Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Her kan du se eksempler på hvad menighedsrådet skal betale.                                AMU målgruppe/ikke AMU målgruppe

Kursus

Kursuspris

Deltagerbetaling AMU

Praktisk Kirketjeneste 2 X 1 uge

 

1.080,-/ 6.380.-

Samarbejde, kommunikation og faglig etik 1 

Ca. 7.900,-

0

Kirkens rengøring, teknik og vedligehold 

 

540,-/ 3.190.-

Hoved- og specialrengøring i kirke og kirkebygninger

 

540,-/ 3.190.-

Kirketjeneren og kirkens brugere

 

540,-/ 3.190.-

Pasning af kirkens arealer

 

540,-/ 3.190.-

Betjening/styring af kirkens tekniske anlæg

 

540,-/ 3.190.-

Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt

 

540,-/ 3.190.-

Procedure og praktiske forhold ved dødsfald

 

552,-/ 3.190.-

Kost og logi udgør kr. 475 pr. dag ved overnatning på Svendborg Danhostel (hvor de fleste af kurserne afholdes)


Økonomi ved uddannelse for AMU målgruppe

Udgifter:

Deltagerbetaling: er p.t. kr. 108,- eller kr. 184,- pr. deltager pr. dag, alt afhængig af kursustypen.  

Transport og time/dagpenge: I henhold til Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer

§ 17. For kurser udbudt af AMU ydes tilskud til kost, logi og transport efter regler fastsat for AMU-systemet.
Stk. 2. Menighedsrådet afholder udgifter til deltagerbetaling og eventuelle undervisningsmaterialer samt udgifter, der ikke dækkes af reglerne for AMU-systemet.
Stk. 3. Udgifter for deltagelse i ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik” afholdes af menighedsrådet.
Stk. 4. Der opkræves ikke deltagergebyr for deltagelse i introkurset.
Stk. 5. For kirkefunktionærer, der ikke tilhører AMU-målgruppen, afholdes udgifterne for deltagelse i uddannelse efter dette cirkulære af menighedsrådet.

Indtægter:

VEU-godtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste, hvis uddannelsen er fuldtid, og medarbejderen har fravær fra sit arbejde i 37 timer ugentligt på grund af uddannelsen, er det muligt at få 4.355 kr. pr. uge (2019) i VEU-godtgørelse svarende til 100 % af den højeste dagpengesats.

Befordring,  tilskud til befordring er pr. 1. januar 2019 0,99 kr. pr. kilometer . Tilskuddet gives kun for det antal kilometer, der ligger ud over 24 kilometer fra medarbejderens bopæl til uddannelsesstedet og tilbage igen.
Der er højst mulighed for at få til 400 km. pr. rejse.
 
 

Fra den 1. november 2011 har det været obligatorisk at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud til medarbejdernes AMU-kurser på www.efteruddannelse.dk. Kun digitale ansøgninger udløser godtgørelsen.

 

Det er et krav, at ansøgninger om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring skal være indgivet senest 4 uger efter uddannelsens afslutning.

 

Eksempel på beregning af udgifter/indtægter ved kursus

Økonomi ved uddannelse

Udgifter:                               
Deltagerbetaling 10 dage a` 118,-          kr. 1.180,00
Time/dagpenge 10 dage a` ca. 100,-  kr. 1.000,00
Kost 10 dage a`475,-        kr. 4.750,00
Udgifter i alt   kr. 6.930,00
     
Indtægter:    
VEU 10 dage a` 860,- kr. 8.710,00

Udgifter  Indtægt for menighedsrådet i alt 1.780 kr.  (hertil kommerudgifter til transport - fratrukket 0,99 kr. pr.km.)

Deltagere med videregående eller højere uddannelser skal betale den fulde kursuspris.

Deltagere med videregående eller højere uddannelser er ikke VEU-berettigede, såfremt uddannelsen er brugt indenfor de sidste 5 år.

Facebook