Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

§ 1. Dette cirkulære finder anvendelse for kirketjenere omfattet af organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og for kirketjenere ansat som tjenestemænd.

§ 2. En kirketjener skal under udførelse af sit arbejde være iført almindeligt arbejdstøj, der er hensigtsmæssigt og afpasset efter arbejdet. Menighedsrådet kan stille krav om, at kirketjeneren under udførelse af kirketjeneste skal bære mørkt tøj.

Stk. 2. Menighedsrådet stiller de til arbejdet i henhold til arbejdsmiljøreglerne nødvendige personlige værnemidler til rådighed.

§ 3. Herudover udleveres der – ved førstegangsansættelse som kirketjener – af menighedsrådet til kirketjeneren 1 sæt arbejdstøj, omfattende: 2 arbejdsskjorter, 1 par arbejdsbukser, 1 jakke og 1 par sko.

Stk. 2. Foretager kirketjeneren renholdelse af udvendige kirkearealer, udleveres endvidere 1 regnsæt omfattende bukser og jakke.

Stk. 3. Ved fratrædelse inden for en periode på 6 måneder efter ansættelsen tilbageleveres regntøjet.

§ 4. Under ansættelsen er kirketjeneren inden for de i stk. 3 angivne rammer berettiget til udlevering af arbejdstøj af følgende art:

  1. 1) Arbejdsskjorte eller lign.,
  2. 2) Arbejdsbukser,
  3. 3) Jakke,
  4. 4) Sko,
  5. 5) Nødvendig beskyttelsesbeklædning.

Stk. 2. Foretager kirketjeneren renholdelse af udvendige kirkearealer, er kirketjeneren endvidere berettiget til udlevering af:

  1. 1) Regntøj, bukser,
  2. 2) Regntøj, jakke.

Stk. 3. Det i stk. 1 og 2 omtalte arbejdstøj kan af kirketjeneren kun kræves udleveret inden for en udgiftsramme på 75,00 kr. pr. ansættelsesmåned (ekskl. moms). Anmodning om udlevering af arbejdstøj kan første gang rejses efter 1 års ansættelse og indenfor en udgiftsramme svarende til 6 måneders optjening, og derefter højst hvert 1/2 år.

Stk. 4. Kirketjeneren afholder selv udgifter til andet arbejdstøj, end det i dette cirkulære anførte.

Stk. 5. Fraværsperioder, herunder på grund af sygdom eller barsel, af 1 måneds varighed eller derover, fragår ved beregningen af udgiftsrammen. Er kirketjeneren deltidsbeskæftiget, nedsættes den i § 4, stk. 3, fastsatte udgiftsramme tilsvarende.

§ 5. Kirketjenere, der skal bære mørkt tøj under udførelse af kirketjeneste, jf. § 2, er berettiget til udlevering af et sæt mørkt tøj. Anmodning om udlevering af mørkt tøj kan herefter tidligst på ny rejses efter 4 år.

Stk. 2. Menighedsrådet afholder udgiften til rensning af det mørke tøj.

Stk. 3. Ved fratræden inden 4 år efter udleveringen af mørkt tøj, skal kirketjeneren levere tøjet tilbage. Efter aftale med menighedsrådet kan kirketjeneren beholde det mørke tøj mod at betale et beløb svarende til den forholdsmæssigt tilbageværende værdi af det mørke tøj, idet dette forudsættes afdraget med lige store beløb inden for en periode på 4 år fra udleveringen.

§ 6. Ved forflyttelse af tjenestemænd, jf. definitionen på forflyttelse i kap. 3, 4 og 9 i lov om tjenestemænd, til anden stilling, der er omfattet af denne aftale, overfører kirketjeneren optjente rettigheder efter denne aftale til det nye ansættelsessted.

Stk. 2. Ved ansættelsesforholdets ophør falder optjente rettigheder efter cirkulæret bort, uden at kompensationskrav af den grund opstår.

§ 7. Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2017. Cirkulære nr. 39 af 9. maj 2011 om arbejdstøj til kirketjenere ophæves.

Kirkeministeriet, den 15. december 2016

Christa Hector Knudsen

 

Forklaring:
Hverdagstøj (§ 2, 3 & 4)
Når man ansættes (ikke efter prøvetiden, eller andre begrundelser), skal man have arbejdstøj til hverdagsbrug. Man må købe 2 skjorter, 1 par bukser, 1 jakke og et par sko. Dette er gjort for at man ikke skal slide og ødelægge sit eget tøj under rengøring m.m. Hvis man har udendørs arbejde, må man også købe et sæt regntøj. Herefter afsættes der kr. 75 (ekskl. moms) pr. måned til køb af nyt arbejdstøj. Der står i cirkulæret; "at Kirketjeneren afholder selv udgifter til andet arbejdstøj, end det i dette cirkulære anførte". Det betyder at man kan blive nødt til at betale noget selv, hvis man ikke kan vente, til der er penge nok på "tøjkontoen". Hvis man er ansat i en kvoteret stilling, bliver beløbet (75 kr.) reguleret svarende til kvoten.

Mørkt tøj (§ 2 & 5)

Man skal bære mørkt tøj til gudstjenester og kirkelige handlinger, hvis menighedsrådet ønsker det. Når man ansættes (ikke efter prøvetiden, eller andre begrundelser), skal man købe et sæt mørkt tøj og hvad der til hører. Der er ikke nogen beløbsgrænse for indkøbet. (Det er her man skal vise at man er den tillid værdig). Køb kvalitet, men husk at det skal holde til at man arbejder i det. Det er ikke selskabstøj!
Det mørke tøj skal holde i 4 år. Herefter må man købe et ny sæt.
Hvis man skifter stilling, tager man eventuelle optjente rettigheder med sig.Når man skal købe tøj:
Få en aftale med en forretning om at de sender en faktura til kirkekontoret, eller få penge med fra kontoret.
 
Facebook