Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem CFU og Finansministeriet for perioden 1. april 2008 - 31. marts 2011 er på plads. Vi har igen haft overenskomstår, og totalt set har vi fået en god overenskomst, så klart nok vil denne fylde meget i årsberetningen.

Først vil vi traditionen tro mindes de kolleger, som vi har mistet siden sidste generalforsamling.

Vi vil ære:

Lone Eidick Armand, Græsted Kirke

Bent Juul Mikkelsen, tidligere Taulov Kirke, Fredericia

Niels Mailund, tidligere Århus Domkirke

Ære være Deres minde.

 

I Danmarks Kirketjenerforening er vi i dag 541 medlemmer. Der er 293 (280) kvinder og 248 (271) mænd. Tallet sidste år i juni var i alt 551 medlemmer. Vi mener i bestyrelsen, at det er ærgerligt, at mange nyansatte ikke vælger at melde sig ind i vores organisation. Vi har opfordret Jer medlemmer til slå et slag for vores tilstedeværelse, men det giver ikke rigtig respons. Så vi opfordrer Jer endnu engang: de nye er derude i landet – måske behøver de bare en anbefaling fra dig. Der er i alt oprettet 766 kirketjenerstillinger i Folkekirken, heraf er 225 ikke er medlem af Danmarks Kirketjenerforening. Det er en medlemsprocent på 70,5 %, og det er ikke tilfredsstillende. Vi har siden 15. maj 2003, hvor vi gik over til vores nye beregningssystem ”Cirkulære om oprettelse af stillinger som kirketjener ved bykirker” oprettet 115 nye stillinger, og mange af disse stillingsindehavere er ikke medlem af vores forening.

I vores blad er der af og til en liste over nye kirketjenere. Måske er det dig, der kunne tage hen til din nabokirke for at byde denne kollega velkommen i sit nye arbejde og samtidig minde om Danmarks Kirketjenerforenings eksistens.

Siden sidste generalforsamling har vi fået 83 nye medlemmer, 31har valgt efterlønnen eller er gået på pension, eller udmeldt - grundet andet arbejde og 19 er blevet slettet på grund af restance.

Det er også dejligt at se, at nogle af Jer, som er nyansatte også har fundet vej til årskurset. I skal være meget velkomne her, og vi håber, at I vil falde godt til i blandt os, og ikke mindst på Jeres arbejdspladser.

Vi har igen haft et meget travlt år i Danmarks Kirketjenerforening. Der er tre vigtige emner, som vi især vil berette om, og det er OK-08, ny organisationsaftale og Psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken.

OAO. Offentligt Ansattes Organisationer

Resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem CFU og Finansministeriet for perioden 1. april 2008 - 31. marts 2011.

CFU og Finansministeriet har indgået en treårig overenskomst, som giver statens medarbejdere markante lønstigninger og sikrer en solid fremgang i reallønnen. Parterne har aftalt en samlet ramme for perioden på 12,8 %. Størstedelen af rammen – 8,17 % – anvendes til generelle lønstigninger og hele 0,7 % til fornyelse af organisationsaftaler. Herudover er det lykkedes at hæve pensionsbidraget for bl.a. vores medlemmer af Offentligt Ansattes Organisationer fra 12,5 % til 15 % i ét hug.

Med virkning fra 1. april 2008/overenskomstperiodens start ydes en generel lønforhøjelse svarende til 3,30 pct.

Med virkning fra 1. april 2009 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 1,82 pct.

Med virkning fra 1. april 2009 ydes en kompensation for personalegoder som generel lønforhøjelse på 0,20 pct.

Med virkning fra 1. oktober 2009 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,65 pct.

Med virkning fra 1. april 2010 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 2,40 pct.

Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen.

 

Lokalløn og chefløn.                                                                                                             Til Toppen

Lokallønspuljerne opskrives med 0,22 pct. af lønsummen pr. 1. april 2008 for de omfattede grupper, med 0,23 pct. af lønsummen pr. 1. april 2009 og med 0,22 pct. af lønsummen pr. 1. april 2010. 

Aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage.

Aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage ændres på følgende punkter.

De nuværende regler om lønnet forældreorlov erstattes af en ”6+6+6-model”, som giver moderen og faderen hver 6 ugers lønnet forældreorlov samt yderligere 6 ugers lønnet orlov til deling.

