Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Årskursus 2017
Foto: Michael Tungelund

 

Årskursus på Hotel Nyborg Strand, den 5. til 8. juni 2017

Til stede: Pernille Guldbrandt Lindstrøm (PL), Benny Chordt Hansen (BC), Christina Pode (CP), Lars Medom Madsen (LM), Hans Henrik Christensen (HC), Gert Schmidt (GS) og Helene Devantié (HD). Desuden deltog Rita Rasmussen, Allan Størner og Helle Nielsen.

Bestyrelsen og gæster mødtes mandag den 5. juni for at forberede sig og fordele opgaverne forud for årskurset.

Tirsdag den 6. juni

Bestyrelse og de trofaste, uundværlige hjælpere mødtes til gennemgang af dagens opgaver. Herefter skulle der pakkes poser, stilles borde og stande op mv.

Kl. 10:00 var der mulighed for, at tillidsrepræsentanterne kunne mødes. 12 tillidsrepræsentanter deltog i mødet.

Kl. 10:00 gennemgik bestyrelsen programmet med hotellets personale.

Efter forberedelserne var bestyrelsen klar til at modtage deltagerne i forhallen. Der blev serveret sandwicher i forhallen fra kl. 13:30

Formand og næstformand gennemgik generalforsamlingen med Rasmus Felt, Min A-Kasse, der indstilles til at fungere som dirigent. Herunder valg, budgetforslag, regnskab samt indkomne forslag.

Kl. 14.30 åbnede formand Gert Rhinstrøm Schmidt årskurset og fanen blev båret ind under ”I Danmark er jeg født”.

Sognepræst Poul Joachim Stender holdt åbningstalen og det indledende indlæg.
Poul Joachim Stender havde valgt overskriften ”visioner for vores eget liv og folkekirken”.

Poul Joachim indledte sit foredrag med at fortælle, hvor meget vi kan lære af de unge mennesker, når de kommer i kirke. Det er vigtigt at leve og være til stede i nuet og ikke udskyde de oplevelser, vi gerne vil have til senere. Pludselig er tiden forsvundet.

Vi skal derfor også blive bedre til at stå ved vores religion og den kultur, vi selv er en del af og udspringer af. Det er en misforstået tolerance at distancere sig fra dette blot for at være politisk korrekt.  Kristendommen er i dagens Danmark under angreb af uvidenhed og vi skal lære at stå ved, hvem vi er.

Efter kaffepausen fortsatte Poul Joachim Stender sit indlæg med fokus på, at vi skal leve stærkere og ikke udelukkende have travlt med at dyrke os selv og vores egen krop. Det er vigtigere at begære sin elskedes krop end sin egen. Vi har mistet lysten til at gøre mere ud af os selv, så vi er interessante for vores elskede. Vestens største problem er således ikke fedme – men de store egoer, vi har. Det er dette, vi skal bekæmpe i folkekirken, hvilket vi bl.a. kan gøre ved måltidsfællesskabet. Her skal vi have tid til at være sammen og lytte til hinanden over et godt kvalitativt måltid.

 Kl. 16:00 Var der mulighed for at besøge udstillerne i forhallen. Flere fagrelevante firmaer præsenterede sine seneste nyheder inden for bl.a. belysning, lydanlæg, kistehåndtering, rengøring, kirkeinventar og meget mere. I år havde vi besøg af følgende udstillere, der havde stillet deres stande op i forhallen: Astrid Munck, Oticon, Holker, Sunflux/Prolys, Dan Sand, Clean Supply, Spangkilde Teknik, Småkageriet (kun 6/6), Min A-Kasse (kun 7/6), ALT LYS.

 

Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse, tirsdag den 6. juni 2017 kl. 16.00 på Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden:

1. Beretning ved formanden
2. Indkomne forslag
3. Aflægning af regnskab ved forretningsføreren.
4. Evt.

Der var ingen fremmødt medlemmer: Fra Danmarks Kirketjenerforenings bestyrelse var Gert R. Schmidt og Hans Henrik Christensen til stede.

Ad 1. Gert Rhinstrøm Schmidt bød velkommen og aflagde kort beretning. Foreningen har ingen aktiviteter ud over at udbetale begravelseshjælp til eksisterende medlemmer.
Ad 2. Ingen.
Ad 3. Bestyrelsens kasserer, Hans Henrik Christensen, gennemgik regnskabet.
Pr. 1. januar 2016 er der 10 medlemmer.
Begravelseshjælpen blev på generalforsamlingen i 2013 sat op til 3.000 kr. og fastholdes.
Kontingentet udgør 40 kr.
Formuen udgør 27.106,05 kr.
Der er udbetalt begravelseshjælp til tre personer i regnskabsåret 2015.
Ad 4. Intet.

Formanden takkede for deltagelsen, og generalforsamlingen var slut.

Referent Hans Henrik Christensen

Kl. 16.30 blev der afholdt stiftskredsmøder. De ti kredse var samlet til drøftelse af relevante emner og erfaringsudveksling i det lokale. Stiftskredsene opfordres desuden til at drøfte krav til de kommende overenskomstforhandlinger i 2018 og fremlægge deres hovedkrav under aftenens generalforsamling.

 

Generalforsamling i Danmarks Kirketjenerforening.  

Formand Gert Rhinstrøm Schmidt bød velkommen og forsamlingen sang: ”Det dufter lysegrønt af græs”

Formanden præsenterede den samlede bestyrelse.

Dagsorden:

  1.    Valg af dirigent
  2.    Formanden aflægger beretning
  3.    Kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskaber
  4.    Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af begravelseshjælp samt kontingent for det kommende år
  5.    Indkomne forslag
  6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7.    Valg af suppleanter
  8.    Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Rasmus Felt, Min A-Kasse. Rasmus Felt blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden blev gennemgået og godkendt.

Der blev nedsat et stemmeudvalg, der bestod af: tillidsrepræsentanterne Lars Serup, Pia Dyhrberg og Kaj Møller.

Der var ved generalforsamlingens start 169 stemmeberettigede deltagere til stede i salen.


Ad 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde mundtlig beretning.

Beretningen har været bragt i sin fulde længde i foreningens medlemsblad, der udkom primo juni 2017.

Årsberetning (indsat i sin fulde længde):

 

Årsberetning 2017

Kære kolleger

Beretningen for Danmarks Kirketjenerforening er den første, efter jeg blev valgt som formand, og det valg har jeg været glad og tilpas med samtidig med den tillid, jeg er blevet vist ved at kunne blive formand for en forening, hvis medlemmer varetager nogle af Kirkens i mine øjne vigtigste funktioner, som det at kunne have overblikket samtidig med, at der skal være rent og pænt, se glad og veltilpas ud selvom alt bagved kulisserne er kaos, vide at det hele kører som det skal selvom teknikken ikke virker og så videre. Det er en af vores kvaliteter som Kirketjenere, at vi er rolige og ansvarsbevidste i vores hverdag, og over for den kirke som vi er ansat i, og som for manges vedkommende passes som egen privat ejendom. Det skal vi ikke være kede af, for det er faglig stolthed og den må vi aldrig glemme, uanset om der er en arbejdsgiver eller anden tilfældig person, som prøver at gøre arbejdslivet surt for os. Det er blandt andet her vi kan bruge foreningen som medspiller, og samtidig få noget fornuftig viden bragt ind i arbejdet og hverdagen, enten via Tillidsrepræsentanter, sekretariat, bestyrelse eller ved sammenkomster rundt omkring i landet i Stifterne.

