Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

 

Årskursus på Nyborg Strand den 2. - 4. juni 2009

Tirsdag den 2. juni

Årskurset blev åbnet Kl. 14.30 af Povl Søndergaard. Der blev spillet ”Der er et yndigt land” mens fanen blev ført ind.

Foredrag om vores nye organisationsaftale v/ specialkonsulent Finn Skjoldan, Kirkeministeriet.
Vi fik et godt indblik i, hvordan aftalerne var udarbejdet helt fra kimen til ønsket om organisationsaftaler, til det nu snart færdige resultat. Aftalen blev gransket og spørgsmål fra salen blev besvaret løbende.

Slideshow fra foredrag kan ses her!

Herefter Landsdelsmøder.

Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse, tirsdag den 2. juni 2009 kl. 17.15 på Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden:

1. Beretning ved formanden
2. Indkomne forslag
3. Aflægning af regnskab ved forretningsføreren.

Der var 2 fremmødte: Otto Borgen og Kristen Sørensen. Desuden deltog Povl Søndergaard, Erik Kobbersmed, Gert Schmidt og Helene Devantié

Ad 1. Povl Søndergaard bød velkommen og aflagde kort beretning.
Ad 2. Ingen.
Ad 3. Kasserer Gert Schmidt fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Gert Schmidt meddelte at begravelses-kassen p.t. har 20 medlemmer.
Begravelseshjælp og kontingent uændret.
Formanden takkede for deltagelsen, og generalforsamlingen var slut.

Referent Helene Devantié

Generalforsamling i Danmarks Kirketjenerforening.  

Formand Povl Søndergaard bød velkommen og der blev sunget: ”På det jævne, på det jævne.”

Dagsorden:

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber
Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
 

Der var 196 stemmeberettiget

Ad 1. Valg af dirigent.

Henning Dam Krag blev foreslået, og valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dagsorden blev gennemgået.

Ad 2. Formanden aflægger beretning.

Læs Årsberetning 2009 her.

Beretningen blev sat til debat:

Ingen ønskede at få ordet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Til top

Ad 3. Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber.

Kassereren fremlagde de reviderede regnskaber med bemærkninger.

Regnskabet blev sat til debat.

Finn Petersen, Christianskirken, Sønderborg: Kan ikke holde rede på alle de tal, så vil hverken stemme for eller i mod.

Maria Jacobsen, Hans Egedes Kirke, Aalborg: Note vedr. honorarfordeling 5081stemmer ikke overens med regnskabet, men kun budget. Er forretningsførerens honorar et fast beløb.

Gert Schmidt: Der er nu månedsvis udbetaling, så derfor skævheden i tallene. Januar mdr. udbetaling indgik i regnskab 2008 pga. udbetalingsdatoen 1. januar 2009.

Carsten Færch, Herning Kirke: Roder rundt i tallene, forespurgte om det kunne komme på planchen.

Claus Holmen, Holte Kirke: Hvor er pengene til tillidsrepræsentanter på konto 2140

Povl Søndergaard: Penge til tillidsrepræsentanter er på aftalekonto.

Gert Schmidt skitserede regnskab for konto 5081 på planche

Margrete Pedersen, Hundige Kirke: Januar honorarer skal ikke være i 2008. Ikke regnskabsmæssig korrekt.

Gert Schmidt: Burde have ventet med udbetaling til 2. januar, så det var bogført i 2009.

Carsten Ostersen, Sct. Johannes Kirke, Herning: Dejligt at honorar beløbene er kommet frem, tak.

Gitte Borre Carlsen, Frihavnskirken, København: Er der penge til fagretslige sager.

Gert Schmidt: Ikke som sådan, men midler vil blive taget fra den alm. drift. En retssag vil koste 150.000 kr., hvor OAO betaler ca. halvdelen.

Simon Simonsen, Ikast Kirke: Hvad går pengene til Landsdelsmøder til?

Gert Schmidt: Porto og kørsel.

