Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Årskursus på Nyborg Strand 13. - 15. maj 2008

Tirsdag den 13. maj

Årskurset blev åbnet af Povl Søndergaard kl. 14.30. Der blev sunget ”Der er et yndigt land” mens fanen blev ført ind.

Foredrag ved Egon Lausen, Kerte Kirke - Nedlæg højmessen og begynd at gå i kirke.
Interessant foredrag, der gjorde op med den facon mange danske folkekirker stædigt holder fast i traditioner og skikke, der slet ikke lever op til de forventninger og ønsker de fleste danskere har i dag. Tankevækkende at kun 1 % af Danmarks befolkning mener det er meningsfyldt at gå i kirke. Hvordan kirkerne knirker af overskud og professionel betjening, men samtidig har ledelse der ikke følger med og mangler kompetence.
”Forkyndelsen er det vigtigste, men ikke desto mindre skal evangeliet ikke forkyndes - men høres!!”

Slideshow fra foredrag kan ses her!

Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse, tirsdag den 13. maj 2008 kl. 17.15 på Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden:

1. Beretning ved formanden

2. Indkomne forslag

3. Aflægning af regnskab ved forretningsføreren.

Der var 2 fremmødte: Otto Borgen og Kristen Sørensen. Desuden deltog Allan Størner, Erik Kobbersmed, Jytte Øhlenschlæger, Povl Søndergaard, Joan Juhl Hansen og Helene Devantié

Ad. 1 Povl Søndergaard bød velkommen og aflagde kort beretning.

Ad. 2 Ingen.

Ad. 3 Forretningsfører Joan Juhl Hansen fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Forretningsfører Joan Juhl Hansen meddelte at begravelseskassen p.t. har 22 medlemmer.

Begravelseshjælp og kontingent uændret.

Formanden takkede for deltagelsen, og generalforsamlingen var slut.

 

Referent Helene Devantié

 

Generalforsamling i Danmarks Kirketjenerforening.  

Formand Povl Søndergaard bød velkommen, præsenterede bestyrelsen og der blev sunget: ”På det jævne, på det jævne.”

Dagsorden:

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber
Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
Ad. 1 Valg af dirigent.

Henning Dam Krag blev foreslået, og valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dagsorden blev gennemgået.

Ad. 2 Formanden aflægger beretning. Læs Beretningen her!

Beretningen blev sat til debat:

Claus Holmen, Holte Kirke: Kunne ikke forstå hans person var så interessant, at den skulle nævnes i beretningen. Var kommet med et konkret forslag om bedre udnyttelse af foreningens midler. Om det var ham eller enhver anden, der stillede forslaget var ikke væsentlig. Mener Povl Søndergaard lukkede sagen, da han selv sad i bestyrelsen og trådte som konsekvens ud af bestyrelsen, så han kunne benytte sin demokratiske ret til at fremlægge sine synspunkter og forslag til generalforsamlingen. Mindede om, at generalforsamlingen er den højeste myndighed. Fagforeningskulturen i Danmark bygger på demokratiske principper. Bad om en sober debat under punkt 5.

Carsten Ostersen, Skt. Johannes Kirke, Herning: Spørgsmål om forkortelser i beretningen og om OK08 lønstigningen er bekendt i provsti, m.h.t. korrektion af løn.

Niels Peder Mogensen, Ellebæk Kirke, Holstebro: Ville berøre flere af de punkter der kom. Havde ikke skjulte bagtanker, ville ikke kritisere og hælde vand ud af ørerne. Der har været 2 år med udskiftninger i bestyrelsen, det kan være et sundhedstegn, men det er ikke, når der stilles spørgsmålstegn ved bestyrelsens arbejde, specielt ikke når foreningen ikke er større end vores. At stille spørgsmålstegn ved bestyrelsens arbejde, tager for meget tid fra bestyrelsen. De medlemmer der vælges til bestyrelsen skal være kompetente og villige til at møde menighedsrådene for at forsvare vores synspunkter og rettigheder. Alle i bestyrelsen skal kunne tage del i dette arbejde.
 Vi skal nu være multimedarbejdere, det kommer til at kræve en hel del mere af bestyrelsen, da det ikke vides hvor store krav, der bliver sat os.
 NPM har fået god støtte og opbakning af Povl Søndergaard. Hvordan bliver fremtiden? Kan vi forlange at bestyrelsen kan det hele. Vi bør bakke bestyrelsen op, med konstruktive forslag og ikke lave fnidder og fnadder om de småpenge vi betaler i kontingent. Mener ikke Claus Holmen kan være bekendt at lave ravage, med den måde at træde ud af bestyrelsen på.
 Synes det er en god idé med juridisk konsulentbistand, men holder det i længden? Sammenlignede med blikkenslager forening, der bakker op og tilbyder juridisk kompetence. Der vil måske komme tider, når vi som funktionærer, kan strejke til vi får bedre vilkår. Kan vi det med den styrke vi har nu og er det nok at samarbejde med de andre organisationer. Det mener NPM personligt ikke.
 NPM havde tre forslag: Der skal afsættes midler til frihed til bestyrelsen. Foreningen skal indgå samarbejde med andre faggrupper. Opfordrede medlemmerne til stemme på de personer i bestyrelsen, der igennem årerne har været villige til at tage slæbet, så vi kan være sikre på, at erfaring kan udbygges og bevares i bestyrelsen.