Bestyrelsen

I bestyrelsen føler vi altid vi har nok at se til – nogle går af og andre kommer til – nye folk medbringer nye skikke og det er sundt for demokratiet, at der er udskiftning, og ingen skal sidde længere end de har lyst til at bidrage til det arbejde, som skal gøres og de stadig har det godt med. Det er dejligt, der opstilles og vælges kandidater som har engagement, og som vil være med til at gøre en forskel. Det er vigtigt, at have fokus på at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er samlet ved de 7 – 8 møder vi har om året. Som eksempel var der ved et enkelt møde, én som var forhindret og én blev syg, og det er lige netop nok til, vi var beslutningsdygtig. Og ikke mindst i den kommende periode er det vigtigt, når der skal træffes afgørelser i forbindelse med OK18, Tillidsrepræsentanter, Årskursus og lignende, at der kan tages en beslutning, som er seriøst behandlet mellem medlemmerne af bestyrelsen. Vi er 7 selvstændige mennesker med egne holdninger, som i forvejen er engageret i vores eget private liv, og som ikke ”bare” kan planlægge et nyt bestyrelsesmøde her og nu. Og en mailkorrespondance vil ikke udtrykke de rigtige holdninger, og vil kunne give misforståelser, som er til skade for de beslutninger som er vigtige!

I forbindelse med sidste års generalforsamling trådte første suppleant Benny Chordt Nielsen ind i bestyrelsen umiddelbart efter. I november meddelte Hans Jørgen Ottosen, at han gik på pension, og i stedet for ham indtrådte anden suppleanten Pernille Guldbrandt Lindstrøm. Tak fordi i beredvilligt stillede op til suppleantvalget velvidende at muligheden for indtrædelse i bestyrelsen kunne forekomme. Tak til Hans Jørgen for det arbejde, du har bidraget med i bestyrelsen, og som den sindige nordjyde du er, har det gået i dit tempo med ro og omhu, og med kampgejst fra de gamle dage, hvor fagforeninger var på barrikaderne, og alle var medlemmer, fordi de vidste, at sammen står vi stærkere. Nogle gange har du været ved at gå ud af dit gode skind, på grund af den måde systemet i ministerie og udvalg har arbejdet på, og til alt held har du beholdt skindet på din krop. Du har kæmpet ihærdigt for Tillidsrepræsentanterne, og har planlagt kurser for dem, og ingen tvivl om at de har været dit ”hjertebarn”. Tak for din indsats i hele bestyrelsesarbejdet. Hans Jørgen kan desværre ikke være med ved Årskurset i år, så derfor denne Tak igennem beretningen.

Vi starter også et udvalg for det kommende Årskursus i 2018. FAKK har henvendt sig, om vi var interesseret i et samarbejde på den måde, at de kunne være på Nyborg Strand på samme tid som os. Det stiller lidt krav til Nyborg Strand, og som det ser ud lige nu, vil vi eventuelt skulle flytte vores årskursus fra dagene efter Pinse til tidligere. Der har ikke i været afholdt møde med FAKK endnu, men det forventes, at det bliver inden Årskursus 2017.
Når der indtræder nye medlemmer, er det naturligt, at der også skal være tid til at de kan få et overblik over arbejdet, og på den måde overlades der mere arbejde til de som kender det. Bestyrelsens arbejde er blandt andet at forhandle med ministeriet, overordnet tage de politiske beslutninger ved f.eks. hvilke regler gælder ifølge os for faglig fleksibilitet - hvad kan sagsbehandlerne rette sig efter, når de står med et medlem, som skal have hjælp. Årskursus planlægning fylder også en del, og på sigt vil jeg tro at vi skal forsøge at inddrage Tillidsrepræsentanter noget mere i den planlægning.

Herudover repræsenteres bestyrelsen i en lang række udvalg – Folkekirkens arbejdsmiljøråd - herunder et Kistehåndteringsudvalg, Folkekirkens brancheudvalg, Uddannelsesudvalg – herunder udvalg af nye kurser som er på vej, Kompetencesekretariatet, udvalg for karrieredagene, OK15 Periodeprojekter, Sekretariatsudvalg m.fl.

Og hertil kommer alt det materiale, som fremkommer i forbindelse med diverse uddannelsesforløb, cirkulærer, høringer og lignende. Og skal vi være synlige på banen, så må vi også forberede os!

I det kommende år skal vi tænke OK18, og samtidig får vi en større udfordring på persondata-lovgivningen, som træder i kraft til næste forår, og som er en EU forordning, som medfører der kan udstedes ganske betydelige bøder, som vi kan have svært ved at efterkomme.

Bestyrelsens arbejde er også alt det andet, som er nævnt i beretningen.

Overenskomst - OK18

Overenskomstforhandlinger om OK18 - gældende fra 1. april 2018 er lige om lidt! Og I skrivende stund ligger der stadig et par periodeprojekter fra OK15 som ikke er gjort færdig. Tøjcirkulæret er blevet fornyet i ord og sætninger, som gerne skulle gøre det nemmere at forstå og knap så kringlede sætninger! Og fremover hedder beløbet pr. måned 75 kr. plus moms.
Cirkulæret for Tillidsrepræsentanter lader vente på sig. Det blev færdigforhandlet sidste år i marts måned, og det har endnu ikke set dagens lys. Måske – vi ved det ikke - dét skyldes at cirkulæret ikke opfylder en eller anden EU lovgivning eller anden dansk lovgivning, og at moderniseringsstyrelsen arbejder heftigt på at få den regel ændret, så vi stadig kan halte voldsomt og flovt bagefter et ellers tidssvarende dansk arbejdsmarked. Det hører jo ingen steder hjemme, at vi i den danske Folkekirke ikke kan få en ordentlig aftale for vores TR på lige fod med det øvrige arbejdsmarked!
I forbindelse med Stiftskredsmøderne på Årskursus lægger vi op til at i som medlemmer kan diskutere, hvilke emner der kan være interessante ved forhandlingerne, og samtidig være medbestemmende til at udpege nogle ønsker, som muligvis kan opfyldes! Og det afhænger jo altid af arbejdsgiversiden om sådanne ønsker kan efterkommes, da det jo ”desværre” er dem som udbetaler lønnen! Men drømme og ønsker er med til at holde håbet i hævd. Forhåbentlig får vi nogle penge med til vores egne forhandlinger med ministeriet, når fællesoverenskomsten er bragt i hus. Og så er det jo spændende at se, hvad vi kan opnå – og vi har jo en del, vi skal opnå for at komme på samme niveau, som andre i samfundet, der også arbejder på sjove tider døgnet rundt. Ikke mange med vores lønniveau besvarer et tlf. opkald, når de bliver ringet op i den såkaldte fritid, og for øvrigt sidder der også hos de andre i samme kategori, en professionel arbejdsgiver, som slet ikke vil være bekendt at ringe til deres ansatte, medmindre verden er faldet sammen og de blot ønsker at sige farvel og Tak for indsatsen! Det bør påskønnes, at vi er servicebevidst og ansvarsbevidst i forhold til arbejdsgiver og brugere af kirken. Det bør også påskønnes at vi den ene søn- og helligdag efter den anden glad og smilende tager imod i kirkens dør. Det burde jo give et tilskud fra Fællesfonden, da det jo nok er en del af præstens opgaveområder! Og i forvejen arbejder vi jo flere timer sammenlignet med det øvrige arbejdsmarked, hvor de fleste har fri og/eller afspadsering for arbejde på søn- og helligdage.
Generelle lønstigninger er altid et kærkomment barn, som kan stille de fleste tilfreds, og måske vi også skal gå efter at få pensionsprocenten sat op til 18 % eller mere. Det er jo meget oppe i tiden, at jo mere vi sparer op des mindre får vi fra Staten ved pension, når vi passerer den alder. Så måske arbejdsgiversiden er villig til at sætte beløbet op til 20 % af vores indkomst uden modregning af pris! På sigt ville det jo være en god investering fra Statens side. Og som før sagt så kan Tillidsrepræsentantordningen kan stadig forbedres væsentlig for vores tillidsrepræsentanter i folkekirken, og ligeså bør vi omfattes at Samarbejdsaftalen! Pauser har vi heller ikke mange af i vores hverdag – måske vi skal ønske en betalt spisepause mindst en gang om dagen! Andre steder bliver spisepausen sparet væk, og ud fra den betragtning, at Kirken på andre områder halter bagefter, så kan vi måske i en årrække få en betalt spisepause! Uden mad og drikke dur helten ikke. Og hvilke andre arbejdsgivere på det danske arbejdsmarked har en medarbejderrepræsentant, som sidder gratis med ved møderne!

