Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

1. Kan medarbejderne pålægges ferieafvikling og/eller afspadsering, når de er hjemsendt, hvis der ikke er mulighed for hjemmearbejde?

Ja, er du delvist hjemsendt (som de fleste kirketjenere er) - dvs kan du kaldes på arbejde, skal det aftales hvilke dage du afvikler frihed og derfor ikke står til rådighed. Afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel. Se statens aftale her


2. Kan aftalt ferie ændres på grund af hjemsendelse?

Medarbejderen har ikke krav på at få ændret sin allerede planlagte ferie, uanset om en ellers planlagt ferierejse er blevet aflyst. Arbejdsgiver og medarbejder har dog altid mulighed for at aftale, at ferien holdes på et andet tidspunkt.


3. Jeg er ledig - hvordan med min dagpengeret?

Min a-kasse besvarer de mest almindelige spørgsmål her.


4. Hvorfor er det nødvendigt med så omfattende tiltag i folkekirken?

Myndighederne har intensivitet indsatsen for at afbøde og forsinke smitten i Danmark. Hvis mange bliver smittet, kan kapaciteten på intensivafdelingerne ikke følge med. Sundhedspersonalet kan ikke følge med. Ikke kun fordi sygehusene bliver overbelastede af kritisk syge mennesker. Men også fordi en stor del af plejepersonalet selv kan blive syge eller være i karantæne.

”Det er præcis den situation, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå” udtalte statsminister Mette Frederiksen på pressemøde i Statsministeriet om corona-virus den 11. marts 2020.

Med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indførte regeringen et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv. med undtagelse af politiske møder og begravelser og bisættelser.

Alle offentlige kultur-, kirke- og fritidsinstitutioner skal desuden holde deres lokaler lukkede for offentligheden. Folkekirken skal således fortsat holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Dåb og vielser kan undtagelsesvist gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. Begravelser og bisættelser kan også gennemføres i folkekirken. Her gælder deltagergrænsen på 10 personer ikke, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Præst, menighedsråd og medvirkende personale skal desuden tage yderligere forholdsregler, når og hvis der gennemføres begravelser, dåb og vielser i den kommende tid


5. Hvilke kirkelige handlinger kan gennemføres?

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Alle folkekirkens gudstjenester er derfor aflyst, og der kan indtil videre ikke holdes bøn eller lignende i kirkerne.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage, og sundhedsmyndighedernes forskrifter skal iagttages. Kirkeministeriet opfordrer til, at dåbsforældre og brudepar udskyder handlingen.

Der gælder en undtagelse for begravelser og bisættelser, som ikke skal overholde deltagergrænsen på 10 personer. Ved begravelser og bisættelser i folkekirken må der dog maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib, og der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand.

Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm, og at der aktivt for den enkelte kirke skal foretages en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv.

Det er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.

Når der gennemføres begravelser og bisættelser i folkekirken, og hvis der gennemføres dåb og vielser, skal der samtidig opsættes informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen om, at personer, der har symptomer på Corinavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det skal desuden sikres, at folkekirkens medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Endelig skal der så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt ved kirken.

Tiltagene håndhæves af politiet og gælder foreløbigt frem til den 13. april 2020.

De nærmere krav fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020, samt af biskoppernes senest opdaterede vejledning


6. Skal menighedsrådet stille kirkebetjening til rådighed for de kirkelige handlinger, som fortsat afvikles?

Ja. Folkekirken skal som absolut hovedregel på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Men der vil være behov for kirkebetjening til de kirkelige handlinger, som gennemføres i folkekirken under særlige, restriktive forhold.

Det er som hidtil præsten, der afgør, om og hvordan en kirkelig handling skal gennemføres under de aktuelle restriktive forhold. Præst og menighedsråd har ansvaret for at sikre nøje overholdelse af Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020, samt af biskoppernes senest opdaterede vejledning af 18. marts 2020.

Menighedsrådet skal som hidtil stille den nødvendige kirkebetjening til rådighed, jf. ansættelsesloven og brugs- og bestyrelsesloven, men med et minimum af personale, dvs. præst, organist og kirketjener, og sådan at antallet af kirkesangere minimeres eller udelades. Der opfordres til, at menighedsrådet i dialog med præsten vurderer, hvor stor en del af den sædvanlige kirkebetjening, som er strengt nødvendig. Præsten og kirkebetjeningen tæller med i deltagerbegrænsningen på 10 samt i det arealbegrænsede antal deltagere.

Der gælder som udgangspunkt ikke særlige restriktioner vedrørende kirkesangere. Som med det øvrige personale, skal det nøje overvejes om, og i hvilket begrænset omfang kirkesangernes deltagelse i en kirkelige handling er strengt nødvendig. Hvis det vurderes at være nødvendigt, skal sundhedsmyndighedernes anvisninger overholdes.

Generelt kan det anbefales, at der i forbindelse med sang, sangere og fællessang holdes en længere afstand til andre end ellers (mere end 2 meter), og at fællessang i små rum undlades.

