Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Kirketjener.dk

Cir. 12015 - 14. december 1983
Cirkulære om kirkefunktionærers deltagelse i faglige kurser

(Til stiftsøvrighederne)

Kirkeministeriets cirkulære af 8. november 1967 angående kirkefunktionærers deltagelse i faglige kurser ophæves.

Ophævelsen medfører, at der ikke fremtidig herfra vil blive udsendt en forhåndsgodkendelse af de årskurser, der arrangeres af de faglige organisationer.

Til deltagelse i disse kurser kan menighedsrådet som hidtil bevilge tjenestefrihed med løn. Inden for budgettets rammer kan menighedsrådet endvidere yde tilskud til hel eller delvis dækning af kursusafgiften og rejseudgifter efter de for tjenesterejser gældende regler. Støtte kan dog kun gives til deltagelse i årskurser, der er åbne for
alle ansatte i folkekirken, som har faglig interesse i at blive optaget på kurset. Kursusdeltagerne må således ikke være begrænset geografisk eller til for eksempel medlemmer af den faglige organisation.

Nærværende cirkulære træder i kraft den 1. januar 1984.

Kirkeministeriet.

 

Facebook