Tjenestemandslønnen

Lønforhandlinger for tjenestemænd er en realitet, men kun ca. en fjerdedel af vores har gjort brug af ordningen. Procentvis burde det have været omvendt, da de fleste som søger, også får tildelt en sum penge. Jeg er bange for, at der er mange tjenestemænd, som synes at et afslag på en lønforbedring vil være en øv-situation og derfor undlades den konfrontation. Jeg tror, det er vigtigt at forstå det som et politisk spil, der foregår mellem lønmodtager og arbejdsgiver! Når forhandlingen er overstået er alle tilfreds med hinanden igen, og har givetvis også været det i forløbet, men det føles bare ikke sådan. Arbejdet går videre som det altid har gjort, og hvis det viser sig, at i har en ”professionel” arbejdsgiver som er vred over, at i tillod jer at søge om lønforbedring, så må i endelig sige til – det hører kun fortiden til! Og fik i ingenting, så søg igen året efter – så har arbejdsgiver haft tid til at tænke og lægge mærke til, at de faktisk har en rigtig god medarbejder, som kender til arbejdspladsens daglige funktioner, og det vil de fleste ansvarlige arbejdsgivere gerne tilgodese. Kom bare ud af busken tjenestemænd – bestyrelsen er behjælpelig med lønforbedringen og i kan søge hele året rundt.

Uddannelse:

Uddannelse fylder meget i det Dansk samfund. Der bliver brugt ca. 110 milliarder kr. om året på al uddannelse i Danmark. Danmarks Kirketjenerforening eller folkekirkens medarbejder udgør kun en lille del af den sum. Vi arbejder løbende på at gøre uddannelsen interessant og fyldestgørende. Mange har sikkert oplevet at komme på kursus og fået ny viden, og samtidig sikkert også viden, som var kendt i forvejen. Det er vigtigt, at vi bruger de kurser som bliver udbudt – meget vigtigt. De bliver lukket efter 3 år, hvis ikke de bliver brugt. Der bliver lagt mange kræfter i udarbejdelse af kurser, og nogle er måske ikke relevante – det kan i være med til at afgøre, dels ved at ta på kurserne og dels ved at give respons på fagligheden af dem. Det koster ikke jer som arbejdstager en krone at være med, og det afregnes med 37 timer i den uge i er afsted eller 7,4 time pr dag. Arbejdsgiveren har en lille - meget lille udgift ved at sende jer på kursus. Og i vil som deltager komme hjem med ny viden – har oplevet et socialt samvær med erfaringsudveksling og -udvikling generelt blandt kirkefunktionærer. Kurserne i dag er blandet med kirketjenere, gravere og kordegne. Og det skal ikke afskrække, for det kan give en bedre forståelse af de andres arbejdsforhold og arbejdsforhold generelt i kirkens daglige rutiner. Brug uddannelsen – frigør jeg fra det arbejde som fylder meget i hverdagen – få et pusterum og oplev, at kirken stadig fungerer, når i kommer hjem. Måske der ligger lidt ekstra rengøring og lignende, men med den dygtighed i besidder så får i nemt det ordnet!

Kompetencefonden

Vi bruger den alt for lidt! Kompetencefonden er overenskomstmidler, som er afsat via fællesoverenskomsten. Uanset hvor meget og hvor lidt vi bruger den – så er vi med til at betale til den. I efteråret havde vi i Danmarks Kirketjenerforening ca. 181.500 kr. til rådighed og 3 ansøgere blev tildelt midler, som samlet beløb sig til 17.400 kr. Vi skal meget gerne blive bedre til at bruge de midler. Der kan søges til stort set alt, og alle omkostninger kan via et budgetoverslag dækkes ind. Det eneste i skal gøre, er at lave en aftale med jeres arbejdsgiver om lov til at deltage i et kursus af en eller anden art, som giver jer en øget kompetence. Som eksempel kunne der nævnes et Officekursus på mere professionelt plan – jeres arbejdsgiver får udgifter til kørsel, arbejdstid og kursusgebyr dækket kvit og frit, og i har fået større kompetence og kan eventuelt søge lønforbedring på den baggrund. Og det er faktisk før sommerferien i skal tænke den tanke, om i har lyst til øget kompetence.

Tillidsrepræsentanter:

I 2016 havde vi ikke et kursus for vores Tillidsrepræsentanter(TR), som kostede foreningen særlig mange penge. AMU nord havde et kursus udviklet i samarbejde med FAKK, som vores TR’er blev tilbudt at deltage i. Vi skal gerne tilstræbe at have mindst et eget kursus om året med en varighed på 1-2 dage. Og det kursus havde vi i starten af februar i år. Det er vigtigt, at vi hele tiden forsøger at klæde TR’er på til at hjælpe alle medlemmer bedst muligt. Der bliver hvert år afsat 100 kr. pr medlem til det arbejde. Nogle af dem bliver brugt og andre hensættes i regnskabet til TR-arbejde i de kommende år. Ved årets udgang var der hensat 182.500 kr. TR’er er forpligtet til at hjælpe alle kirketjenere i Danmark, og det er os medlemmer, der betaler omkostninger til udviklende kurser for dem. Jo flere medlemmer des flere penge kan vi bruge på at dygtiggøre i forvejen gode og ansvarsfulde TR’er. Tak for jeres store arbejdsindsats velvidende, at i nogle stifter er der mere travlt end andre, og fordelen ved at der er flere, er at i kan hjælpe hinanden med sparring. Velkommen til de nye som er trådt til i årets løb – håber i vil finde jer godt tilpas med at kunne gøre en forskel for en kollega nær eller fjern, og samtidig en Tak til de som er fratrådt for en god indsats.
Vi vil forsøge at samarbejde med de andre kirkelige organisationer om dele af udviklingen/kurser for TR. Der er grundelementer, der stort set er det samme uanset om det er organister eller gravere.
Ved OK 15 blev der aftalt et periodeprojekt om Cirkulæret for TR. Der blev skrevet lidt nye og tidssvarende sætninger, men de store ændringer kom der desværre ikke ud af det.