I tilfælde, hvor kirkens sædvanlige personale har symptomer på corona, er sygemeldt eller tilhører en risikogruppe, opfordres menighedsrådene til, gennem lokale samarbejder og gensidig bistand, at finde fleksible løsninger.


7. Kan folkekirkens arbejdsgivere bede ansatte om at udføre alle deres sædvanlige opgaver i den nuværende situation?

Alle offentlige arbejdsgivere skal sende flest muligt medarbejdere hjem fra fredag den 13. marts 2020 og indtil videre til og med den 13. april 2020. De hjemsendte skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Men alle hjemsendte vil få løn i den offentlig sektor, også hvis de ikke kan udføre deres sædvanlige opgaver hjemmefra.

Folkekirkens arbejdsgivere kan ligesom andre offentlige arbejdsgivere bede de ansatte møde på den sædvanlige arbejdsplads og udføre opgaver, som ikke kan udføres hjemmefra, og som vurderes strengt nødvendige. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer, om du skal møde på arbejde eller arbejde hjemme.

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for ”grønne” ansatte og ansatte med udendørs opgaver, bl.a. på kirkegårdene. Læs mere om disse regler i det svar, som særligt behandler disse ansatte.

Det fremgår af sundheds- og ældreministerens bekendtgørelse, at dåb og vielser undtagelsesvist kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. Begravelser og bisættelser kan også gennemføres i folkekirken. Her gælder deltagergrænsen på 10 personer ikke, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Præst, menighedsråd og medvirkende personale skal desuden tage yderligere forholdsregler, når og hvis der gennemføres begravelser, dåb og vielser i den kommende tid (se Q2 og Q3).

Det betyder, at et minimum af personale kan blive bedt om at bistå ved de kirkelige handlinger som begravelser, dåb og vielser, der ikke kan udskydes og derfor gennemføres under de aktuelle restriktive forhold.

Folkekirkens ansatte kan også blive bedt om at bistå ved strengt nødvendige administrative opgaver, f.eks. i forbindelse med dødsanmeldelse, dåb, vielser, udbetaling af løn eller betaling af forfaldne fakturaer samt oprydning og fornøden rengøring efter de gennemførte kirkelige handlinger.

Helt undtagelsesvist kan folkekirkens ansatte som følge af udefra kommende hændelser, f.eks. ekstremt vejr, brand eller anden ulykke blive bedt om – som en enkeltstående handling - at føre tilsyn med kirkens bygninger, såfremt denne opgave ikke kan varetages af kirkeværgen. Folkekirkens ansatte kan således ikke pålægges at udføre andre af deres almindelige opgaver. Som følge heraf kan folkekirkens ansatte ikke sættes til at udføre almindelige rengørings-, vedligeholdelses-, tilsyns- eller administrationsopgaver, som ikke kan udføres hjemmefra.

8. Kan de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, og som ikke har kontakt med andre ansatte, forsat møde på arbejde?

A6. Regeringen ændrede den 23. marts 2020 retningslinjerne for offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt. Denne gruppe af ansatte kan derfor fra dette tidspunkt arbejde som normalt, under overholdelse af sundhedsmyndighedernes anvisninger, med blandt andet afstand, se mere på coronasmitte.dk og på dette link https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark.

Det betyder, at bl.a. ansatte på folkekirkens kirkegårde eller andre med udendørs opgaver kan udføre de af deres sædvanlige opgaver, som kan udføres udendørs under forudsætning af, at udførelsen af opgaverne kan ske på en sådan måde, at de ansatte ikke har nævneværdig kontakt med andre mennesker og sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

9. Kan folkekirkens ansatte blive bedt om at varetage opgaver, de ikke er ansat til? 

Folkekirkens ansatte skal som udgangspunkt lave det, som de er ansat til. Denne særlige situation kan dog kræve, at man kan blive bedt om at løse andre opgaver.


10. Kan du trygt gå på arbejde, hvis din arbejdsgiver beder dig om det i forbindelse med en kirkelig handling?

Det er ikke i sig selv farligt at deltage i eller bistå ved en kirkelig handling. Men der er en smitterisiko, når man er mange samlet, og derfor skal det ske under andre former end normalt.

Både du og din arbejdsgiver skal følge regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå hurtig smittespredning, som kan sætte sundhedsvæsenet under pres.

Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder. Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.

Hold afstand: Det gælder om at begrænse, hvor mange der risikerer at blive smittet på én gang, og derfor hvor mange der er samlet på ét sted. Det gøres ved, i videst muligt omfang, at reducere samvær, og ved at de fleste bliver hjemme.


11. Kan folkekirkens arbejdsgivere indkalde en ansat, der ikke føler sig rask, og mener at have symptomer på coronavirus, men ikke er diagnosticeret?

Nej, hvis du har hoste, let feber eller forkølelse, skal du blive hjemme, indtil du er rask. Du skal følge den retningslinje for sygemelding som din arbejdsgiver har givet. 


12. Kan du blive kaldt på arbejde, hvis du tilhører en særlig risikogruppe i forhold til coronasmitte?

Nej. Du skal orientere din arbejdsgiver om, at du tilhører en særlig risikogruppe og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og overveje, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet.

