Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

 

Årskursus på hotel Nyborg Strand, den 29. – 31. maj 2007.
 
Tirsdag den 29. maj
 

Årskurset blev åbnet af Povl Søndergaard kl. 14.30. Efter fanen var båret ind, sang man salmen ”Det dufter lysegrønt af græs.”

Foredrag ved forfatter cand. teol. Niels Højlund.

Et spændende foredrag, om kirkens kurs, hvor intet er sikkert, ej heller folkekirkens fremtid. Om det, at synliggøre folkekirken, men på den rigtige måde, uden at skulle sælge sig selv. Højlund sagde lidt sarkastisk, at når præsten sagde farvel i døren, kunne denne ligeså godt takke for handlen, da det næsten er antallet af folk i kirken, der afgør om en præst har succes. Kirken er det eneste sted, man kan være ligeglad med omsætning og nyhedsværdi, for ”Herren er almægtig, men han kan kun tælle til én”.

 Den løsrevne svenske kirke, gør meget for at synliggøre sig, ved at udtale sig og have meninger om alt mellem himmel og jord - på medlemmernes vegne. Højlund mente det var en uheldig drejning, der ikke kan være godt for kirken. Kirkens opgave er at forkynde evangeliet, ikke andet.

 Efter hånden er kirken blevet et nostalgisk eventsted, der danner rammer om, mere eller mindre private arrangementer. Der skal slås lidt mere for at, bevare nogle af traditionerne, for kirken er der for gentagelsen. Stedet, hvor man kan sidde så godt i sine egne tanker og høre guds ord. Som Højlund også sagde, ”Det er ligesom at finde rav – man skal gå tit nok”. Efter foredraget var der spørgsmål, kommentarer og livlig debat i salen.

 

Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse.

Formand Povl Søndergaard bød velkommen.

Forretningsfører Joan Juhl Hansen meddelte at begravelseskassen p.t. har 23 medlemmer. Der var 3 fremmødte: Otto Borgen, Svend Åge Pedersen og Kristen Sørensen.

Forretningsfører Joan Juhl Hansen fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

Formanden takkede for deltagelsen, og generalforsamlingen var slut.

 

Generalforsamling i Danmarks Kirketjenerforening.   

Formand Povl Søndergaard bød velkommen, og der blev sunget: ”På det jævne, på det jævne.”

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber
Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
 

Ad 1. Valg af dirigent.

Henning Dam Krag blev foreslået, og valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede et generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten henstillede generalforsamlingen til at ændre dagsorden, så pkt. 4, indkomne forslag kom før pkt. 5, fremlæggelse af budget. Denne ændring skyldtes Fyenskredsens forslag til vedtægtsændring, om ændring af antallet bestyrelses medlemmer og bestyrelsens ændringsforslag til dette. Forslaget vedtaget.

 Og dagsordnen så herefter således ud:

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning
Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber
Indkomne forslag
Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
 

Ad 2. Formanden aflægger beretning.

Beretningen kan læses ved at trykke her! (Også beretninger fra tidligere år)

Beretningen blev sat til debat:

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Aalborg. Spurgte om rigtigheden af, at bestyrelsen skal udpege tillidsrepræsentanter. Opfordrede til, at de vælges og ikke udpeges.

Povl Søndergaard

Svar - selvfølgelig skal de vælges.

Jørgen Rahbek, Birkholm Kirkesal, Lindehøj Kirke, Herlev. Fortalte om egne problemer med midler til arbejdstøj. Ønsker ikke kun mere gennemskueligt cirkulærer, men indført i overenskomsten, så ingen snydes.

Povl Søndergaard

Svar - Det skal indarbejdes i den nye organisationsaftale.

Beretning blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad 3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber.

Kasserer Joan Juhl Hansen gjorde opmærksom på afvigelsen mellem regnskaberne i foreningsbladet og årskursusbladet. Der havde sneget sig en konteringsfejl ind i regnskabet for 2006, så det samlede underskud ikke var på kr. 45.540,04 men der i mod kr. 7.120,42. Alt er rettet.

Joan Juhl Hansen fremlagde regnskabet med bemærkninger.

Enstemmigt vedtaget.

 

Ad 4. Indkomne forslag:

Københavnskredsens forslag, indsendt af Henrik Bøttger, Risbjerg kirke, Hvidovre, blev læst op.

Henrik Bøttger. Begrundede forslaget.

Allan Størner. Modargumenterede på bestyrelsens vegne.

Forslag forkastet.

Fyenskredsens ændringsforslag blev læst op.

Peter Folke Olsen, Sct. Nicolai Kirke, Svendborg. Begrundede fyenskredsens forslag. Men anbefalede bestyrelsens ændringsforslag, til Fyenskredsens hoved ændrings forslag. Fyenskredsen kendte ikke til bestyrelsens forslag, ved fremsendelsen af Fyenskredsens forslag.