Der indføres en ret for partnere i registrerede partnerskaber til under visse betingelser at holde to ugers orlov med løn inden for de første 14 uger efter barnets fødsel.

Barns 1. og 2. sygedag.

Bestemmelserne om barns 1. sygedag i det fælles regelsæt samt i cirkulæret om tjenestefrihed af familiemæssige årsager erstattes af følgende:

”Ansættelsesmyndigheden kan give den ansatte hel eller delvis tjenestefrihed til pasning af et sygt barn på barnets 1. og 2. sygedag, når

 1. hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt

 2. forholdene på tjenestestedet tillader det

 3. barnet er under 18 år og

 4. barnet er hjemmeværende.

Den ansatte får under tjenestefriheden en løn, der svarer til den løn, som den ansatte ville have fået under sygdom. I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår dog ikke visse fast påregnelige særlige ydelser, jf. Finansministeriets cirkulære af 1. december 2003.

Ved misbrug kan ansættelsesmyndigheden inddrage adgangen til tjenestefrihed for den enkelte ansat.”

Aftalen om senior- og fratrædelsesordninger.

Der er aftalt en ordning, hvor ansatte i aftalte aldersgrupper får ret til en seniorbonus, som de efter aftalte retningslinjer har ret til at veksle til et ekstraordinært pensionsbidrag eller til et antal seniordage. Der er endvidere truffet aftale om bl.a. tilbud om seniorsamtaler og ændringer af aldersgrænser i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger.

Arbejdstid for kirkefunktionærer.

Parterne er enige om, at forhandling om antallet af friweekends for kirkefunktionærer afventer de verserende forhandlinger om nye overenskomster og organisationsaftaler, idet resultatet for de enkelte grupper vil gælde for de tilsvarende grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer samt regulativansatte.

Såfremt de verserende overenskomst- og organisationsaftaleforhandlinger afsluttes uden resultat, er Finansministeriet og Kirkeministeriet indstillet på at optage forhandling om antallet af friweekends for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kirkefunktionærer samt regulativansatte.

StK Pensionsordninger.                                                                                      Til Toppen

I StK-pensionsordningen, jf. OAO-fællesoverenskomstens § 7, ændres pensionsbidraget i stk. 2 fra 12,50 pct. til 15,00 pct.

I aftaler og overenskomster om supplerende pension til tjenestemænd og andre ansatte med ret til tjenestemandspension på nyt lønsystem inden for lukkede grupper, hvor det er fastsat, at pensionsbidraget udgør 12,50 pct., forhøjes dette ligeledes til 15,00 pct.

Gruppelivsordning.

Forsikringssummen ved død i gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. forhøjes fra 275.000 kr. til 300.000 kr. med virkning for dødsfald, der indtræffer 1. april 2008 eller senere. Forhøjelsen finansieres af bonusmidler.

Bestemmelsen om, at gruppelivsdækningen ophører med udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 67 år, ændres med virkning fra 1. april 2008 til, at gruppelivsdækningen ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Ændringen finansieres af bonusmidler.  

Ændring af ATP-satser

Pr. 1. januar 2010 forhøjes ATP-satsen for ansatte inden for AC’s og OAO’s forhandlingsområder, der er på sats C, med 388 kr. til 2.464 kr. årligt. Forhøjelsen er betinget af tiltrædelse fra ATP’s kompetente organer og gennemførelse af eventuelt nødvendig lovgivning.

De anførte udgifter er 2/3 arbejdsgiverbidrag af forhøjelsen.

Det er Finansministeriets, AC’s og OAO’s hensigt, at forhøjelsen skal følges op af tilsvarende forhøjelser ved de to følgende overenskomstfornyelser, således at de ansatte herefter er på sats A.

Ikke alle vores 538 medlemmer var med i urafstemningen. Vi kunne sende et resultat til OAO, hvor 286 medlemmer stemte for, 30 stemte imod og 0 stemte hverken ja eller nej. De resterende 222, som ikke sendte deres stemmeseddel ind, må enten have glemt at stemme eller måske har de ikke haft lyst til at deltage.

