Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Årskursus på Nyborg Strand den 25. - 27. maj 2010

Tirsdag den 25. maj

Årskurset blev åbnet Kl. 14.30 af Formand Povl Søndergaard. Der blev spillet ”Der er et yndigt land” mens fanen blev ført ind.

Stiftsinddelte landsdelsmøder (Der blev opfordret til at drøfte oprettelse af stiftskredse).

Generalforsamling i den Gamle Begravelseskasse, tirsdag den 25. maj 2010 kl. 16.30 på Hotel Nyborg Strand, med følgende dagsorden:

1. Beretning ved formanden
2. Indkomne forslag
3. Aflægning af regnskab ved forretningsføreren.

Der var 2 fremmødte: Otto Borgen og Svend Aage Pedersen. Desuden deltog Povl Søndergaard, Erik Kobbersmed, Pernille Wilby, Jytte Øhlenschlæger, Gert Schmidt og Helene Devantié

Ad 1. Povl Søndergaard bød velkommen og aflagde kort beretning.
Ad 2. Ingen.
Ad 3. Kasserer Gert Schmidt fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Gert Schmidt meddelte at der er udbetalt begravelseshjælp til 2 medlemmer. Begravelseskassen p.t. har 20 medlemmer.

Begravelseshjælp forhøjet til 2500 kr. Kontingent uændret.

Formanden takkede for deltagelsen, og generalforsamlingen var slut.

Referent Helene Devantié

 

Generalforsamling i Danmarks Kirketjenerforening.

Formand Povl Søndergaard bød velkommen og der blev sunget: ”På det jævne, på det jævne.”

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Formanden aflægger beretning
3.   Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber
4.   Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år
5.   Indkomne forslag
6.   Valg af formand
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.   Valg af suppleanter
9.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9a. Valg af Bilagskontrollant.
10. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent.

Dan Richardsen, OAO blev foreslået af bestyrelsen, og valgt til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dagsorden blev gennemgået.

Stemmeudvalg præsenteret.
Det nedsatte stemmeudvalg bestod af:
- Formand for stemmeudvalg, Dan Richardsen
- Jane Mikkelsen, Nørre Tranders Kirke, Aalborg
- Jan Bräuner, Klosterkirken, Horsens
- Helle Nielsen, Vor Frelser Kirke, Horsens
- Allan Nyholm, Fredenskirken, Århus
- Henrik Rødsgaard, Frederiksberg Kirke, København

Der var 215 stemmeberettigede ved generalforsamlingens start.

Ad 2. Formanden aflægger beretning.

Formanden aflagde forkortet mundtlig beretning.

Læs Årsberetning 2010 her                                      Se PowerPoint Show

Beretningen blev sat til debat:

Ingen ønskede at få ordet.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Forretningsføreren fremlægger de reviderede regnskaber.

Forretningsføreren fremlagde de reviderede regnskaber med bemærkninger.

Regnskabet blev sat til debat.

Margrethe Pedersen, Hundige Kirke: Har man flyttet penge rundt mellem konti i et godkendt budget?

Gert Schmidt: Vores budget er fremlagt på sidste generalforsamling, det bliver ikke godkendt.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent, samt begravelseshjælp for det kommende år.

Forretningsføreren fremlagde budgettet med kommentarer.

Medlemskontingent i budgettet er fastsat efter 540 medlemmer.

Uændret kontingent. Gert Schmidt bemærkede dog at foreningen kunne bruge en større egenkapital.

Karin Buch, Solrød Strandkirke: Vi bør have en ny debat om digitalisering af foreningsbladet.

Gert Schmidt: Der er ingen indkomne forslag ang. bladet. Vi holder omkostningerne nede. Opfordrede til at skrive til bladet.

Forslag fra bestyrelsen: Begravelseshjælp sættes op til 2500 kr. Forslaget vedtaget med applaus.

Ad 5. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

Ad 6. Valg af Formand.

Opstillede kandidater til formandsvalget

Allan Størner, Hans Egedes Kirke, Aalborg.
Helene Devantié, Alderslyst Kirke, Silkeborg.

Modtog begge valg

Erik Kobbersmed: Opfordrede til at stemme på Allan Størner.

Hans Jørgen Ottesen, Hasseris Kirke, Aalborg: Opfordrede til at stemme på Helene Devantié.

Allan Størner: Præsenterede sig.

Helene Devantié: Præsenterede sig.

Generalforsamlingen blev suspenderet, under stemmeoptællingen.

Til top

Resultat:
Allan Størner 81 stemmer
Helene Devantié 129 stemmer
5 blanke stemmer.

Generalforsamlingen blev suspenderet under kaffen.
I mens blev der samlet ind til pensionisterne (Jan Bräuner, Karsten Karstens og Jane Mikkelsen, Jytte Øhlenschlæger og Pernille Wilby stod for indsamlingen)
Der blev indsamlet kr. 4028,75.

Generalforsamlingen blev genoptaget.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Kandidater til bestyrelsesvalg:
Hans Henrik Christensen, Sct. Pauls Kirke, Århus - modtog valg.
Pernille Wilby, Sundby Kirke, København - modtog valg.
Jytte Øhlenschlæger, Frederiksberg Kirke, København - modtog valg.
Allan Størner, Hans Egedes Kirke, Aalborg - trak sit kandidatur og genopstillede ikke.

Intet valg, da der var tre bestyrelsesposter at besætte.

Ad 8. Valg af suppleanter.