Erfagrupper og Stiftskredse

I efteråret havde jeg den store fornøjelse at være med til alle Stiftskredsmøder. Det var spændende at komme rundt i landet og møde jer, som er grundstenene i Danmarks Kirketjenerforening. Det var rigtig dejligt at møde ihærdige kirketjenere, som var fyldt af engagement, og som turde give respons til bestyrelsen på det arbejde, der bliver gjort. Jeg tror på, at vi hele tiden kan blive bedre til vores ting, og om ikke andet, så i hvert fald ha for øje, at nogle kræver en information på én måde og andre på en anden måde! Vi er forskellige, og vi – bestyrelsen skal blive bedre til at kommunikere med alle medlemmer. Vi skal blive bedre til at oplyse om de muligheder og rettigheder, som vi giver til medlemmerne. For kort tid siden havde jeg én, som skrev det var ikke tydeligt at se hvilken relevans det havde at være medlem, og hvad vi egentlig kunne tilbyde som Fagforening, og vedkommende ønskede ikke et medlemskab fremover. Det giver stof til eftertanke, når vi nu gerne skulle overleve ved at få flere medlemmer, og i høj grad beholde de som allerede er med. Kom endelig glad og diskuter fordele og ulemper med bestyrelsen. Det eneste rigtige for mig er, at jo flere vi er des stærkere er vi. Måske vi også skal tænke anderledes i bestyrelsen og være med ved forårets Stiftskredsmøder. Måske der fremkommer ting, som kunne være interessant at få lagt frem på generalforsamlingen, og måske det kunne være interessant for bestyrelsen bare at være til stede hos andre end det stift, vi ellers normalt opholder os i!

Blad og Hjemmeside:

Desværre måtte vi sige farvel til Michael Tungelund sidste sommer. Han har i en årrække været med til at gøre bladet interessant med gode artikler og billeder til både blad og hjemmeside. Arbejdspresset blev for voldsomt samtidig med andet arbejde ved siden af og en pause var nødvendig! Tak for en god og fin indsats til Michael. Der er stadig kun et lille minus i kroner og øre ved at udsende bladet 10 gange om året. Bladet har gennem en del år været diskuteret om det havde sin berettigelse med de omkostninger. Jeg tror stadig, der er en del som hygger sig med bladet i hånden, når lænestol eller sofa har omfavnet ryggen. Det er ikke nær alle, der vil få det læst via vores hjemmeside eller for den sags skyld få læst et nyhedsbrev, som sendes ud via mail. Vi er forskellige som mennesker – nogle vil gerne ét og andre noget andet! Og uanset så ligger der hele tiden et stykke arbejde i at finde gode og relevante artikler, som medlemmerne vil læse med interesse. Kom endelig med gode forslag - ja de dårlige må også gerne komme frem, for måske er de bedre end de ”gode”, det vides først, når de har set dagens lys. Annoncering, stillingsannoncer og andet indhold kræver tid, så det ikke bare er sjusk der bliver gjort. Jeg vil ikke udelukke, vi i løbet ad nogle år ser en eller anden form for tilmelding til en ordning, hvor bladet sendes til jer på mail og samtidig en framelding på det fysiske blad! Det kræver måske også nogle andre ressourcer både på tid og penge. Forslaget om en nedgang i antallet af Bestyrelsesmedlemmer fremmer ikke denne proces eller andre, som kræver resurser for at fremtidssikre Danmarks Kirketjenerforening.

Økonomi:

Jeg plejer at sige at Økonomien har det fint, og det betyder at vi hele tiden skal passe på, og ikke bruge mere end vi tjener. Vi skal også have fokus på at få flere penge ind – hvem ved, hvornår vi skal til at strejke for at opnå vores krav til overenskomst! Den lille million vi har i dag, rækker desværre ikke til mange betalte strejketimer! Vi kan jo så altid håbe på, at som de gode, lydhøre og ydmyge kirketjenere vi er, at vi selv vil betale en del af strejketimerne!
Et lille overskud på 27.500 kan den tidligere kasserer bryste sig af som slutregnskab. Det skal dog ses i lyset af en kontingent stigning i andet halvår, som udgør 100 kr. pr. medlem og samtidig henlæggelser til brug for Tillidsrepræsentanter i fremtiden på godt og vel 45.000 kr. Samlet giver det et reelt overskud på ca. 70.000 kr., penge som ligger i foreningen til senere brug, når formålet er der. Investeringen i værdipapirer, der blev startet i efteråret 2015, står ved årets udgang status quo. Der er stadig 3½ år tilbage af perioden, og tiden må vise om, det er har været en fornuftig investering eller ej.
Som tidligere nævnt kunne vi godt få en udfordring med den nye datalov. For at opfylde den så skal vi som minimum kunne oplyse ethvert medlem ved henvendelse om den trafik – mail og skrivelser og lignende, der har været for den pågældende. Alt personfølsomme oplysninger skal kunne klarlægges. Det vil give en anden arbejdsgang, og den skal vi til at bruge tid på, formentlig i samarbejde med sekretariatet. I forbindelse med lønforhandlinger og de oplysninger som fremsendes, vil der formentlig også komme til at ske forandringer, men hvilke ved vi ikke! Ordningen træder i kraft fra 25. maj 2018 og alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der behandler personoplysninger, er underlagt forordningen. Personoplysninger er ikke bare oplysninger om helbred, politisk overbevisning, seksuelle forhold og lignende, men alle de oplysninger, der kan henføres til en person, eksempelvis adresse, telefonnummer og e-mail.

Sekretariatssamarbejde:

Sekretariatssamarbejdet er og bliver en gevinst for vores sagsbehandling. Det betyder en ensartet og professionel behandling af alle medlemmer. Og det betyder, at vi hele tiden har nogle sagsbehandlere som har fingeren på pulsen og kender arbejdsgang og tilgang hos modparten. Og nogle gange har de brug for at sager gennemgås af en advokat som kan komme med sin vurdering og bane vej for en videre forhandling, som så også kan bruges i andre og lignende sager. Og i et marked som desværre stadig bliver mere og mere besværligt, samtidig med at der sidder professionelle sagsbehandlere på den anden side af skrivebordet, er det guld for jer medlemmer, at i ved at der bliver taget fornuftigt og ansvarsfuldt hånd om jeres sag. Og ja det er sammenlagt dyrt at have vores aftale om sekretariatet. Det koster omkring en halv million – ca. 1000 kr. pr. medlem, men jeg mener det er pengene værd, og hver en krone er givet godt ud. Hele essensen i fagforenings princippet er jo, at vi skal være noget for den svage, som ikke selv kan håndtere situationen – en form for forsikring, vi indbetaler til og måske aldrig bruger, men til gengæld er der mange andre, som har brug for at vi står sammen og hjælper hinanden. Spørgsmålet er måske, om vi er blevet lidt egoistiske og ikke har lyst til det sammenhold længere! Den dag, hvor vi så får brug for forsikringen/fagforeningen, påberåber vi os retten til at kunne melde os ind og få hjælp fra dag et, og ud igen, når sagen er slut! Jeg så gerne en karenstid på seks måneder eller mere inden sagsbehandling kan opnås, i forhold til de 3 måneder som vi har i dag.
I 2015 havde vi 141 ny ansættelser og i 2016 havde vi 153 nyansættelser og i år indtil udgangen af april har vi haft 55 nyansættelser. Samtlige 349 nye kirketjenere har fået en lønforhandling ved ansættelse. Og ingen skal være i tvivl om, at det er og bliver et stort arbejde for sekretariatet.