Povl Søndergaard: Når man bliver angrebet, har man ret til at forsvare sig også i formandsberetningen. Opfordrede til at vente med debatten til punkt 5.

Til Carsten Ostersen – AC er Akademikernes Centralorganisation, OAO er Offentligt Ansattes Organisationer. Stifterne har styr på lønstigning pr 1. april 2008.

Til Niels Peder Mogensen - Tak for indlægget, kender sagen meget godt og håber der kommer en løsning.

Indskærpede for alle, at vi har en stor organisation i ryggen.

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Aalborg: Kunne godt forstå, at det er træls, der skal svares på spørgsmål ang. penge til bestyrelsen. Det er nødvendigt at få stillet de spørgsmål så fnidder kan undgås, og at man kan få rent bord. Kan ikke forstå, man skal have penge for at have kontor i egen bolig. Har været i flere foreninger uden honorar. Troede at budgetteret honorar var til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Povl Søndergaard: Før i tiden, var der ikke skrevet noget om honorarer i budgettet, men kontorhold, dette var ikke muligt at fortsætte med, uden bestyrelsen skulle betale skat af kørselsgodtgørelse. Der blev dengang lavet ordnede forhold i samarbejde med en statsaut. revisor. Forklarede at honoraret både er for kontorhold og for det arbejde bestyrelsesmedlemmerne yder.

Beretningen blev godkendt med overvejende flertal. 4 stemte imod, 1 hverken for eller imod.

Ad. 3 Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber.

Forretningsføreren fremlagde de reviderede regnskaber med bemærkninger.

Regnskabet blev sat til debat.

Carsten Ostersen, Skt. Johannes Kirke, Herning: Forstår ikke hvordan der kan bruges så mange penge på konto 2150, landsdelsmøder. Konto 5081 Bestyrelsesvederlag, hvordan kan vi gøre det anderledes. Har selv prøvet at få de eksakte tal fra regnskabet - det var ikke muligt. Der opstår mistillid, når der ikke er åbenhed.
Kirketjener bladet er en dårlig forretning, kan det snart ikke overvejes at afskaffe det?

Joan Juhl Hansen: Landsdelsmøder kan falde sammen flere dage af gangen, hotelophold kan forekomme. JJH havde ikke afvist, at give tal fra regnskabet, men havde henvist til bestyrelsen, da hun er ansat. Kan ikke udtale sig om bladet.

Lars Medom Madsen, Mejdal Kirke, Holstebro: Der må findes en løsning på åbenhed vedr. regnskab.

Povl Søndergaard: Vi har ikke noget at skjule. Carsten Ostersen, har fået muligheden for at se regnskabet, men vi udleverer det ikke.

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Aalborg: Spørgsmål vedr. konto 2140, tillidsrepræsentanter hvad dette er?

Joan Juhl Hansen: Det er en konto der er oprettet, efter bestyrelsens forslag om opsparing til uddannelse af tillidsrepræsentant, der blev vedtaget i 2007.

Regnskabet blev godkendt med overvejende flertal. 3 stemte imod, 5 hverken for eller imod.

Ad. 4 Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.

Joan Juhl Hansen fremlagde budgetter med kommentarer.

Medlemskontingent er fastsat efter 530 medlemmer.

Uændret medlemskontingent.

Uændret begravelseskassekontingent.

Budgettet blev sat til debat.