Bestyrelsens ændringsforslag til fyenskredsens forslag blev læst op.

Allan Størner. Begrundede ændringsforslaget.

Bestyrelsens ændringsforslag blev vedtaget, én stemte i mod.

Fyens kredsens hoved ændrings forslag faldt herefter.

 

Ad 5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.

Kasserer Joan Juhl Hansen kommenterede budgettet.

Kontingent stigning vedtaget, 12 stemte i mod, 6 stemte hverken eller.

Uændret begravelseskassekontingent blev vedtaget ved overvældende flertal.

Maria Jakobsen, Hans Egedes Kirke, Aalborg. Undrede sig over den manglende gennemgang af budgettet og undrede sig over forhøjelsen af forretningsførerens vederlag.

Joan Juhl Hansen Forklarede stigning af vederlag. 2006 indeholdt kun et halvt års vederlag til forretningsføreren.

Budgettet blev vedtaget med overvejende flertal.

 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der var i alt udleveret 218 stemmesedler ved generalforsamlingens start.

På valg:

Erik Kobbersmed, Vor Frelser Kirke, Aalborg.

Helene Devantié, Alderslyst Kirke, Silkeborg.

Modtog begge genvalg.

Claus Holmen, Holte Kirke

Modtog ikke genvalg

 

Ny opstillede kandidater:

Inger Marie Aaskov, Brande Kirke

Pernille Broberg Wilby, Sundby Kirke, København.

Søren Top, Munkebjerg, Odense

 

Ordføreren spurgte de opstillede kandidater til bestyrelsen, om de modtog valg og gav derefter ordet til de opstillede kandidater.

Søren Top, Munkebjerg Kirke, Odense. Præsenterede sig.

Pernille Broberg Wilby, Sundby Kirke, København. Præsenterede sig.

 

Herefter blev der stemt.

Det nedsatte stemmeudvalg bestod af: Minna Østergaard, Per Hansen og Henrik Rødsgaard.

Generalforsamlingen blev suspenderet, mens der blev talt stemmer.

 

I pausen blev der samlet ind til foreningens pensionister. Indsamlere var: Jane Mikkelsen, Jan Braüner, og Karsten Karstens.

Der blev i alt indsamlet kr. 3662,75

 

Generalforsamlingen blev genoptaget.

Resultat:

Erik Kobbersmed
 196 stemmer
 
Helene Devantié
 153 stemmer
 
Søren Top
 142 stemmer
 
Pernille Broberg Wilby
 118 stemmer
 
Inger Marie Aaskov
   39 stemmer
 

Der var afgivet 217 stemmer hvoraf 1 var blank.

 

Ad 7. Valg af suppleanter.

Forslag fra salen.

Pernille Broberg Wilby, Sundby Kirke, København.

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Ålborg.

Henrik Bøttger, Risbjerg Kirke, Hvidovre.

Modtog alle tre valg.

Inger Marie Aaskov

Jan Braüner

Takkede nej til valg.

 

Karsten Færch, Herning Kirke. Efterlyste præsentation af suppleant kandidater.

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Aalborg. Præsenterede sig.

Henrik Bøttger, Risbjerg Kirke, Hvidovre. Præsenterede sig.

Generalforsamlingen blev suspenderet, mens der blev talt stemmer.

 

Resultat:

1. Suppleant
 Pernille Broberg Wilby
 121 stemmer
 
2. suppleant
 Hans Jørgen Ottesen
   68 stemmer
 
3. suppleant
 Henrik Bøttger
   21 stemmer
 

Der blev afgivet 213 stemmer hvor af 2 var blanke og 1 ugyldig

Herefter træder Pernille Wilby ind i bestyrelsen i stedet for Klaus Ginnerup, der udtræder af bestyrelsen.

 

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Opstillet:

Inger-Marie Günther, Treenigheds Kirken, Esbjerg

Karen Henriksen, Sct. Knuds Kirke, Odense

Modtog begge valg. (Inger-Marie Günther in absentia)

Generalforsamlingen blev suspenderet under opællingen.

 

Resultat:

Inger-Marie Günther, Treenigheds Kirken: 147 stemmer, revisor.

Karen Henriksen, Sct. Knuds Kirke, Odense: 61 stemmer, revisorsuppleant.

Der var 6 blanke og 1 ugyldig stemme.

 

Ad 9. Eventuelt.

Klaus Ginnerup takkede for 9 dejlige år i bestyrelsen, og begrundede sin beslutning om udtrædelse af bestyrelsen. Takkede for mange gode besøg hos kollegaer. Bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen.

Peter Sørensen, Sct. Mikkels Kirke. Der mangler præsentation af kandidater til bestyrelsen. Og generel præsentation af bestyrelse ved start.

Karsten Færch, Herning kirke. Ønsker også præsentation af hele bestyrelsen især kandidater på genvalg, evt. som en fast procedure.