Medlemmer

Vi har forsøgt at sætte fokus på noget mere medlemspleje. Et velkomstbrev bliver sendt ud til alle nyansatte samtidig med vores informationsfolder, som findes på hjemmesiden. Ligeså sender vi også en portofri svarkuvert med ud og et tilmeldingsskema for nye medlemmer. Det har vist sig, at der er flere end jeg havde forestillet mig, som gør brug af den ordning – i gennemsnit ca. et par stykker om måneden skriver deres tilmelding i hånden fremfor at bruge hjemmesiden.
Vi vil også gerne ud til vores passive medlemmer og opfordre dem til at hjælpe med nye medlemmer. Et passivt medlemskab koster 200 kr. om året. De passive medlemmer som er Kirketjenere, der er gået på pension/efterløn, ved om nogen, hvad arbejdet indebærer, og ved også, hvor vigtigt det er at løfte i flok og være sammen i et fagligt fællesskab. Deres indsats er helt og aldeles værdifuld i løbet af året, når de taler med de som kommer bagefter dem

Skaf et medlem og få 500 kr. som Tak. Den ordning gælder både for aktive medlemmer og også passive medlemmer. Ca. 30 medlemmer har i hvert af årene 2015 og 2016 benyttet sig af ordningen og har fået tilsendt et gavekort. Ganske pænt - og bestemt med stor værdi, specielt når vi kan fastholde medlemmerne efterfølgende. Og ja, jeg ved nogle har ventet længe på gavekortet, men så vidt jeg ved, så har alle, som kan komme i betragtning, fået for de to år.
Gavekort ordningen er desværre kommet under pres, idet der fra Skats side vurderes, at når gaven favner så bredt som den gør, så skal gaven indberettes til Skat af foreningen, og så skal der betales skat af beløbet. Det ønsker vi ikke, og derfor vil ordningen blive mere smal fremover, på den måde at gavekortet måske kun kommer til at gælde til en bestemt butik i det område, hvor modtager bor.
Jeg mener, det er yderst vigtig at fortælle indtil flere gange, hvad i kan bruge foreningen til, og hvilke muligheder i har. Det er vigtigt at få det ”serveret” ud til alle jer medlemmer, og ikke mindst de, som endnu ikke har meldt sig ind! For nogle vil det være en irriterende gentagelse, og for andre som måske har en travl hverdag eller lignende, og ikke lige fik det vedhæftet hjernens celler første gang, kan det måske gøres ved næste gentagelse. Det er heller ikke altid, at den vedhæftede fil kommer med i den første mail!! Og apropos mail, så vil vi nok også prøve at arbejde i retning af en slags nyhedsbrev, som kommer engang i kvartalet plus minus, til de som har lyst – det kunne være en kort oplysning om ”det er nu du skal sende lønforbedring ind” – ”det er din faste fridag, der afgør om du skal arbejde juleaften eller nytårsaften” – Stiftskredsmøder – årskursus og lignende. Små korte nyheder – på ingen måde lange breve - som kan ”serveres” for jer direkte i ”indbakken”.

Lønforhandlinger

Jeg har været inde om lønforbedringer tidligere. I skal gøre brug af det. Og jeg tror, det samme gælder for de overenskomstansatte Kirketjenere, som der gælder for tjenestemændene. Er jeg god nok – vil de give mig mere i løn – hvis jeg forlanger 10.000 om året og jeg kun får 5.000, er det så et udtryk for, at jeg ikke er god nok? Jamen du fik da 5.000 og er en lønstigning på ca. 2% ikke ”godt nok”! Jo det er da fornemt, for det er oven i den overenskomstmæssige løn som måske også er 2%. Brug nu jeres muligheder og sats på højeste niveau, når i er færdige til at gå på pension eller gerne før. Vi – Tillidsrepræsentanter og bestyrelse vil gerne være jer behjælpelig med informationer til en højere løn, men det kræver, at i søger en lønforbedring! Muligheden er der, og jeg vedgår, at det kan være svært i forhandlingsperioden, men 2% er altså ”godt nok” i lønforbedring. Der indkom ca. 65 forslag til lønforhandling sidste sommer som sekretariatet har forhandlet. Vi er 500 medlemmer og i alt er vi ca. anslået 750 Kirketjenere i hele landet. Det er under 10% der har søgt i 2016 – Det burde være mindst 25%, der søgte hvert år, for så ville der over en 4-årig periode være lønforbedring til stort set alle Kirketjenere. I kan kun få et nej, og sker det så kan i jo tilpasse jeres arbejde efter det, som arbejdsgiveren har sagt nej til. Jeg tror, de kommer året efter og tilbyder jeg mere i løn, for arbejdsgiver kan godt se, at kirken fungerer ikke uden jeres engagement! Først i maj er der stadig 12 lønforhandlinger som ikke er afsluttet endeligt. Og husk det er senest 1. august i 2017, at skemaet for ny lønforhandling skal indsendes for den kommende periode.

Til slut

vil jeg sige tak til alle, som har krydset min vej i perioden. Tak til jer medlemmer for at tale åbent og ærligt om jeres mening om Danmarks Kirketjenerforening. I er til hver en tid velkommen enten på mail eller tlf. Brug Jeres forening – det er det i betaler kontingent for! Facebook er endnu ikke min stærke side og blive det måske aldrig! Tak til bestyrelsen for godt samarbejde - jeg har følt mig godt tilpas i jeres selskab, og har ikke grund til at tro den modsatte vej er anderledes. Jeg mener, vi har et åbent og ærligt forhold, der kun kan komme noget positivt ud af. Tak til alle 4 på sekretariatet – Helle, Benny, Jette og Karin for godt samarbejde og ligeledes til FAKK generelt. Tak til Jer som giver en ekstra hånd med i forbindelse med Årskurset. Tak til alle samarbejdspartnere for positive møder – det gælder ministeriet, udvalgene generelt, AMU-Fyn og ikke mindst de faglige organisationer indenfor Folkekirken. Og for sidstnævnte hersker der hos mig ingen tvivl om, at sammen står vi også stærkest, og det skal vi bruge med sund fornuft og eftertænksomhed i fremtiden, om end vi er meget forskellige, så har vi også mange fælles træk og ikke mindst den samme arbejdsgiver, som vi alle elsker på godt og ondt.

Beretningen blev sat til debat:

Pernille Wilby: Pernille konstaterede, at hun er glad for, vi fortsat har et medlemsblad i foreningen. Herefter spurgte hun til, hvad deltagerne på generalforsamlingen tænkte om et fælles årskursus med FAKK. Ligesom hun gerne ville høre til, om tillidsrepræsentanterne skal på samme kursus i 2017 som i 2016.