Carsten Færch, Herning Kirke: Godt at honorarer er kommet med. Man må ikke have en måned fra i år med i sidste års regnskab år. Der bliver brugt alt for mange penge på kontorartiklerne, porto og gebyrer.

Gert Schmidt: Kan ikke præcis sige hvor meget af porto og gebyrer, der er bankgebyrer, men det er godt over halvdelen.

Regnskabet blev godkendt med overvejende flertal

5 stemte imod, ca. 10 stemte hverken for eller i mod.

Til top

Ad 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.

Kassereren fremlagde budgettet med kommentarer.

Medlemskontingent er fastsat efter 540 medlemmer.

Uændret begravelseskassekontingent.

Henning Dam Krag gjorde opmærksom på at budget er en orientering og der ikke skal stemmes om budgettet.

Maria Jacobsen, Hans Egedes Kirke, Aalborg: Hvorfor bliver der ikke budgetteret med større indtægt på kirketjener kurser. Vi skal gøre, mere for at få flere medlemmer, så det ikke er medlemmerne der skal betale.

Povl Søndergaard: Vi har kursusledere på de obligatoriske kurser. Har betalingsaftale med kirkeministeriet. Situationen kan ændre sig, da vi ikke er sikre på at ordningen med kursusledere fortsætter. Der er udgifter til kørsel og overnatninger for uddannelsesudvalget.

Forslag om kontingentforhøjelse på 100 kr. årlig (ikke indregnet i budgettet).

Ingen ønskede at få ordet.

Forslaget om kontingentforhøjelse blev vedtaget med overvejende flertal.

9 stemte imod, 2 stemte hverken for eller i mod.

Generalforsamlingen blev suspenderet i 15 minutter, hvorefter den blev genoptaget.

Ad 5. Indkomne forslag:

Forslag fra bestyrelsen:

”Skal organisationsaftalen til afstemning, når den er vedtaget, eller vil generalforsamlingen give bestyrelsen fuldmagt til, at tage beslutningen.”

Povl Søndergaard redegjorde for bestyrelsens 1. forslag. Fremlagde i grove træk organisationsaftalen, herunder lønudspil.

Karin Buch, Solrød Strandkirke: Er det rigtig forstået, at resultatet ikke ligger helt fast. Og kan medlemmerne hænge bestyrelsen op.

Povl Søndergaard: Vi holder fast, men personalestyrelsen skal endelig godkende. Der er ikke den store tvivl.

Finn Petersen, Christianskirken, Sønderborg: Organisationsaftalen er et godt arbejdsredskab - også for arbejdsgiver. Opfordrer til at medlemmerne lader bestyrelsen færdiggøre forhandlingen og tage beslutning. Siger tak for arbejdet med forhandling.

Henning Dam Krag informerede om, at aftalen skal genforhandles allerede til 31. marts 2011, så forbedringer kan kræves.

Poul Thomsen, Vejgaard Kirke, Aalborg: Ville have været rart med anskueliggørelse af organisationsaftale på skærm. Vi stemte om OK08, medlemmerne skal spørges på samme måde specielt ang. løn delen. Manglende aftale på hjemmeside.

Povl Søndergaard: Aftalen kommer ikke på hjemmesiden, før den er forhandlet færdig - bestyrelsens beslutning.

Kaj Thomasen, Brændkærkirken, Kolding: Fantastisk spændende. Ville stå bag forslaget, hvis bestyrelsen var enige.

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Aalborg: Spørgsmål ang. rådighedsbeløb ved overgang til organisationsaftalen - hvad hvis man er på det høje?

Povl Søndergaard: Man kan aldrig få mindre, men man får mulighed for at forhandle sig til mere. Bekræftede at bestyrelsen var uenig om, hvorvidt aftalen skulle til urafstemning, men ikke om bestyrelsen gik ind for organisationsaftalen.