Faglig sekretær i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Dan Richardsen, vil i.f.m. med Årskurset fortælle om OK-08, så jeg vil selvfølgelig ikke læse hele resultatet op her, men for de som ikke har mulighed for at deltage i Årskurset, er det selvfølgelig vigtigt, at de kan læse de forskellige aftaler!

Kommentar:

Danmarks Kirketjenerforening mener, at vi som helhed har fået en god overenskomst, men vi har ikke opnået det ønskelige i.f.m. med omklassificeringer. Vi havde et krav om, at alle lønramme 9 stillinger skulle flyttes til lønramme 12. Ligeledes havde vi et krav om, at tillidsmandsordningen også skulle være gældende på vores område.

Kirkeministeriet har haft den holdning, at hvad angår lønforhandlinger, skal dette foregå i de forhandlinger, som er iværksat omkring organisationsaftaler.

TR-aftale skal ligeledes indarbejdes i organisationsaftalen, så på nuværende tidspunkt bliver vi nødt til at afvente forhandlingerne på dette område, men der skal ikke være tvivl om, at samtlige organisationer i Folkekirken fastholder, at vi skal have en aftale, der bygger på den generelle TR-aftale på statsområdet, men med undtagelser, der tager højde for folkekirkens mange små arbejdspladser.

Lokalløn.

Som ved tidligere fordelinger de seneste år, har vi brugt en nøgle der hedder til ”de, som ikke tidligere har fået del i lokallønnen” eller ”lavest lønnede” er blevet begunstiget. Det er altid svært  at gøre alle tilfredse. Samlet havde vi pr. 1. april 2006 til fordeling kr. 759.832,00 og med fordelingsbeløb på henholdsvis kr. 10.000 eller 15.000 pr. person, forsvinder puljen ret hurtigt.

En enkelt stilling er flyttet fra lønramme 10 til 12; det var, hvad Kirkeministeriet ville gå med til. Fordelen ved engangsvederlag er, at alle midlerne kommer tilbage til organisationen, og kan så fordeles igen pr. 1. april 2007.  I skrivende stund har vi ikke fået udmeldt for 2007 og 1. april 2008 er vi som sådan også gået forbi. Med andre ord, så har vi en del penge til gode som skal fordeles, men vi kender ikke Kirkeministeriets strategi! 

Organisationsaftale.

Indtil nu har vi haft 14 møder i Kirkeministeriet i.f.m. forhandling omkring organisationsaftale/overenskomst. Svære møder, hvor vi ikke har været enige med Kirkeministeriet i deres fortolkning af, hvordan vi i fremtiden skal være ansat i Den Danske Folkekirke. Vi sidder stadig sammen med ”de andre” organisationer og jeg må sige, at det går langsomt fremad, og vi arbejder hen imod et resultat, - men der er absolut et stykke vej endnu.

Der arbejdes på en fælles organisationsaftale for kordegne, sognemedhjælpere, honorarlønnede kirkemusikere, kirketjenere og landsbygravere. Kirkemusikerforeningen kom med i forhandlingerne i efteråret 2007, og graverforeningen er lige kommet med i februar 2008. Det har fået den betydning, at vi nu kan udarbejde 2 enslydende organisationsaftaler, men med tilknytning til henholdsvis COII og OAO.

Arbejdet er ret kompliceret, da vi godt nok alle er kirkefunktionærer, men arbejdsområderne og de daglige vilkår er meget forskellige. Vi er dog nu ved at bevæge os fra afklaringsfasen til handlingsfasen. Parterne er nogenlunde enige om, hvordan vi adskiller de forskellige gruppers kerneopgaver, og der er også enighed om, at basislønnen vil være forskellig for grupperne.

Vores kerneopgaver har vi beskrevet som følgende:                                            Til Toppen

Praktisk kirketjeneste

Pasning og tilsyn af kirkens bygninger

Rengøring

Pasning af kirkens arealer

Servicering i.f.m. mødevirksomhed

Vi har brugt en del konstruktive møder på at snakke om arbejdstid. Arbejdet går i retning af, at fremtidens kirkefunktionærer i højere grad får ret til at vide, hvornår man har fri. Som vi er ansat i dag, kender vi i princippet kun vores fritid i ferier, friweekends og den ugentlige fridag.