Gert Schmidt, Skjern Kirke: Vil gerne vide hvorfor budgettet først er udleveret til årskurset. Måske skulle man overveje om hæftet skal sendes ud en uge før.

Joan Juhl Hansen: Budgettet kan overvejes at komme i april bladet ligesom budgettet.

Povl Thomsen, Vejgaard Kirke, Aalborg: Omkostninger for kirketjener blad er budgetteret med underskud. Kan vi gå over til elektronisk blad. Forslag om budget og regnskab på lukket del af hjemmesiden.

Joan Juhl Hansen: Der er ikke desværre flere indtægter på bladet.

Poul Thomsen, Vejgaard Kirke, Aalborg: Hvor meget vil man ofre på bladet, der er underskud på rundt regnet 70.000 kr.

Britt Vangsbæk, Vanløse Kirke: Tilslutter sig E-foreningsblad, men ikke alle, har adgang til pc og ikke alle kan finde ud af det, måske skulle vi have lidt pc undervisning med på kurserne.

Budgettet blev vedtaget enstemmigt.
 

Generalforsamlingen blev suspenderet.

I pausen blev der samlet ind til foreningens pensionister. Indsamlere var: Jane Mikkelsen, Jan Braüner, og Karsten Karstens.

Der blev i alt indsamlet kr. 2833 kr.
 

Generalforsamlingen blev genoptaget.

Ad. 5 Indkomne forslag:

Indkommet forslag fra Claus Holmen, Holte Kirke:

”Generalforsamlingen vedtager, at Danmarks Kirketjenerforenings budget for 2010 fastsætter

konto 5081 ”Bestyrelsesvederlag” til 280.000 kr.

konto 2050 ”Frikøb bestyrelsesmedlemmer” til 225.000 kr.

På budgettet for 2010 oprettes en konto 5083 ”Juridisk og anden konsulentbistand”. Denne konto fastsætter et budget for 2010 på 75.000 kr.”

Claus Holmen, Holte Kirke: Når vi medlemmer lægger 1,235 millioner i foreningens kasse er det i den tiltro at bestyrelsen fordeler midlerne rigtigt. Pengene skal gerne komme tilbage i form af den bedst mulige servicering, af hvert enkelt medlem. Alle foreninger gør rigtig meget i disse tider, for at synliggøre hvad medlemmernes penge bliver brugt til og at der er åbenhed omkring budget og regnskab.
 Der bliver brugt forholdsvis mange penge på administration i Danmarks Kirketjenerforening, mere end en tredjedel af kontingent, bliver brugt på aflønning af bestyrelsen – er det rimeligt? Det er i hvert fald det vi vedtager på generalforsamlingerne, her på Nyborg Strand hvert år. I år vil jeg påstå at vi kan bruge kontingentet bedre. Da bestyrelsen er aflønnet på denne måde betyder det, at vi betaler 210.000 til skattevæsnet, ud af bestyrelsens vederlag. Bestyrelsen er frivillige og ikke ansatte. Ved godt bestyrelsen bruger meget tid på tillidsrepræsentant rollen. Derfor forslaget. Hvad der skal betales i skat, er foreningens medlemmer uvelkomment. Pengene kan vi i stedet anvende selv, både til gavn for tillidsrepræsentanterne og for medlemmer og kan bruges til frikøb og dermed frihed.      Juridisk bistand kan sænke tidsforbrug og give bedre sagsbehandling i vanskelige sager.
 Forslaget vil sikre tillidsrepræsentanter større frikøb, udover det honoreres de for tabt fritid, medlemmerne sikres en professionel assistance, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt. Det er positiv tiltag for Danmarks Kirketjenerforenings fremtid. Og det vil ikke koste en krone ekstra. Anbefalede at stemme for forslaget.

Povl Søndergaard, for bestyrelsen: Det er besluttet, også før min periode som formand, at bestyrelsesmedlemmer skal have vederlag/kompensation for at have kontor i egen bolig. Det jeg iværksatte i 2000 var, at bestyrelsesmedlemmerne fortsat skulle have et vederlag for det arbejde, der udføres. For at være sikker på, at der er rene linjer - både for foreningen og for det enkelte bestyrelsesmedlem - forhørte vi os hos en statsautoriseret revisor, som deltog i bestyrelsesmødet, om lovgivningen på området:

Skattevæsnet accepterer ikke fradrag for kontorudgifter i almindelige private boliger. Honorar i form af B-indkomst medfører beskatning også af kørselsgodtgørelse.