Spørgsmål fra salen om baggrunden til, hvorfor nogle i bestyrelsen stemte mod en urafstemning.

Pernille Wilby: Var personlig bange for at tjenestemandsansatte, der får positivt udbytte ud af organisationsaftalen, ville ”farve” en afstemning.

Claus Holmen, Holte Kirke: Organisationsaftalen er en vigtig beslutning, bør sendes ud så folk har mulighed for at læse ”det med småt”.

Povl Søndergaard: Ville give ret i at organisationsaftalen er en stor mundfuld. Der vil blive afholdt informationsmøder stifts vis. Bestyrelsen var enig om selve aftalen, men var ikke enige om den skulle til urafstemning, derfor forslaget om afstemning på generalforsamlingen.

Forslaget vedtaget med overvejende flertal. 15 stemte i mod forslaget.

Til top

Forslag fra 10 kirketjenere i Midt-Vest:

”Vi vil gerne foreslå, at vi i foreningen stopper med at udgive vores fagforeningsblad, men i stedet for bruge den elektroniske form. Vi ønsker at medlemmerne får en nyhedsmail fra bestyrelsen.”

Carsten Ostersen, Sct. Johannes Kirke, Herning: Står med maj blad med kun billede af 3 bestyrelsesmedlemmer og reklamer. Har ikke noget i mod vores blad, men vi bruger for mange ressourcer ca. 50.000 kr. og den tid Allan Størner bruger som redaktør. Der er mange ting vi allerede benytter, der er net baseret.

Povl Søndergaard: Bestyrelsen bakker ikke op om forslaget. Der er mange der stadig ikke har internet. Bestyrelsen har drøftet hvordan vi kan gøre bladet bedre. Bladet er vores ansigt udadtil. Vi sender ca. 800 blade ud. Vi kunne evt. tilbyde annoncører at få annoncer både i bladet og på hjemmesiden, for at øge indtægten. Vi har snakket om redaktionsudvalg. Skal vi være den organisation der først der afgiver vores blad. Er glad for debatten, men der skal tages en beslutning.

Poul Thomsen, Vejgaard Kirke, Aalborg: Er glad for debatten. Det koster for meget. Støtter forslaget om internetbaseret information.

Finn Petersen, Christianskirken, Sønderborg: Glad for bladet, tager det med i seng. Vil hellere have bladet end en pc i hovedet, hvis man skulle falde i søvn.

Henrik Bøttger, Risbjerg Kirke, Hvidovre: Bruger bladet til at give til evt. nykomne medlemmer.

Carsten Færch, Herning Kirke: I Herning har man printere, så der kan udskrives og læses i sengen

Claus Holmen, Holte Kirke: Med årene bliver alt papir passé. Kan vi evt. enkeltvis selv, bestemme om vi vil have bladet i trykt form.

Karin Buch, Solrød Strandkirke: Er tæt på at droppe kirkebladet i Solrød Strandkirke. Vi bliver nødt til at tænke frem.

50 stemte for, resten i mod
Forslaget forkastet.

Til top

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring.
Forslaget blev læst op.

Ӥ 1 Navn

Foreningens navn er Danmarks Kirketjenerforening.
Danmarks Kirketjenerforening er medlem af OAO (Offentligt Ansattes Organisationer).

§ 2 Formål

Foreningens formål er:

• At organisere alle kirketjenere i Danmark, som er ansat ved en til folkekirken hørende kirke eller Sognegård
• At varetage medlemmernes faglige interesser
• At forhandle løn og ansættelsesvilkår for alle stillinger under foreningens forhandlingsområde
• At virke for medlemmernes faglige dygtiggørelse

§ 3 Medlemmer

Medlem kan enhver blive, der er ansat som kirketjener i henhold til § 2. Desuden kan kirketjenervikarer/medhjælpere med minimum 8 timers ansættelse pr. uge optages på lige vilkår.