Med hensyn til de allerede ansatte, har Kirkeministeriet ræsonneret, at det vil blive for dyrt at få tjenestemænd over på en overenskomst. For tjenestemandslignende ansatte er situationen uafklaret, men vi har naturligvis en række krav om sikring af den enkelte, hvis der skal laves aftale om obligatorisk overgang til ny overenskomst.

Der er lange forhandlinger forude, og om vi finder fælles fodslag må tide vise, men jeg vil gerne her slå helt fast, at vi ikke vil indgå en aftale, som stiller vores medlemmer ringere i forhold til i dag. Det vigtigste i aftalen for os er at få honoreringen af vores arbejde op på et højere niveau. Vi har som udgangspunkt fastholdt, at basislønnen skal ligge omkring lønramme 14 skalatrin 19. Det vil sige, at startlønnen for en nyansat kirketjener vil være ca. kr. 230.000 plus rådighedstillæg.

Derudover vil der være mulighed for at tillægge stillingerne kvalifikations-, funktionstillæg og/eller engangsvederlag efter forhandling med menighedsrådet.

Forhandling skal finde sted en gang om året, hvis en af parterne anmoder om dette. Ved enighed mellem den ansatte og menighedsrådet kan forhandlingerne finde sted med et andet tidsinterval. Ligeledes er det også magtpåliggende at fastholde arbejdsbeskrivelser. Vi har i høringssvar i.f.m. betænkning 1491 bl.a. skrevet:

Det er med stor glæde, at vi kan læse, at ”Udvalget anbefaler, at menighedsrådet fastlægger stillingsbeskrivelser for alle stillinger, og at medarbejdernes stillingsbeskrivelser tages op til vurdering én gang årligt i forbindelse med den obligatoriske MUS”.

Vi er enige i, at der fortsat skal udarbejdes stillingsbeskrivelser især inden for vores område. På vores arbejdsområde er vi siden maj 2003 gået væk fra ”det gamle kvota system”, som beskrevet i 1491 – sammenfatning på side 49: ”for at undgå, at en formel afskaffelse af normeringsregler fører til en genindførsel ”ad bagvejen”, skal menighedsrådene være i stand til at udfylde det ledelsesmæssige rum, som kvotesystemerne hidtil har udfyldt”.

Vi anbefaler derfor, at vi kan arbejde videre ud fra cirkulæret af 15. maj 2003, som er et godt værktøj til beregning af arbejdsomfanget, og klart giver menighedsrådene indsigt i, hvad den enkelte medarbejder laver i det daglige. Der er nemlig ikke tale om en facitliste og dermed ikke om en automatisk stillingsnormering, men som udvalget så rigtigt skriver, et dialogværktøj til fastsættelse af stillingens indhold og omfang. Stillingsbeskrivelser er til gavn for arbejdsgiveren, men et nødvendigt redskab for de ansatte.

Psykisk Arbejdsmiljø i Folkekirken.

Jeg er stolt af, at det er lykkedes at samle samtlige organisationer inden for folkekirken i et fælles projekt omkring psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Projektets udgangspunkt er ”den gode oplevelse” på arbejdspladserne i folkekirken. Der er tale om et idékatalog, som er handlingsanvisende og giver arbejdspladsen og den enkelte medarbejder værktøjer, der kan anvendes direkte. Idékataloget vil dels udkomme som et trykt hæfte, dels blive understøttet af en hjemmeside. Hjemmesiden indeholder også hjælpeværktøjer og links til brug for arbejdet med trivsel inden for folkekirken. 

Arbejdstilsynet har godkendt projektet, og Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed (BAR SoSu) har støttet projektet med 1.050.000 kr. I regi af BAR SoSu er der nedsat en styregruppe med repræsentanter for organisationerne inden for folkekirken. Styregruppen består af Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, Foreningen af Præliminære Organister, Danmarks Kordegneforening og Danmarks Kirketjenerforening.

Hæftet udkommer i efteråret 2008 i et oplag på omkring 30.000 eksemplarer. Distributionen foregår igennem organisationerne, som sender materialet direkte til det enkelte medlem.

Hæftet skal bygges op med ’den gode historie’ som afsæt. Fakta om emnet, typiske problemstillinger, samt henvisninger til og kort omtale af relevante love og regler.  

Hæftet og hjemmesiden bliver udarbejdet af Gitte Daugaard, arbejdslivskonsulent fra firmaet LUAMA. Gittes Daugaards arbejde har foregået i tæt samarbejde med styregruppen.

