Din gave er en instruktion i brugen af IPad, mørk chokolade, flere hold briller, nikotin tyggegummi og cigaretter, en BH samt en potte, så du ikke så ofte behøver bede om en tissepause. Tak for samarbejdet.

Dirigenten lukkedes generalforsamlingen.

Gert R. Schmidt takkede dirigenten.

Generalforsamlingen blev lukket med ”Nu går solen sin vej”

Referent: Hans Henrik Christensen

Onsdag den 18. maj

Morgenandagt ved Lars Medom Madsen. Der blev sunget ”Lysets engel går med glans / Langt højere bjerge”.

Foredrag v. Ruth Østergaard Poulsen og Susanne Straarup om mødet med mennesker i sorg og krise.
Ruth Østergaard Poulsen leverede med udgangspunkt i sit arbejde som sygehuspræst med Aalborg Universitetshospital et gribende og lærerigt foredrag om håndtering og omgang med mennesker i sorg og krise, der ofte blot har brug for nærvær og plads til at være tilstede i sorgen.

Susanne Straarup fortalte sammen med sin kollega Heidi om uddannelsesforløbet, der skal klæde kirkefunktionæren på til mødet med mennesker i sorg og krise. Et nystartet kursusforløb, der har flere hold i den kommende sæson.

Førstehjælp og Workshops.

  • Arbejdstilsynet (måtte desværre aflyses)
  • LEVA
  • Uddannelsesambassadørerne
  • Sekretariatet
  • AMU-Fyn
  • AMU-Fyn (Word og Excel)
  • Førstehjælp
  • Min A-Kasse

Festlig festaften med festmiddag og underholdning. Årets festaften var sammensat over temaet ’en aften i alperne’, der inspirerede såvel menu som underholdning – Jodle Heidi kiggede således forbi og underholdt ved bordene.
I anledning af formandsskiftet var der inviteret yderligere gæster fra de øvrige faglige organisationer inden for folkekirken.

Herefter underholdning og dans ved bandet DJ Night Fighter.

Torsdag den 19. maj

Morgenandagt ved Christina Pode. Der blev sunget ”Du som giver os liv og gør os glade”.

Foredrag v. Gitte Hornshøj under overskriften ”Takt og tone på arbejdspladsen”
Gitte Hornshøj tog udgangspunkt i sin egen livshistorie og gav gode tips til korrekt opførsel i hverdagen. Hun reflekterede over de forskellige etiketteregler ved en festmiddag og kunne herfra drage paralleller til såvel almindelig omgang med andre mennesker i hverdagen og på arbejde.
Et festligt og fornøjeligt foredrag, der bestemt gav deltagerne noget med hjem.

Herefter blev årskurset lukket og fanen blev båret ud. Forsamlingen sang til afslutning ”Altid frejdig”.

Frokost og hjemrejse. 

Referent Hans Henrik Christensen

Facebook