§ 4 Ind- og udmeldelse

Indmeldelse sker skriftligt til sekretæren.
Udmeldelse sker skriftligt til sekretæren ved udgangen af en måned.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af formanden og 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen efter reglerne i § 9. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.
Hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsens medlemmer får et vederlag til dækning af kontorhold og løn i henhold til budget.
Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og forretningsfører.

Stk. 3. Til at forpligte foreningen overfor tredjemand kræves formandens og et bestyrelsesmedlems
underskrift.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede og formanden eller næstformanden er blandt disse.
Formanden eller næstformanden leder mødet, med mindre der vælges en anden mødeleder.

Stk. 5. Bestyrelsen fører beslutningsprotokol og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov.

Stk. 7. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i dettes sted i den pågældendes valgperiode.

Stk. 8. Er et medlem forhindret i at deltage i bestyrelsesarbejdet i en periode på mere end 2 måneder indkaldes suppleanten i perioden.

Stk. 9. Fratræder formanden i sin valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og forretningsfører indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 10. Bevilges formanden eller et bestyrelsesmedlem orlov fra sin stilling i et år eller mere, er vedkommende på valg ved førstkommende generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Stk. 11. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at udnævne æresmedlemmer, som har stemmeret.

§ 6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Når der foreligger et overenskomstresultat (CFU forlig), skal det til urafstemning. Til godkendelse kræves, at mindst halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. Bestyrelsen bemyndiges til at indgå aftaler vedrørende arbejds-, stillings og ansættelsesforhold i henhold til § 5

Til top

§ 7 Årskursus

Årskursus afholdes hvert år i maj eller første halvdel af juni.
Det indvarsles af formanden ved offentliggørelse til medlemmerne senest 1.marts. Indvarslingen skal indeholde udførlig dagsorden.

Stk. 2. Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med årskurset med følgende dagsorden:

• Valg af dirigent.
• Formanden aflægger beretning.
• Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber.
• Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent samt begravelseshjælp for det kommende år.
• Indkomne forslag
• Valg af formand (hvert andet år).
• Valg af bestyrelsesmedlemmer.
• Valg af suppleanter
• Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Eventuelt.

Rækkefølgen af punkterne er ikke bindende.

Stk. 3. Forslag til valg af formand og bestyrelsesmedlemmer indsendes skriftligt til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen undertegnet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere og med kandidaternes skriftlige tilsagn. Forslaget offentliggøres til medlemmerne.

Stk. 4. Der skal vælges mindst 3 suppleanter.
Forslag til suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen. Den foreslåede kandidat skal tilkendegive, at han/hun er villig til valg.

Stk. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter afgøres ved skriftlig afstemning og simpelt flertal.

Stk. 6. På stemmesedlen til bestyrelsesvalg er fortrykt alle kandidaters navne. Der skal stemmes på det antal personer, som skal vælges til bestyrelsen, ellers er stemmesedlen ugyldig. Hvis stemmerne
står lige, skal der være omvalg mellem de ligestillede.

Stk. 7. På stemmesedlen til suppleantvalg skal der skrives 1 navn af de kandidater, der har tilkendegivet at ville opstille til suppleantvalget, ellers er stemmesedlen ugyldig. De 3 kandidater, der får flest stemmer, er suppleanter til bestyrelsen, i rækkefølge efter stemmetal.

Stk. 8. Kun aktive, stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 9. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen ved flertalsvalg og skriftlig afstemning. Formanden kan kun vælges blandt de i bestyrelsen siddende eller til valg opstillede medlemmer. Hvis ingen af de foreslåede opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages bundet omvalg mellem de to, der har fået det højeste antal stemmer.

Stk. 10. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således, at der hvert år efter tur afgår 3 medlemmer.

Stk. 11. Fratræder formanden mindre end 10 uger før generalforsamlingen, kan forslag til valg af formand stilles på generalforsamlingen ved forslag blandt de i bestyrelsen siddende eller de til valg opstillede kandidater.