Claus Holmen. Takkede for sin tid i bestyrelsen - 7 års godt ”ægteskab”. Og fremhævede givende møder med fantastiske kollegaer.

Erik Kobbersmed. Takkede for valget.

Karsten Ostersen, Sct. Johannes Kirke, Herning. Forslag om udsendelse af forenings blad som pdf-fil (elektronisk).

Dona Madsen, Johanneskirken, Greve. Tak til Claus Holmen og Allan Størner, som forhandlere ved tidligere ansættelse. Povl Søndergaard har noget at indhente. Bemærkning til de valgte bestyrelsesmedlemmer, om at det er medlemmer der vælger dem, til bestyrelsen, ikke menighedsrådene.

Allan Størner. Svarede på Karsten Ostersen spørgsmål om udgivelse af foreningsblad som pdf-fil. Vi er underlagt cirkulærer og derfor bundet af trykt medie pga. stillings annoncer.

Frede Sørensen, Holstebro Kirke. Fortalte at, der på kredsmødet, blev snakket om, at det snart er på tide, at aflaste bestyrelsen. Der skal overvejes ansættelse af foreningspersonale evt. fælles sekretariat. Mente at kordegnenes regnskab viser udgifter til personale, der er lig vores forenings udgifter til bestyrelsesvederlag.

Helene Devantié. Takkede for valget og sagde, den manglende præsentation ikke vil gentage sig.

 

Povl Søndergaard. Fik ordet til afsluttende bemærkninger. Tog den manglende præsentation til efterretning.

Svarede på Frede Sørensen kommentar. Andre organisationer har forsøgt med fælles sekretariat uden held, men tror da det kan lykkes en dag. Kordegne har ikke så små udgifter til endda lønninger, når man regner alle ansatte og den frikøbte formand med.

Takkede Claus Holmen for godt samarbejde og for arbejdet med bl.a. kæphesten. Kunne tilslutte sig den lykkelige skilsmisse.

Takkede Klaus Ginnerup for godt samarbejde og for det store arbejde med uddannelsen.

Tak til begge for gode og til tider hårde forhandlinger.

Bød velkommen til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer og indkaldte disse til næste bestyrelses møde.

Claus Holmen og Klaus Ginnerup fik overrakt en buket og en lille gave.

Povl Søndergård takkede for en god aften.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Povl Søndergaard. Takkede Henning Dam Krag for indsatsen, som dirigent.

 

Der blev sunget nr. 331 ”Danmark, nu blunder den lyse nat”

 

 

Onsdag den 30. maj

 

Morgenandagt ved Claus Holmen. Der blev sunget ”Vågn op og slå på dine strenge” og ”Vort modersmål”

 

Onsdagens foredrag var med Generalsekretær for Kirkefondet Kaj Bollmann. Emnet var ændringer i den kirkelige struktur og om den folkelige reformproces. Fortalte om betænkning 1477 også kaldet ”Den blå betænkning” – opgavefordeling i sogn, stift og provsti, og hvad den kan bære med sig. Ideen om præster som daglige ledere var fremme, Kaj Bollmann mente, at det ville være en svag løsning. Lokal økonomi vil også blive en del af fremtiden, og at sognene hver i sær, skal sørge for mere kirke for pengene. F.eks. ved, at få kirkens officielle del og den frivillige del til at arbejde mere fælles. Efter foredraget var der god og relevant debat, om bl.a. den moderne arbejdsplads kontra besparelser og om de måske mange steder usynlige frivillige.

 

Eftermiddagens program indeholdt 2 X 4 velbesøgte workshops. STA´s Helle Helmer kunne informere om de nyeste regler vedrørende efterlønsordningen, nogle bestyrelsesmedlemmer fra kirketjenerforeningen stod samme sted, for skud angående faglige spørgsmål. AMU´s Anette Kappelgaard havde AV- udstyr og gulvvaskesystemer som emne. LEVA – Leif og Eva havde Livsdrejebogen som emne. Førstehjælpsholdene var godt fyldte – dejligt at der er så mange der vedligeholder deres førstehjælpskurser.

 

Torsdag den 31. maj

 

Morgenandagt ved Erik Kobbersmed. Der blev sunget ”Den mørke nat forgangen er” og ”Befal du dine veje”

 

Formiddagens foredrag var med Bjarne Nielsen Brovst, forstander ved Pensionisthøjskolen Rude strand. En god foredragsholder vi før har grint med og af. Der blev fortalt malende om anerne. Om vigtigheden af at være glad for livet, mens vi har det. Lille Bjarne blev selv på et tidspunkt rørt til tårer, så det var tæt på at, vores fane blev til ”pudseklud”.

 

Efter foredraget blev fanen båret ud. Povl Søndergaard lukkede årsmødet, og man sang ”Skuld gammel venskab..”

 

 

 

Referent Helene Devantié.

 

 
Facebook