Gert R. Schmidt: Kurset i 2016 var udarbejdet i samarbejde med FAKK under AMU-Nord og udbydes igen i år, da der var en meget kort frist for tilmelding i 2016.
Gert konstaterede desuden, at vi vil holde fast i datoen for årskursus 2018, men at FAKK har spurgt til muligheden for at koble sig på os, da de ikke har et lignende tilbud. Vi vil således kunne spise sammen og afholde flere programpunkter fælles.

Arne Tarp: Arne spurgte formanden til, om han fastholder, at der ikke udbetales diæter til tillidsrepræsentanter ved deltagelse i kurser på tillidsrepræsentanterne.

Gert R. Schmidt: Gert slog fast, at der ikke udbetales diæter i forbindelse med kurserne for tillidsrepræsentanter. Gert mente, der måtte være interessetimer i arbejdet og at der, ham bekendt, heller ikke fra de øvrige folkekirkelige organisationer udbetales diæter i denne forbindelse.

Arne Tarp: Arne spurgte til, om der ikke også var interessetimer i arbejdet for bestyrelsen og om formanden fortsat ikke er parat til at varetage hvervet uden frikøb.  

Gert R. Schmidt: Gert konstaterede, at der sandelig også bruges både timer i fritiden og arbejdstiden på arbejdet fra bestyrelsens side. Som formand bruger jeg rigtig mange timer på Danmarks Kirketjenerforening også ud over det honorar, jeg får.

Dirigenten mindede her om, at det var beretning, der var sat til debat.

Arne Tarp: Arne citerede fra referatet af generalforsamlingen for 2015, hvor den nuværende formand sagde, at han ikke var parat til fortsat at udføre jobbet som kasserer og næstformand i bestyrelsen, hvis honoraret blev sat ned eller ville bortfalde, ligesom han havde bedt om frikøb på de dage, han var væk hjemmefra.

Arne spurgte til, om formanden fortsat holder fast i sin udtalelse.

Ikke yderligere kommentarer til beretningen.

Beretningen blev herefter sat til afstemning og blev godkendt med et overvældende flertal, hvor ingen stemte imod og en stemte hverken for eller imod.

Ad 3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber.

Kassereren fik ordet og startede sin gennemgang med at konstatere, at vi med den nye ordning, hvor der er fundet en ekstern bogholder samt en intern kasserer lever op til revisorens anmærkning om manglende kontrol med ind- og udbetalinger.  Bestyrelsens kasserer funktion er en kontrolfunktion, der bl.a. skal godkende samtlige udbetalinger fra vores bankkonti. Det skal dog lige understreges at hverken bestyrelsens eller tidligere generalforsamlinger har haft betænkeligheder eller haft anledning til utilfredshed med den tidligere funktion.  

Årsregnskabet for 2016 viser et overskud på 27.509 kr.
Et tilfredsstillende resultat. Vi nåede ikke vores mål, hvad angår medlemstal i forhold til budgettet og det væsentligste grund til at resultat ikke var bedre.

Årsrapport 2016 var uddelt til samtlige fremmødte på generalforsamlingen, ligesom den har været offentliggjort på foreningens hjemmeside i god tid forud for generalforsamlingens afholdelse.
Kassereren gennemgik de enkelte noter i årsregnskabet.

Årsregnskabet blev sat til debat:

Pernille Wilby: Pernille spurgte til, hvor mange penge der blev brugt på tillidsrepræsentanter i perioden – altså konto 2140.

Hans Henrik Christensen: I perioden blev der brugt 5.457 kr. på tillidsrepræsentant ordningen, da det afholdte kursus faldt ind under AMU.

Pernille Wilby: Pernille spurgte til, hvorfor der på et tidspunkt i bestyrelsens referater figurerer et større beløb på konto 2140 og konstaterede at der er hensat sammenlagt 182.000 kr. til tillidsrepræsentantordningen, hvilket må få tillidsrepræsentanterne til at glæde sig til en uge på LaSanta Sport eller lignende, da det ikke er hensigten med kontoen, at der hensættes midler. De skal bruges til at glæde tillidsrepræsentanterne fagligt på.

Gert Schmidt: Gert forklarede, at der ikke er noget diffust i konteringen på kontoen, idet der var tale om et reserveret beløb til kurset primo 2017, der skulle betales forud. Det endelige årsregnskab var endnu ikke afsluttet på dette tidspunkt.

Regnskabet blev sat til afstemning:

Regnskabet blev godkendt med et overvældende flertal, hvor ingen stemte imod og en stemte hverken for eller imod.

Ad 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.

Kassereren fik ordet og gennemgik budgettets poster. Budgettet var offentliggjort i Årskursusbladet og således uddelt til alle.

 Budgettet tager udgangspunkt i et medlemstal på 495, hvoraf de 20 er deltidsansatte. De øvrige poster bygger på en vurdering af udviklingen i forhold til regnskabet for 2016. Der oprettes to nye konti: 2120 samler udgifter til møder vedr. uddannelserne og 5150 indeholder udgifter vil vores kampagne for at tiltrække nye medlemmer.

 Der var mulighed for at stille spørgsmål til budgettet.

Richard Johansson: Richard undrede sig over synergieffekt ved et fælles årskursus med FAKK, når der ikke budgetteres med en laver udgift til dette formål.

Hans Henrik Christensen: Det er ikke hensigten, at vi skal have et billigere årskursus. Årskurset skulle gerne være udgiftsneutralt og det er således ikke hensigten at vi skal tabe penge, ligesom vi heller ikke skal tjene på et kursus, der betales af den enkelte kirketjeners arbejdsgiver. Vi håber på et godt samarbejde, der måske kan udvikle og bære større tiltag.

Richard Johansson: Jeg forstod, at vi skulle have fælles talere, hvor man så kunne forstille sig en splittet udgift de to foreningen imellem. 

Hans Henrik Christensen: Det er sandelig også meningen, at vi skal dele udgifterne omkring årskurset. Vi skal have en fornuftig samarbejdsaftale i stand.

Richard Johansson: Richard konstaterede, at der må være en usikkerhed omkring samarbejdet, når man forsat budgetterer, som man gør.

Hans Henrik Christensen: Jeg håber, vi kan fastholde deltagerantallet, hvorfor indtægten også skal figurere i budgettet. Det er korrekt, at det endelige program ikke foreligger. Det kan indeholde flere og større foredrag, andre og måske flere workshops. Men jeg kan ikke svare på nuværende tidspunkt på, hvordan det konkret kommer til at se ud.

 Bestyrelsen foreslog at begravelseshjælpen fastholdes uændret på 3.000 kr. Ingen modforslag.

 Dirigenten konstaterede at budgettet ikke skal godkendes men blot fremlægges.

Generalforsamlingen blev suspenderet under kaffepausen.

Ad 5. Indkomne forslag.

Følgende forslag var modtaget rettidigt fra Aalborg Stiftskreds:

Forslag til dagsordenens punkt 5:

Vi foreslår at bestyrelsens medlemsantal nedskæres til 4 medlemmer + formand valgt på generalforsamlingen.

Begrundelse: Efter vores sekretariatssamarbejde er udgifterne vokset ekstremt meget.

Dette ønsker vi reduceret ved at beskære bestyrelsens medlemsantal, så udgifterne til bestyrelseshonorarer nedskæres. Bestyrelseshonorarer pr. 1. juli 2016:

 

GS: 149.000 kr. (frikøb 35 % med mulighed for yderligere 5 %, hvis forholdene kræver det)

HC: 40.000 kr.