Vi besluttede derfor, at vederlaget til bestyrelsesmedlemmerne, inkl. frikøb af formand, er almindelig beskattet A-indkomst.

Det vil sige, at det vederlag vi får i dag, bl.a. går til kontor i egen bolig, men så sandelig også som kompensation for det arbejde, som bestyrelsesmedlemmerne udfører.

Den eneste måde vi vil kunne få mindre arbejdspres på er, at vi etablerer os med et hovedkontor/sekretariat og ansætter personale, som løser de opgaver, som vi forskellige bestyrelsesmedlemmer løser i dag. Vælger vi det, vil vi slet ikke kunne klare os med det kontingent, som medlemmerne betaler i dag. Vi kan f.eks. sammenligne os med Kordegneforeningen, som har sekretariat og personale ansat. Deres udgift til denne del er kr. 1,6 millioner. Derudover har de udgifter til markedsføring, medlemsblad/hjemmeside og kontingent til COII på ca. 1 million. Kordegneforeningens budget for 2008 er på ca. 4 millioner.

Til sammenligning er vores budget for 2008 på ca. 2,4 millioner; deraf bruger vi ca. kr. 410.000 til administration, og både sekretariat og kassererfunktion er indeholdt i dette beløb. Der er et stykke vej op til 1,6 millioner. Ud over udgiften til honorarer betaler vi til formandsfrikøb på ca. kr. 115.000, som går direkte til Løgumkloster menighedsråd, og kontingentet til Offentligt Ansattes Organisationer er på ca. kr. 150.000. De samlede udgifter beløber sig til ca. kr. 675.000. Det kan godt være vi er en flok ”amatører”, men så går vi da i hvert fald også til amatør-løn!

Vi er uenige i, at OAO ikke har Professionel kompetence. Personalet i OAO er meget professionelle, så det er vores helt klare overbevisning, at vi er rigtig godt stillet med personalet i OAO, som er tilknyttet vores arbejdsområde. Vi betaler gerne kr. 150.000 årligt i kontingent til dem, og når det er sagt, skal der yderligere tilføjes, at vi skal være medlem af en Centralorganisation. Skulle vi komme i en situation, som kræver specialiseret juridisk hjælp, så er det OAO som organiserer/skaffer denne og ikke mindst er med til at betale.

Det kan da godt være, at nogle af os vil føle, at det ville være devaluerende at skulle indkassere mindre. Vi kan også kalde det manglede tillid til, at bestyrelsesarbejdet er fordelt efter den enkeltes ønsker og muligheder.

Det forslag, som Claus Holmen har indsendt, er der ingen i den siddende bestyrelse der stemmer for. Vi er valgt – det er ganske rigtigt, men der skal ikke være personlige udgifter forbundet med et bestyrelsesarbejde, og skal vi gøre vores medgåede tid op i timeløn, så tror vi nok, at de fleste er klar over, at honoraret er meget rimeligt. Der kunne endda også være medlemmer, som ville mene, at honorarerne ligger i underkanten af, hvad vi har fordelt.

Carsten Ostersen, Skt. Johannes Kirke, Herning: Claus Holmen sagde ikke noget om udmeldelse af OAO.

Claus Holmen, Holte Kirke: Forslår ikke udmeldelse af OAO. Forslaget ville kun forbedre status for medlemmerne. OAO kan sige nej til en sag. For 9 år siden tabte vi en sag, hvor vi tabte og delte tabet med OAO (dengang STK). Dette medførte kontingentstigning. Vil ikke foreslå ændring af forenings grundlag.

Povl Søndergaard: Claus Holmen skrev i foreningsbladet i april at vi er en flok amatører, vores kommentarer relaterer til det. Vi skal/kan ikke meldes ud af OAO.

Kommentarer fra salen, om at diskussionen var kørt af sporet.

Dirigenten bad Povl Søndergaard at fortsætte.

Povl Søndergaard: Vi førte en højesteretssag i 2000, tabte den med 2 stemmer mod 1. Det kostede Danmarks Kirketjenerforening 40.000 kr. ud af tabet på 90.000 kr. Der er ingen i folkekirken der før har ført en højesteretssag før og vi var næsten sikre på at vinde.