Stk. 12. Der vælges på skift for 2 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse kan ikke være medlem af bestyrelsen og behøver ikke at være medlem af foreningen.

Stk. 13. Forslag skal indsendes til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen, og offentliggøres til medlemmerne, for at der på generalforsamlingen kan tages beslutning herom. Bestyrelsen kan fremsætte forslag senere.

§ 8 Stemmeret

Stemmeret har alle medlemmer, der har betalt deres kontingent.

§ 9 Valgbarhed

Valgbare på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer.

§ 10 Beslutninger og afstemninger

Alle beslutninger på generalforsamlingen sker ved stemmeflertal. Vedtægtsændringer skal dog godkendes med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer sker ved skriftlig afstemning.

Stk. 3. Alle andre valg og afstemninger sker skriftligt, når mindst 10 medlemmer ønsker det.

Til top

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når skriftligt forlangende derom med angivelse af forhandlingsemne fremsættes af mindst 25 medlemmer, og skal afholdes inden 1 måned efter fremsendelsen. Bestyrelsen fastsætter tiden, stedet og varslet.

§ 12 Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for 1 år ad gangen og skal være indbetalt til forretningsføreren inden regnskabsårets slutning.

Stk. 2. Kontingentet indbetales i halvårlige rater, 1. februar og 1. august.

Stk. 3. Ansatte på 20 timer eller mere pr. uge betaler fuldt kontingent.

Stk. 4. Deltidsansatte på under 20 timer pr. uge betaler 60 % af fuldt kontingent

Stk. 5. Foreningen tilbyder passivt medlemskab til tidligere medlemmer, der er gået på pension.

Stk. 6. Ved sletning pga. restance, kan indmeldelse kun ske ved betaling af restancen. Der kan ved genindmeldelse stilles krav om betaling via betalingsservice.

Genindmeldelse efter sletning anses for ny indmeldelse.

§ 13 Faglig bistand

Medlemmer har ret til faglig bistand ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 2. Ved indmeldelse senere end 6 måneder efter ansættelse, vil der være en karenstid på 3 måneder, før foreningen kan være behjælpelig med faglig bistand. Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Forretningsføreren holder bestyrelsen løbende orienteret om status på regnskab.

Stk. 3. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde 8 uger før årskurset. Det offentliggøres til medlemmerne i god tid før generalforsamlingen.

§14 Regnskab

Regnskabet følger kalenderåret.

Stk. 2. Forretningsføreren holder bestyrelsen løbende orienteret om status på regnskab.

Stk. 3. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde 8 uger før årskurset. Det offentliggøres til medlemmerne i god tid før generalforsamlingen.

§ 15 Medlemsblad

Foreningen udgiver ”Medlemsblad for Danmarks Kirketjenerforening”.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger en redaktør.

§ 16 Opløsning af foreningen

Bestemmelse om foreningens opløsning kan træffes på en lovlig indvarslet generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, og kan kun ske, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer
derfor. På samme generalforsamling tages bestemmelse om, hvilke dispositioner, der skal træffes med hensyn til foreningens midler.

§ 17 Begravelseshjælp

Der ydes foreningens medlemmers efterladte en begravelseshjælp, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Dødsfald anmeldes til forretningsføreren, som også udbetaler begravelseshjælpen mod fremsendelse af kopi af dødsattest eller dødsanmeldelse.

Således vedtaget på årskurset i Nyborg den 2. juni 2009”

Til top

Allan Størner redegjorde for de vigtigste ændringer.

Carsten Ostersen, Sct. Johannes Kirke, Herning: Skal vi acceptere at vi kan blive kaldt multifunktionær eller servicemedarbejdere. Og er vi dækket ind, hvis det ikke står i vedtægterne.

Povl Søndergaard: Vi er 5 organisationer der laver organisationsaftalen. Det er en fordel vi kan kombinere stillingerne, vi har grænseaftaler med de andre foreninger, så alle er dækket ind. Der er ikke behov for at indføre andre betegnelser i vedtægterne. Fortalte kort om grænsedragning med 3F.