HD: 48.000 kr.

HO: 30.000 kr.

BC: 28.000 kr.

LM: 28.000 kr.

CP: 28.000 kr.

 

Generelle satser (+grundbeløb 28.000 kr.):

Formand: 80.000 kr.

Næstformand: 10.000 kr.

Kasserer: 41.000 kr.

Redaktør: 10.000 kr.

Hjemmeside: 10.000 kr.

Sekretærfunktion: 2.000 kr.

TR-kontaktperson: 2.000 kr.

 

Så længe GS varetager kassererfunktionen modtager han fortsat honoraret for den del. Når der findes en ny permanent løsning, bortfalder denne del af formandens honorar. 

 

Hvis ovenstående forslag vedtages, foreslår vi vedtægternes §5 ændret til nedenstående:

 

§ 5 Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden og 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen efter reglerne i § 9. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens medlemmer får et vederlag til dækning af kontorhold og løn i henhold til budget. Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang i henhold til budget.

 Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og forretningsfører.

 Stk. 3. Til at forpligte foreningen overfor tredjemand kræves formandens og et bestyrelsesmedlems underskrift.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og formanden eller næstformanden er blandt disse. Formanden eller næstformanden leder mødet, med mindre der vælges en anden mødeleder

Ændringsforslag til vedtægterne:

§5 Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden og 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen efter reglerne i § 9.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og formanden eller næstformanden er blandt disse. Formanden eller næstformanden leder mødet, med mindre der vælges en anden mødeleder

 

 

Arne Tarp fik ordet og gennemgik forslaget.
Han gjorde i sin gennemgang opmærksom på, at man fra forslagsstillerne var opmærksomme på, at en gennemførelse af forslaget ville medføre yderligere konsekvensrettelser af vedtægterne. Det anså Arne dog som bestyrelsens opgave at få implementeret.
Forslagsstillerne begrundede hovedsageligt forslaget med stigende udgifter til sekretariat. Forslaget tog således udgangspunkt i, at udgifterne til bestyrelseshonorarer, møder, kontorhold mv. ville kunne skæres ned med 2/7-dele. En besparelse på mindst 70.000 kr. Kørselsudgifter er dog ikke medregnet.
Forslagsstiller ønskede skriftlig afstemning.

Der blev ligeledes ved generalforsamlingens start omdelt et papir fra forslagsstiller på bordene. Papiret blev ikke omdelt til bestyrelsen og kan således heller ikke bringes her i referatet.  

Simon Simonsen: Forslaget havde været debatteret på kredsmøderne. Simon refererede således fra Viborg Stiftskreds, der var kommet frem til, at man synes, de penge, der bruges på bestyrelsesarbejdet er godt givet ud. Vi kan med syv medlemmer sikre demokratiet og en god bredde – også geografisk.
Man kunne overveje at nedsætte et uvildigt udvalg, der kunne se på honorarstørrelse mv.

Poul Porup: Poul var modstander af, at bestyrelsen skæres ned, da man derved mister bredde og kompetencer. Ved at forkaste forslaget viser man sin støtte til bestyrelsens arbejde, hvilket Poul selv var tilhænger af.

Arne Tarp: Arne gav udtryk for, at der bestem ydes et godt stykke arbejde i bestyrelsen. Det samme gør sekretariatet og tillidsrepræsentanterne. Det ændrede dog ikke ved Arnes opfattelse af, at der ikke er så meget arbejde for bestyrelsen.

Gert R. Schmidt: Gert gennemgik først de aktuelle satser for honorarer til bestyrelsens medlemmer, der udgøres af et grundbeløb på 28.000 kr., hvortil der ydes tillæg for diverse øvrige arbejdsfunktioner. Han understregede her, at han selv ikke længere både får for formandsposten og kassererfunktionen.
Bestyrelsen støtter ikke en nedgang fra syv til fem medlemmer. Det vil have en alt for stor indvirkning på vores funktionsdygtighed og demokratiet. Vi skulle gerne fortsat kunne yde en god indsats for medlemmerne og sikre foreningens fortsatte vækst og overlevelse. Foreningen vil ikke gå ned på det her forslag, men det vil have store konsekvenser for vores samarbejde med de øvrige organisationer, samarbejdspartnere og tillidsrepræsentanter. Ligesom det vil gå ud over medlemmerne, idet vi vil blive for sårbare.

Arne Tarp: Arne havde kigget referaterne igennem og kunne her se, at det kun var sjældent, bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig også ved kun fem medlemmer.
Han understregede, at misforståelsen omkring dobbelt honorar for formands- og kassererfunktionen ikke stammede fra omdelte materiale.
Arne ønskede at få vist en fil på storskærm. Fil blev bragt men kan ikke gengives her, da Arne ikke ønskede den overført til referentens computer. Filens indeholdt en oversigt over frikøb og bestyrelseshonorarer tilbage fra 2011 til 2016. Med indgåelse af sekretariatssamarbejdet var der således tilført en merudgift på i alt 460.000 i 2016. Ikke fordi bestyrelsen ikke gør sit arbejde, men der er ikke fortsat arbejde til alle. Arne henviste til, at Helene tidligere har anført, at der ville være et mindre arbejdspres for bestyrelsen.

Pernille Wilby: Pernille støttede forslaget, hvilket hun også gjorde tilbage i 2016. Hun anførte desuden, at de øvrige indvirkninger på vedtægterne heller ikke var nævnt i forslaget fra 2016.

Poul Jørgensen: Poul henviste til sit eget arbejde i andet fagligt arbejde og mente forslaget ville medføre et demokratisk underskud. Han spurgte til en egentlig begrundelse for forslaget, der efter hans mening manglede, da der ikke anføres, om pengene mangler andetsteds.

Helene Devantié: Helene forklarede at hun ganske rigtig tidligere har sagt, at arbejdspresset ville blive mindre. Hun mener dog også at have sagt, at det netop ville medføre, at bestyrelsen kunne beskæftige sig med det egentligt politiske arbejde.

 Arne Tarp: Vi havde et lille overskud i 2016. Vi havde dog underskud i årene før, hvilket må betyde, at vi har en stram økonomi. Arne henviste igen til, at bestyrelsen tidligere har givet udtryk for at arbejdspresset er faldet.

 Gert R. Schmidt: Gert henviste til Arnes fil på skærmen, der efter hans mening ikke helt kan sammenlignes. Tallene var helt tilbage fra 2011 før sekretariatets indførelse. Der er siden kommet bl.a. lønforhandlinger for overenskomstansatte kirketjenere, i forbindelse med nyansættelser og senest også for tjenestemandsansatte. Mængden af arbejde et steget og en stor del varetages af sekretariatet. Ligeledes har vores arbejdsgivere i stigende grad også juridiske bisiddere med ved forhandlinger, hvorfor vi har brug for en professionel sagsbehandling.

 Jens Peter Christensen: Jens Peter bakkede bestyrelsen op. Han henviste også til, hvor mange af os, der ville bryde sig om at få 29 % mere arbejde lagt oveni. 

Jens Peter spurgte til Arne Tarps egen bestyrelseserfaring.

 Arne Tarp: Arne slog fast, at han havde forskellig er erfaring. Sammenlagt syv års erfaring fra diverse bestyrelser.