Dirigenten tog ordet og forklarede, at det var relevant at svare på spørgsmål, der var stillet omkring konsulentbistand.

Claus Holmen, Holte Kirke: Dybt beklageligt, at skulle forsvare ordet amatør. Det var skrevet i den dybeste respekt. De der sidder i bestyrelsen er ikke udannede tillidsrepræsentanter. Vi har alle begrænsninger og kan ikke altid give den bistand vi gerne vil, derfor forslaget om konsulentbistand. Anerkender og har fuld respekt for det store arbejde bestyrelsen udfører. Det er økonomien vi skal fokusere på og kun den vi skal stemme om i dag.

Niels Peder Mogensen, Ellebæk Kirke, Holstebro: Vi hører ord som ære og respekt. Her knækker filmen. Kan ikke forstå den lykkelige skilsmisse, da du trådte ud af bestyrelsen. Andre fagforeninger kan ikke gøre det billigere. Mener bestyrelsen gør det godt som det er nu, men vi er for små, men uanset hvad vi gør. Når bestyrelsen siger, de ikke kan gå ind for det indkomne forslag, bør vi lytte til det. Anerkender diskussion om tingene.

Carsten Ostersen, Skt. Johannes Kirke, Herning: Synes det er svært at forholde sig til emnet, når det ikke vides hvad pengene (honorar) bruges til. Omstrukturering, så medlemmerne kan få hurtig juridisk faglig hjælp, vil være en god idé. Mistilliden sænker sig når det ikke vides hvad konto 5081 bestyrelsesvederlag bruges til.

Britt Vangsbæk, Vanløse Kirke: Forstår ikke konsekvensen af diskussionen. Hvorfor går bestyrelsen ikke ind for forslaget? Hvad er bestyrelsens argument? Claus Holmens forslag lyder det ikke fornuftig. Hvem får hvad og hvorfor? Det hele er diffust, ved ikke hvad vi skal tage stilling til.

Povl Søndergaard: I foreningsbladet fra juni 2007, blev det penslet ud hvordan pengene fra konto 5081 bliver fordelt. Ved afskedssager er der er 3 uger til partshøring, det er da faglig hurtig hjælp.

Vi får juridisk bistand, i den omfang det er nødvendigt, fra OAO. Vi er ikke i mod juridisk bistand, men det beløb der er forslået, vil uanset ikke række langt og der er ikke behov for det.

Claus Holmen, Holte Kirke: Forslaget vil udløse mere tid til at bestyrelsesmedlemmerne kan varetage deres funktioner. De fremlagte tal, i foreningsbladet, er ikke det medlemmerne betaler. Medlemmerne betaler også bestyrelsesmedlemmers skat. Det bør vi ikke, vi er en fagforening og ikke arbejdsgiver. Vi er en fagforening baseret på frivillighed. Det er fritiden de skal honoreres for. Hvis friheden til at passe tillidserhverv forsvinder med organisationsaftalen, må vi tage problemerne op der. Men tror ikke på den forsvinder. Åbenhed savnes.

 Povl Søndergaard: I budgettet står tallet for, hvad medlemmerne betaler. Selvfølgelig skal der betales skat af vederlagene.

Claus Holmen, Holte Kirke: Vil gerne oplyses om de enkelte bestyrelsesmedlemmers vederlag. Præciserede forslaget.

Carsten Færch, Herning kirke: Savner gennemsigtighed. Kunne man ikke gøre sig den ulejlighed at sætte tallene fra budgettet på lærredet? 

Britt Vangsbæk, Vanløse Kirke: Det eneste vi vist skal finde ud af er om vi skal betale bestyrelsens skat. Forslag om, at sende bestyrelsen på computer kursus.

Peter Sørensen, Sankt Mikkels Kirke, Slagelse: Bestyrelsen gør det godt og skal have det de får. Claus Holmen vil købe mere frihed, i stedet for at honorere. Er det rigtig forstået at bestyrelsen vil kunne få mere frikøb og mindre honorar, hvis forslaget vedtages.

Povl Søndergaard: Er selv frikøbt 30 % og kan ikke frikøbes mere.

Forslaget blev sat til afstemning.

Forslag forkastet med flest røde kort.

Krav om optælling fra salen.

Dirigenten: Der er ikke krævet skriftlig optælling, så det er op til dirigenten at vurdere.

Ad 6. Valg af formand.

Formand Povl Søndergaard blev genvalgt uden modkandidater.

Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der var ingen nyopstillede, så der var ikke afstemning.

Allan Størner, Jytte Øhlenschlæger og Pernille Wilby genvalgt.

Ad. 8 Valg af suppleanter.

Forslag fra salen:

Dorthe Hansen, Søndermarkskirken, Vejle.

Nete Agerskov Jensen, Hundige Kirke.

Priska Willumsen, Maribo Domkirke.

Claus Holmen, Holte Kirke.

Gert Schmidt, Skjern Kirke.

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Aalborg.

Modtog alle valg.

De opstillede kandidater fik ordet.

Dorthe Hansen, Søndermarkskirken, Vejle: Præsenterede sig. Vil gerne i bestyrelsen og få kendskab til bekendtgørelser og cirkulærer vi arbejder under f.eks. i forbindelse med vores brevkasse ”kæphesten”.

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Aalborg: Begrundede sin opstilling. Har gennemgået tillidsmandsuddannelsen i Metal regi. Er vant til at forhandle med arbejdsgivere. Har siddet i menighedsråd i Hasseris Kirke i 20 år. Været kirketjener i 4 år og har været med til at forhandle egen opmåling igennem. Vil kæmpe for sine synspunkter, men kan erkende når han har et flertal i mod sig.

Nete Agerskov Jensen, Hundige Kirke: Præsenterede sig. Været kirketjener 1 år. Har siddet i menighedsråd i Greve sogn i 6 år. Har lyst til at lægge et stykke arbejde i bestyrelsen, velvidende at det kræver energi og tid.

Gert Schmidt, Skjern Kirke: Præsenterede sig. 6 år som kirketjener. Kunne tænke sig at få en repræsentant fra Vestjylland i bestyrelsen. Vil arbejde for mere åbenhed og samarbejde, bedre arbejdsforhold for småbørnsfamilier og arbejde for synlighed af hvad vi går og laver

Priska Willumsen, Maribo Domkirke: Præsenterede sig. 7 år som kirketjener. Stiller op for at gøre noget for de kirketjenere, der arbejder under dårlige forhold og måske bliver ladt lidt i stikken måske pga. manglende tid. Vil arbejde for mere frikøb af bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen blev suspenderet, mens der blev talt stemmer.

Det nedsatte stemmeudvalg bestod af: Jan Bräuner, Klosterkirken, Horsens, Jane Mikkelsen, Vestbjerg Kirkecenter, Aalborg og Henrik Rødsgaard, Frederiksberg Kirke, København.

Resultat:

Gert Schmidt
 46
 1. suppleant
 
Priska Willumsen
 39
 2. suppleant
 
Claus Holmen
 38
 3. suppleant
 
Nete Agerskov Jensen
 28
 
 
Dorthe Hansen
 21
 
 
Hans Jørgen Ottesen
 19
 
 

Der blev afgivet 191 stemmer hvor af 1 var ugyldig

Der var uddelt 196 stemmesedler ved generalforsamlingens start.

Herefter træder Gert Schmidt ind i bestyrelsen i stedet for Søren Top, der holder orlov.

Ad. 9 Valg af revisor og revisorsuppleant.

Opstillet:

Per Hansen, Sct. Bendts Kirke, Ringsted
Karen Henriksen, Sct. Knuds Kirke, Odense

Modtog begge valg.

Generalforsamlingen blev suspenderet under opællingen.

Resultat:

Per Hansen: 126 stemmer, revisor.
Karen Henriksen, Sct. Knuds Kirke, Odense: 46 stemmer, revisorsuppleant.

Der var 9 blanke og 1 ugyldig stemme.

Ad. 10 Eventuelt.

Lars Medom Madsen, Mejdal Kirke, Holstebro: Forslag om inddragelse af suppleanter. Informationer og evt. referater udsendt, så suppleanter i tilfældet af indtrædelse i bestyrelsen vil være godt rustet.

Britt Vangsbæk, Vanløse Kirke: Hvornår skal vi vælge tillidsrepræsentanter og hvornår er der sat penge af til det? Ufin opførsel fra dirigenten ved afstemning.

Georg Røn, Nørrelandskirken, Holstebro: Foreningen skal bruge ressourcer til en tolk, alle snakker forbi hinanden og det er ikke kun i år. Vi er en lille forening med store forskelle.