13. Kan du blive kaldt på arbejde, hvis du deler husstand med én, der udviser symptomer på corona eller er i særlig risikogruppe?

Deler du husstand med en, der udviser symptomer på corona, er du omfattet af de samme forholdsregler som den, der udviser symptomer. Det betyder, at du skal orientere din arbejdsgiver, blive hjemme og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger (se www.coronasmitte.dk.) med henblik på at undgå hurtig smittespredning, som kan sætte sundhedsvæsenet under pres.

Deler du husstand med en, der er i en særlig risikogruppe, anbefales det, at du tager kontakt til din arbejdsgiver. Et af sundhedsmyndighedernes tiltag er beskyttelse af ældre og sårbare grupper. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales det derfor, at folkekirkens arbejdsgivere nøje overvejer sundhedsrisikoen og vurderer nødvendigheden af at indkalde en medarbejder, der deler husstand med personer i særlige risikogrupper.


14. Hvad skal du gøre, hvis du føler dig syg og/eller har mistanke om, at du er smittet med coronavirus/covid-19?

Hvis du har lette symptomer, skal du ikke opsøge læge for at blive testet, men i stedet skal du blive derhjemme. Hvis du har problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller er syg over flere dage, skal du ringe til lægen/vagtlægen. Det er vigtigt, at du ikke bare møder op. Se mere på www.coronasmitte.dk 

Du skal melde dig syg hos din arbejdsgiver og følge den retningslinje for sygemelding, som din arbejdsgiver har givet. 


15. Må du møde på arbejde som vanligt, hvis du gerne vil?

Nej. Regeringen har besluttet, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, skal sendes hjem. Dette er for at forebygge smitterisikoen.

Ansatte skal, om muligt, arbejde hjemmefra og må kun møde på arbejdspladsen, hvis dette sker i forbindelse med udførelse af opgaver, som er vurderet som strengt nødvendige. Hvis det ikke er muligt at arbejde hjemmefra, sendes den ansatte hjem med løn.

Regeringens beslutning betyder derfor også, at du ikke skal møde på arbejdspladsen, selv om du varetager en funktion, hvor du ikke mener, at du udsætter andre for smitterisiko.

I den udstrækning en begravelse – eller dåb eller vielse, som det ikke er muligt at udskyde – gennemføres, skal man følge biskoppernes vejledning om tiltag for at forebygge og mindske smittespredning.

16. Må menighedsrådet indkalde til møder/personalemøder?

Personalemøder holdes på Skype eller telefon og kan kun holdes ved fremmøde, hvis det er strengt nødvendigt at hensyn til vigtig information og videndeling. Der må maksimalt være 10 deltager i et fysisk møde, og sundhedsmynighedernes anvisninger skal overholdes.


17. Kan en arbejdsgiver vælge at udskyde ansættelse af sæsonansatte til den nuværende situation er overstået?

Hvis arbejdsgiver allerede på nuværende tidspunkt har indgået en fast aftale om ansættelsestidspunkt for en sæsonansat, skal denne aftale overholdes, også selv om det betyder, at den ansatte skal begynde med at arbejde hjemme eller have tjenestefri med løn (og pligt til at være til rådighed for arbejdsgiver). Tilsvarende gælder ved almindelige nyansættelser, hvor det er aftalt, at den nyansatte skal begynde i den periode, hvor folkekirkens ansatte ikke skal møde som sædvanligt.


18. Er ansatte i kirker/kapeller og på kirkegårde/krematorier udsat for øget smitterisiko ved håndtering af kister eller aske fra kremerede?

Nej. Ifølge Sundhedsstyrelsen smitter virus fra person til person via dråber.

Virus kan ikke smitte gennem huden, fx på hænder, men smitter gennem slimhinder, typisk i næse, mund og øjne. Man skal således fortsat sørge for at efterleve de generelle retningslinjer om god håndhygiejne med hyppig håndvask/brug af håndsprit.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerheds hotline (70 20 02 66) kan COVID-19-virus overleve i ca. 48 timer på overflader.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet (pr. 19. marts 2020) gælder der følgende retningslinjerne for håndtering af afdøde med mistænkt eller bekræftet COVID-19-smitte: ”Lig håndteres på linje med lig af afdøde, der har lidt af andre, ikke alment farlige smitsomme sygdomme. Der er ingen restriktioner vedrørende udførsel af lig fra Danmark, men den, der udfører et lig til udlandet, skal være opmærksom på, om det pågældende land har restriktioner mod indførsel af lig af afdøde med COVID-19.”

 Kilde: bla. Folkekirkens personale og Landsforeningen af menighedsråd

 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

27 apr 2020
10:00 - 13:00
Bestyrelsesmøde
28 apr 2020
18:00 - 23:00
Årskursus DOKS
07 maj 2020
14:30 - 17:30
Reception for Merethe Brautsch Sand
12 maj 2020
10:00 - 16:00
Hovedbetyrelsesmøde Serviceforbundet udvidet
26 maj 2020
Folkekirkens digitaliseringskonference
02 jun 2020
Årskursus

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Billeder fra Årskursus 2019

Facebook