 Der var ved håndsoprækning mere en 10, der ønskede skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen blev suspenderet under optælling af den skriftlige afstemning.

 Forslaget blev forkastet med 131 stemmer. 31 stemte for forslaget. 1 stemme var ugyldig. 5 stemmesedler var blanke.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg:

Christina Pode

Lars Medom Madsen

Benny Chordt Hansen


Alle tre bestyrelsesmedlemmer var parate til genvalg og blev valgt, da der ingen modkandidater var.

Ad 7. suppleanter.

Der blev valgt tre suppleanter.

Forslag fra salen:

Niels Overgaard Andersen (20 stemmer – 3. suppleant)

Pia Dyhrberg Hansen (99 stemmer – 1. suppleant)

Sara Maria Olsen (41 stemmer – 2. suppleant)

Kandidaterne havde mulighed for at præsentere sig.


Generalforsamlingen blev suspenderet, under stemmeoptælling.

Der var afgivet 160 stemmer, hvoraf 2 var ugyldig og ingen var blank.

 Formanden ønskede suppleanterne tillykke med valget.

Ad 8. Drøftelse af forslag til OK18

De enkelte stiftskredse fremlagde deres input til de kommende forhandlinger.

[…]

Ad 9. Eventuelt.

Kaj Møller: Kaj ønskede større respekt for flaget under åbning af Årskurus. Det skal ikke listes ind, mens vi andre står med ryggen til.

Gert R. Schmidt: Gert ønskede forsamlingens tilkendegivelse af, hvor mange der ønsker, at vi gør alt, hvad vi kan, for at reglerne for ændring af den faste fridag fastholdes.
Gert bad om håndsoprækning, men det udløste desværre større forvirring om spørgsmålet.

Lars Medom Madsen: Takkede på Christinas, Bennys og egne vegne for valget og den tillid generalforsamlingen dermed viste dem.

 

Dirigenten lukkedes generalforsamlingen.

 

Gert R. Schmidt takkede dirigenten.

 

Generalforsamlingen blev lukket med ”Danmarks Nu blunder den lyse nat

Referent: Hans Henrik Christensen

Onsdag den 7. juni

Morgenandagt ved Christina Pode. Der blev sunget ”Du danske sommer, jeg elsker dig”. Christina viste desuden et videoklip med sangen ’Halleluja’ af Pentatonix.

Foredrag v. Bodil Toftdal ”rejsepræsten”
Bodil Toftdal konstaterede, at hun efter 35 år i folkekirken undrer sig over, at hun fortsat ikke har sagt alt det, hun har på hjertet. Bodil har sammenlagt været præst i 11 år i Canada – bl.a. Vancouver. Hun fortalte med udgangspunkt i sine private fotografier om livet som præst i udlandet og de danskere, der i sin tid udvandrede fra Danmark.

Bodil har efter en studietur til Sverige fået øjnene op for, hvordan man også kan være kirke folk på deres præmisser ved fx at foretage dropinvielser, dåb på alternative tidspunkter mv.

Førstehjælp og Workshops.

         Førstehjælp (26 tilmeldte) v. Herle Nielsen & Tage Nissen

o   salon 20 + 21

         Arbejdstilsynet

o   salon 22

o   Få generel opdatering på gældende regler og stil spørgsmål til eksperterne

        Sampension v. Jakob Juul-Thorsen

o   salon 23

o   Kender du din overenskomstsikrede pensionsaftale og hvilke muligheder, du har. Eksperterne fra Sampension gennemgår de grundlæggende betingelser for din pensionsordning og besvarer dine spørgsmål.

        AMU-Fyn v. Annette Kappelgaard & Jim Nøhr

o   salon 24

o   Bliv opdateret inden for rengøring og teknik.

         PowerPoint v. AMU-Fyn v. Soheila Sharegh

o   salon 25

o   En introduktion til PowerPoint 2016.

        Danmarks Kirketjenerforening – sekretariatet v. Helle B. S. Simonsen

o   Salon 26 + 27

o   Arbejdstidsregler, kørselsgodtgørelse, begrænsning i arbejdsevnen, dialog på arbejdspladsen.

         LEVA PLUS v. Jan & Leif Jensen (kun kl. 13:00!)

o   sal

o   ’Konfirmandens verdenskort’ – mødet med de unge og deres verden.

        Uddannelsesambassadørerne (kun kl. 15:30!)

o   salon 28 + 29

o   Hør mere om dine muligheder for efteruddannelse.

        Prolys/Sunflux

o   sal HIJ

o   Har I lys nok? Hvilke lyskilder, skal man vælge? Er der penge at spare? Lever vi op til Dansk Standard?

 

Festlig festaften med festmiddag og underholdning. Undervejs i aftenen underholdt KnirkeRevyen med sit sjov og humoristiske syn på folkekirken og dens ansatte.
For at øge samarbejdet og dialogen med de øvrige faglige organisationer havde vi i år valgt at invitere de øvrige formand med til vores festaften.

Herefter livemusik og dans ved Drenge på Tur i Stjernebaren.

Torsdag den 8. juni

Morgenandagt ved Benny Chordt Hansen. Der blev sunget ”Gud du som lyset og dagen oplod / Rejs dig Guds menighed”.

Foredrag v. Finn Nørbygaard ”Rejs dig og kom videre”
Finn Nørbygaard fortalte i sit foredrag om sine personlige oplevelser i forbindelse med investeringerne i it-virksomheder, der viste sig at være det rene snyd og bedrag. En erfaring, der ikke blot kostede ham hele formuen og mere til, men som også betød en personlig krise. Hvordan kommer man videre efter sådanne oplevelser og kan man komme ud på den anden side som et stærkere menneske.

Finns erfaringer viser, at det rent faktisk er muligt. Et lærerigt og utrolig godt foredrag, der med små humoristiske anekdoter gav stof til eftertanke om, hvordan man takler en personlig nedtur og samtidig lærer af det.

Foredrag v. Søren Hebsgaard ”Mig og min smarte telefon”
Søren Hebsgaards foredrag skulle få os til at tænke mere over, hvor afhængige vi er af vores smart phones og alle de apps, vi fulder vores dagligdag med. Med udgangspunkt i Sørens egne undersøgelser og små undersøgelser under foredraget (som man så skulle gennemføre på sin smart phone) gjorde han opmærksom på, at de den elektroniske verden ikke kun letter os i hverdagen – men og så kan føre til mere ensomhed og mindre selvværd især blandt den yngre del af befolkningen.

Søren gav os også hjælpemidler til, hvordan vi kan prøve at undersøge, hvor afhængige vi hver især er.

 

Herefter blev årskurset lukket og fanen blev båret ud. Forsamlingen sang til afslutning ”Der er et yndigt land”.

Frokost og hjemrejse. 

 

Referent Hans Henrik Christensen

Aktivitetskalender (næste 6)

Her kan du læse mere om hvad Danmarks Kirketjenerforening kan tilbyde dig..

Forside

 

På Min side kan du ændre e-mail, mobil og meget mere...

serviceforbundet

inspiration til at komme med på den grønne bølge i Folkekirken..

download 9

Her kan du læse om bæredygtige kurser hos AMU-Fyn

Bæredygtige kurser forside

Besøg TJM Forsikring..

download 4

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook