Muligheden for seniorordning

Af: Faglig sagsbehandler Helle B. S. Simonsen

 

Seniorer sikrer kontinuitet i opgaveløsningen og har ofte en bred viden og et overblik, der er med til at sikre en helhedsorienteret opgavevaretagelse. Der er også ofte tale om meget stabile og ansvarsbevidste medarbejdere med et stort netværk, som arbejdspladsen kan drage nytte af.

-Uddrag af pjecen "Senior - og fortsat på vej", som er udarbejdet af Personalestyrelsen og CFU i 2007

 

Såvel tjenestemandsansatte som ansatte under overenskomsten har muligheden for seniorordning på arbejdspladsen. Det er dog vigtigt at pointere, at der er tale om en mulighed og ikke et krav eller en rettighed. Rammerne for seniorordninger fremgår af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger CIR nr. 9394 af 29/08/2011.

Der findes forskellige muligheder for aftale af seniorordning, men det afgørende er at arbejdsgiveren, altså menighedsrådet, ønsker at lave aftale om seniorordning.

En seniorordning kan etableres, når menighedsrådet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Etablering af en senior- eller fratrædelsesordning forudsætter altså en forståelse mellem kirketjeneren og menighedsrådet, idet ordningerne hviler på et frivillighedsprincip.

De økonomiske vilkår aftales mellem menighedsråd og kirketjeneren, som er omfattes af ordningen. Det er i ordningen ikke tiltænkt , at foreningen skal indblandes. Først når der er lavet en aftale imellem kirketjeneren og menighedsrådet skal Sekretariatet for Danmarks Kirketjenerforening inddrages i forhold til at få aftalen formaliseret. Formalisering betyder, at vi er behjælpelige med gennemgangen af udkast til aftalen.

 

DE FORSKELLIGE MULIGHEDER DER KAN AFTALES

 

BETALT FRIHED OG/ELLER FASTHOLDELSESBONUS:

Etablering af seniorordning med betalt frihed og/eller en fastholdelsesbonus forudsætter, at kirketjeneren er fyldt 62 år, når seniorordningen træder i kraft.

Menighedsrådet kan bevilge op til 1 dags frihed med løn pr. måned. Friheden kan afvikles som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng, samt som enkelttimer. Menighedsrådet fastsætter efter drøftelse med kirketjeneren afviklingstidspunkt og/eller afviklingsbetingelser.

Menighedsrådet kan bevilge en særlig fastholdelsesbonus, som kommer til udbetaling, hvis den pågældende udskyder sin fratræden indtil et nærmere aftalt tidspunkt. Hvis ansættelsen ophører før det aftalte tidspunkt, bortfalder fastholdelsesbonussen. Som led i den lokale aftale kan der dog fastsættes særlige vilkår for så vidt angår afsked, som er begrundet i stillingsnedlæggelse/bevillingsmangel.

 

AFTRAPNING I TID:

Etablering af seniorordning med aftrapning i tid forudsætter, at kirketjeneren er fyldt 60 år, når seniorordningen træder i kraft, samt at kirketjeneren i sammenlagt 10 år har været ansat inden for staten og folkekirken mv. Arbejdstiden skal udgøre mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen.

 

Menighedsrådet kan bevilge tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret optjening af pensionsalder op til den hidtidige beskæftigelsesgrad. Der kan herudover indbetales pensionsbidrag til en evt. supplerende pensionsordning efter samme retningslinjer som anført for de overenskomstansatte. For overenskomstansatte mfl. med forsikringsmæssig pensionsordning kan menighedsrådet indbetale et ekstra pensionsbidrag, der højst må svare til forskellen mellem det aktuelle, samlede pensionsbidrag og det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad.

 

AFTRAPNING I JOB/CHARGE (RETRÆTE):

Etablering af seniorordning med aftrapning i job/charge forudsætter, at kirketjeneren er fyldt 55 år, når seniorordningen træder i kraft, samt at kirketjeneren efter ansøgning overgår til en lavere placeret stilling efter i de seneste 10 år at have været ansat på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar eller arbejdsledelse. En seniorordning med retræte er ikke begrænset til ansatte i bestemte lønrammer

Menighedsrådet kan bevilge, at tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret kan bevare retten til at få pension beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn.

 

For overenskomstansatte mfl. med forsikringsmæssig pensionsordning kan menighedsrådet indbetale et ekstra pensionsbidrag, der højst må svare til forskellen mellem det samlede pensionsbidrag i den nye stilling og det samlede pensionsbidrag i den hidtidige stilling.

 

Der kan ydes et personligt, ikke-pensionsgivende tillæg, der højst må svare til forskellen mellem lønnen, ekskl. pensionsbidrag i den hidtidige stilling og lønnen, ekskl. pensionsbidrag i den nye stilling på tidspunktet for overgangen. Tillægget skal være fuldt aftrappet efter højst 3 år og skal aftrappes med mindst 1/3 for hver 12 måneder fra overgangen til den nye stilling. Tillægget bortfalder dog fra måneden efter, at kirketjeneren har opnået den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

 

Hvis det er en forudsætning for seniorordningen, at kirketjeneren fratræder efter en periode på højst 7 år, kan der aftales en anden aftrapning end den i stk. 1 nævnte. Overgang til lavere løn kan ske på én gang eller ved gradvis aftrapning over en periode på højst 5 år.

 

De tre muligheder for aftale af seniorordning kan efter aftale kombineres, det vil sige at den ene mulighed ikke udelukker de andre.