Frede Kloch Sørensen, Holstebro Kirke: Forslag om at fortsætte generalforsamlingen under stemmeoptælling. Spørgsmål om opmåling og gensidig vikarforpligtigelse.

Gert Schmidt, Skjern Kirke: Svarede på bedste befindende. Takkede for valget og glæder sig til godt samarbejde.

Søren Top: Forklarede grunden til orlov.

Kaj Thomasen, Brændkærkirken, Kolding: Vil gerne have mere information, om det arbejde det enkelte bestyrelses medlem udfører. Dirigenten gjorde ikke medlemmerne en tjeneste ved afstemningen.

Peter Folke Olsen, Sct. Nicolai Kirke, Svendborg: Kan heller ikke forstå sproget en gang i mellem. Der er flere i bestyrelsen der har siddet i mange år – de er ikke amatører, men folk der gør et stykke professionelt arbejde, som vi alle kan være tjent med. Hvordan bestyrelsen fordeler pengene bør være op til dem selv. Håber Søren Top stiller op til næste år.

Richard Barth, Dragør Kirke: En generalforsamling med for mange gentagelser. Man kan spore en utilfredshed med bestyrelsens arbejde, der ønskes større indsigt. Synes ikke dette kommer til udtryk ved de forskellige afstemninger. Vi gerne sige stor tak til bestyrelsen, for deres arbejde.

Inge-Marie Shannon, Vor Frue Kirke, København: Bad om indsamling til folkekirkens nødhjælp, til fordel for Burma.

Povl Søndergaard: Fik ordet til afsluttende bemærkninger. Vi kan ikke inddrage suppleanter i alt, da vi har tavshedspligt.

Bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem, Gert Schmidt og indkaldte til næste bestyrelses møde.

Vi arbejder på tillidsrepræsentantordning i forbindelse med organisationsaftale, men vi bliver nødt til at afvente.

Er godt klar over der bliver snakket en del forbi hinanden.

Forklarede kort om gensidig vikarforpligtelse.

Tak til Søren Top - bestyrelsen håber du kommer tilbage.

Tak for tilliden til Richard Barth og Peter Folke Olsen.

Søren Top: Gjorde opmærksom på, at det er en enig bestyrelse, der står bag de ting formanden kommer med. Savner medlemmerne i debatten og opfordrede til at sige sin mening.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og kommenterede bemærkningerne der kom, til hans hverv som dirigent. Beklager hvis opfattelsen er, at han var ufin ved afstemningen om forslaget fra Claus Holmen. Man skal køre en generalforsamling efter regler og vedtægter. Ønskede fortsat godt årskursus.

Povl Søndergaard. Takkede Henning Dam Krag for indsatsen, som dirigent. Takkede for en god aften

Der blev sunget nr. 331 ”Danmark, nu blunder den lyse nat”

 

Referent: Helene Devantié

Onsdag den 14. maj

Morgenandagt ved Jytte Øhlenschlæger. Der blev sunget ”Spænd over os dit himmelsejl” og ”Alle mine kilder”

Foredrag ved faglig sekretær Dan Richardsen, om overenskomst 2008.
Vi fik et godt indblik i, hvad resultatet af OK08 blev. Hvordan CFU – forliget blev sat sammen og hvordan man kom til resultatet. Spørgsmål fra salen undervejs.

Slideshow fra foredrag kan ses her!

Eftermiddagens program - workshops og førstehjælp.

Torsdag den 15. maj

Morgenandagt ved Erik Kobbersmed. Der blev sunget ”I østen stiger solen” og ”Gud vi er i gode hænder”

Foredrag ved Professor Kristian Bjønskov, Hvor er lykken – og hvor kommer den fra.
Kristian Bjørnskov og medlemmerne kom med bud på hvad lykke er. Er lykke lig med tilfredshed. Hvordan måles det – er det tillid, sundhed, alder, den rigtige partner, børn, religiøsitet, penge og/eller det at besidde et arbejde.
 Er vi blevet lykkeligere de sidste 30 år, eller er vi bare ved at finde tilbage til lykken (var vi miserable i 70’erne)? Statistikkerne fra de sidste mange år viser det.

Slideshow fra foredrag kan ses her!

Efter foredraget blev fanen båret ud. Povl Søndergaard lukkede årsmødet, og man sang ”Skuld gammel venskab..”

 

Referent Helene Devantié

 

Facebook