Lars Medom Madsen, Mejdal Kirke, Holstebro: Der står i vedtægterne at Danmarks Kirketjenerforening organiserer kirketjenere i Danmark, mener ikke det er vigtig hvad der står, så længe vi udfører kirketjenerarbejde.

Henning Dam Krag forklarede at diverse stillingsbetegnelser er dækket ind under medhjælperbetegnelsen.

Jørgen Stær Nielsen, Fredens Kirke, Odense: Ang. § 3, hvorfor vil vi ikke have de kirketjenere der har under 8 timer, som medlemmer. Ang. § 5 og frikøbes i nødvendigt omfang - det er vel inden for budgettet. Ang. § 11, hvordan kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis f.eks. formanden har ferie - og varslet er umuligt at fastsætte, hvis ikke der er en bestemt modtager.
Ang. § 12 krav om betalingsservice - det er en privat sag.

Allan Størner: Vedr. § 3 står der i organisationsaftalen at vi kan organisere kirketjenere med minimum 8 timers beskæftigelse. Vedr.§ 5, frikøb, vi forsøger selvfølgelig at holde budgettet.
Vedr.§ 12 Vi stiller krav om betalingsservice for at forsøge at få medlemmer til at betale rettidigt. Vedr.§ 11 Det er en standard passus fra andre vedtægter.

Henning foreslog en tilføjelse til vedtægterne i § 11 ” Indkaldelse skal sendes til formanden.”

Jørgen Stær Nielsen, Fredens Kirke, Odense: Tilføjelsen er en hjælp, men der bør være et længere varsel til en ekstraordinær generalforsamling.

Jørgen Cavallius, Zions Kirke, Esbjerg: Betalingsservice er noget billigere, da vi undgår porto og girokort.

Afstemning § efter §

§1 - godkendt
§2 - godkendt
§3 - godkendt
§4 - godkendt
§5 - godkendt med tilføjelse ” Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang i henhold til budget”
§6 - godkendt
§7 - godkendt
§8 - godkendt
§9 - godkendt
§10 - godkendt
§11 ­- Sat til sidst, så forslaget kunne formuleres rigtigt.
§12 - godkendt
§13 - godkendt
§14 - godkendt
§15 - godkendt
§16 ­- godkendt
§17 ­- godkendt

Generalforsamlingen blev suspenderet i 5 minutter. Der blev samlet ind til pensionisterne af Henny Boutrup, Jytte Øhlenschlæger og Helene Devantié

Generalforsamlingen blev genoptaget

§11 ­- godkendt med tilføjelser, så ordlyden herefter er” Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når skriftligt forlangende derom med angivelse af forhandlingsemne fremsættes af mindst 25 medlemmer. Begæring skal fremsættes overfor formanden. Bestyrelsen indkalder herefter indenfor en måned til ekstraordinær generalforsamling, med minimum 14 dages varsel.”

De samlede vedtægter herefter vedtaget.

Til top

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Der var ingen nyopstillede kandidater, så der var ikke afstemning.

Gert Schmidt, Erik Kobbersmed og Helene Devantié blev genvalgt med akklamation.

Ad 7. Valg af suppleanter.

Forslag fra salen:

Hans Henrik Christensen, Sct. Pauls Kirke, Århus

Eva Henriksen, Christianskirken, Lyngby

Lars Medom Madsen, Mejdal Kirke, Holstebro

Modtog alle valg.

De opstillede kandidater fik ordet.

Hans Henrik Christensen, Sct. Pauls Kirke, Århus: Fuldtidsansat i 2 år. Gjorde opmærksom på Sct. Pauls Kirkes brug af kirketrivsel.

Eva Henriksen, Christianskirken, Lyngby: Praktisk medarbejder. Fuldtidsansat siden december 2005, tidligere vikar.