Forslag fra salen:

Fra Helsingør Stift: Henrik Bøttger, Risbjerg Kirke, Hvidovre
Fra Københavns Stift: Henrik Rønne-Munch, Grøndalskirken, København
Fra Roskilde & Lolland-Falsters Stift: Claus Butty, Sct. Nicolai Kirke, Køge
Fra Viborg Stift: Frede Kloch Sørensen, Ellebæk Kirke, Holstebro
Fra Fyens Stift: Torben Engelbrecht Knudsen, Vor Frue Kirke, Svendborg

Alle modtog valg.

Kandidaterne præsenterede sig.

Generalforsamlingen blev suspenderet, under stemmeoptælling.

Resultat:

Henrik Rønne-Munch, Grøndalskirken
 74
 1. suppleant
 
Frede Kloch Sørensen, Ellebæk Kirke
 68
 2. suppleant
 
Claus Butty, Sct. Nicolai Kirke
 47
 3. suppleant
 

Torben Engelbrecht Knudsen, Vor Frue Kirke, 10 stemmer.
Henrik Bøttger, Risbjerg Kirke, 9 stemmer.

Der blev afgivet 214 stemmer, hvor af 2 var blanke og 4 ugyldige.

Herefter træder Henrik Rønne-Munch, Grøndalskirken, ind i bestyrelsen som suppleant.

Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen havde foreslået firmaet Pricewaterhousecoopers til revisor.

Gert Schmidt begrundede bestyrelsens forslag og forklarede, at det er et stort ansvar at revidere et regnskab af vores størrelse.

Vedtaget.

Dirigenten foreslog punkt 9 A ”Valg af bilagskontrollant” indsat. Godkendt.
 

Til top

Ad 9a. Valg af Bilagskontrollant.

Bilagskontrollant Per Hansen, Sct. Bendts Kirke, Ringsted, modtog valg.
Valgt med applaus

Ad 10. Eventuelt.

Karsten Færch, Herning Kirke: Sagde tillykke til Helene Devantié. Vil opfordre bestyrelsen til at budgettet skal til afstemning ved generalforsamlinger.

Jan Bräuner, Klosterkirken, Horsens: Sagde tillykke til Helene Devantié. Mange tak til Allan Størner for 17 års godt samarbejde.

Allan Størner: Sagde tillykke til Helene Devantié og forklarede tilbagetrækning af kandidatur.

Britt Vangsbæk, Vanløse Kirke: Mange tak til Allan Størner for det gode arbejde. Sagde tillykke til Helene Devantié. Opfordrede tillidsmænd til at løfte i flok.

Erik Kobbersmed: Tale til Povl Søndergaard, hvor ordet tak var nøgleord. Også Povl Søndergaards kone Minna, fik en hilsen overbragt. Gavecheck fra medlemmerne blev overrakt.

Povl Søndergaard: Takkede Allan Størner for det gode samarbejde. Takkede Erik Kobbersmed for talen og for samarbejdet. Takkede den samlede bestyrelse. Takkede Dan Richardsen for et langt og givtigt samarbejde.

Formanden fik ordet og takkede Dan Richardsen for indsatsen, som dirigent. Takkede Allan Størner for det store arbejde igennem mange år.

Dan Richardsen takkede for en god aften og lukkede generalforsamling.

Der blev sunget ”Danmark, nu blunder den lyse nat”

Referent: Helene Devantié

Onsdag den 26. maj

Morgenandagt ved Povl Søndergaard. Der blev sunget ”Vågn op og slå på dine strenge” og ” Se, nu stiger solen af havets skød”

Foredrag ved v. Torben Stærgaard og Bent Fløyel om uddannelse.
Bent Fløyel startede foredraget, hvor vi fik et indblik i opbygning og visioner for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, i daglig tale SCKK. Vi fik fortalt om vigtigheden i at benytte efteruddannelserne, så de ikke er udviklet forgæves, da kurser bliver nedlagt efter 3 år uden gennemførelser. Idékatalog om Kompetenceudvikling var lagt på bordene, så alle kunne fristes til at udvide deres kunnen.                                                     Se PowerPoint Show

Torben Stærgaard, Kirkeministeriet fortalte om projekt med fælles uddannelse af kirkefunktionærer og menighedsrådsmedlemmer og om projekt med en fælles udannelsesportal, der snart står klar. Portalen skal gøre det enklere at tilmelde sig kurser, samt mulighed for elektronisk uddannelsesplan, der sender advis ud, når et ønsket kursus er tilgængeligt. En forestilling er også at kursusbeviser o. lign. sendes til kursusdeltageres postkasse på IT-Skrivebord eller ”din E-Boks”

Førstehjælp og Workshops.
LEVA: Sig det uden omsvøb: -effektiv kommunikation
AMU: Gennemgang af energisparepærer og microfiber.
Bestyrelsen: Stiftsjurist Margrethe Wind, Haderslev Stift fortalte om nye regler på det folkekirkelige område. Faglig sekretær Dan Richardsen, OAO informerede om OK11. Herefter besvarede Margrethe Wind, og Dan Richardsen sammen med bestyrelsesmedlemmer spørgsmål


Der var desuden workshop for tillidsmænd.

Torsdag den 27. maj

Morgenandagt ved Gert Schmidt. Der blev sunget ”Det dufter lysegrønt af græs” og ”Menneske din egen magt”

Foredrag v. Biskop Kresten Drejergaard, om den guddommelige gudstjeneste.
Et foredrag i den muntre ende, hvor vi med billedligt sprog fik en anden vinkel på oplevelsen af gudstjenestens forløb og ritualer. Om at gøre den himmelske gudstjeneste jordisk.

Der blev overrakt blomster til Allan Størner og til den nye formand inden denne lukkede årsmødet, fanen blev båret ud og man sang ”Skuld gammel venskab..”

Herefter var der frokost med indbudte gæster. 

Til top

Referent Helene Devantié

Facebook