Lars Medom Madsen, Mejdal Kirke, Holstebro: Fuldtidsansat i 15 år. 47 år gammel, gift og har 2 børn. Tidligere været ansat i Eliaskirken i 8 år.

 

Det nedsatte stemmeudvalg bestod af:

Jan Bräuner, Klosterkirken, Horsens
Jane Mikkelsen, Nørre Tranders Kirke, Aalborg
Henrik Rødsgaard, Frederiksberg Kirke, København.

Generalforsamlingen blev suspenderet, mens der blev talt stemmer.

Jytte Øhlenschlæger fortalte at der blev samlet 2242 kr. ind til pensionisterne.

Generalforsamlingen blev genoptaget

Resultat:

Hans Henrik Christensen
 73
 1. suppleant
 
Lars Medom Madsen
 53
 2. suppleant
 
Eva Henriksen
 20
 3. suppleant
 

Der blev afgivet 150 stemmer hvor af der var 2 blanke og 2 ugyldige.

Der var uddelt 196 stemmesedler ved generalforsamlingens start.

Til top

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Inger-Marie Günther, Treenigheds Kirken, Esbjerg modtog genvalg.
Valgt med applaus

Janet Geertsen, Silkeborg Kirke foreslået som revisorsuppleant.
Modtog valg.
Valgt med applaus

Ad 9. Eventuelt.

Ingen ønskede at få ordet.

Povl Søndergaard fik ordet og takkede Henning Dam Krag for indsatsen, som dirigent. Takkede for en god aften.

Henning Dam Krag lukkede generalforsamling.

Der blev sunget ”Danmark, nu blunder den lyse nat”

 

Referent: Helene Devantié

 

Onsdag den 3. juni

Morgenandagt ved Pernille Wilby. Der blev sunget ”I østen siger solen op” og ”Det dufter lysegrønt af græs”

Foredrag ved v. Gitte Daugaard, Luama – Kirketrivsel
 Foredrag hvor alle hurtigt blev involveret, med en debat ved de enkelte borde om hvorvidt stress og trivsel er modsætninger. Om krav vs. ressourcer og hvordan man kan tabe kontrollen. Gitte Daugaard kom med forslag til en øvelse, hvor man skriver ned, hvilke forhold ved ens arbejde der giver energi og hvilke der dræner. Emner som problem- eller ressourcetænkning og handlingsfokuseret tilgang blev belyst.

Slideshow fra foredrag kan ses her!

Førstehjælp og Workshops.
STA havde workshop om nyheder på efterlønsområdet.
LEVA om Følelser og grundfølelser i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø.
AMU fortalte om køkkenhygiejne og de nye hygiejneregler for køkkener i kirkerne.
Bestyrelsens workshop havde besøg af Stiftsjurist Margrethe Wind, Haderslev Stift, der kom med et kort oplæg om aktuelle nyheder fra den kirkelige verden og Faglig sekretær Per Christensen, OAO, der gennemgik reglerne for seniorbonusaftalen

 

Torsdag den 4. juni

Morgenandagt ved Erik Kobbersmed. Der blev sunget ”Den mørke nat forgangen er" og
"Kom Gud Helligånd, kom brat."

Foredrag v. sognepræst Ejler Winkel, Hjortdal, om Kristendom og humor.
 Et muntert foredrag om vigtigheden af humor i folkekirken. Det kan nemt blive for stift hvis vi altid har vores ”masker” på.

Efter foredraget fik formanden overrakt en buket med tak for 20 år i bestyrelsen.

Povl Søndergaard lukkede årsmødet, fanen blev båret ud og man sang ”Skuld gammel venskab..”

 

 Til top

Referent Helene Devantié

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

Her kan du læse mere om hvad Danmarks Kirketjenerforening kan tilbyde dig..

Forside

 

På Min side kan du ændre e-mail, mobil og meget mere...

serviceforbundet

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Besøg TJM Forsikring..

download 4

Facebook