Hæftet kan du både læse som en helhed, og du kan bruge det som en håndbog. Læser du hele hæftet giver det dig et overblik over, hvordan arbejdsmiljøet i folkekirken bredt set ser ud, hvordan du kan undersøge arbejdsmiljøet på din arbejdsplads, samt hvordan I kan håndtere jeres udfordringer, så jeres arbejdsmiljø bliver styrket.

Bruger du hæftet som en håndbog, kan du f.eks. hente konkret inspiration til MUS-samtaler, arbejdspladsvurderinger (APV), som I skal gennemføre - og andre ting, som I på jeres arbejdsplads kan komme til at arbejde med.

Den første del af hæftet giver dig en forståelse af, hvad psykisk arbejdsmiljø er for en størrelse.

Her er en karakteristik af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken – og en beskrivelse af hvilke vilkår, der er særlige for netop folkekirken.  

Det er også i første del, du kan læse om, hvad det er, der typisk sker, når det går galt – og arbejdspladsen pludselig ikke er rar at være på.

Den anden del af hæftet indeholder en række redskaber og metoder, som kan bruges til at forbedre arbejdsmiljøet. Du kan læse om, hvordan en god personalepolitik kan gavne arbejdsmiljøet, og hvordan medarbejderudviklingssamtalen bruges som en aktiv del af personalepolitikken. Der er også idéer til, hvordan I kan udvikle andre politikker, så I har netop de politikker, der passer til jeres arbejdsplads; f. eks. voldspolitik, stresspolitik og sorgberedskab. 

I anden del af hæftet finder du også gode råd om, hvorfor kommunikationen typisk er krumtappen i et godt psykisk arbejdsmiljø. Her er metoder, som I kan bruge til at arbejde med positive og anerkendende kommunikationsformer.

Der er også beskrevet metoder, som kan hjælpe Jer til at forstå og håndtere de konflikter, som findes på alle arbejdspladser. Hvordan i kan sikre jer, at konflikter ikke bliver personlige og uafklarede, og skaber et dårligt arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvurderinger (APV) skal alle arbejde med. I hæftet opfordrer vi jer til at bruge APV’en aktivt, og der er flere forslag til, hvordan det kan gøres, så der løbende er fokus på både de gode og de mindre gode ting på arbejdspladsen.

For de af Jer, der har arbejdsgiveransvar, er det helt nødvendigt, at I også kender de formelle krav til arbejdspladsens ansvar for at sikre et sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø. Læs mere om arbejdsgiveransvar på www.kirketrivsel.dk. Her finder du også meget mere materiale, inspiration og viden om psykisk arbejdsmiljø i folkekirken.

Vi håber, at hæftet kan understøtte alle ansattes fælles mål om at have det godt, når vi går på arbejde. For det er det, det hele handler om.

Så glæd Jer til dette nye tiltag, som bliver offentliggjort den 2. september 2008 på Hotel Nyborg Strand.

Kompetencefonden.                                                                                           Til Toppen

Danmarks Kirketjenerforening fik kr. 76.900 fra Kompetencefonden til uddeling blandt 2 kirketjenere, og det var hvad vi søgte om. Pengene er nu fordelt og hver ansøger har fået besked.

Administration.

Som de fleste husker, så trådte Claus Holmen ud af bestyrelsen sidste år, og udtalte på generalforsamlingen, at han stoppede efter ”en lykkelig skilsmisse”. I juni-nummeret 2007 af vores fagblad skrev han efterfølgende, at han trådte ud på grund af bl.a. dårlig forvaltning.

Det undrer os meget, at Claus Holmen ikke fremkom med dette indlæg på generalforsamlingen, så vi kunne have forholdt os til det der.

Dårlig forvaltning, dårlig orientering. Vi orienterer løbende i vores medlemsblad og ikke mindst i.f.m. aflæggelse af årsregnskabet, hvordan vi formidler og ikke mindst hvad, vi bruger foreningens penge til. Ligeledes er det et hvert nyvalgt bestyrelsesmedlems ret og pligt at sætte sig ind i foreningens økonomi. Vi har skriftligt orienteret medlemmerne om, hvordan og hvorfor der udbetales honorar og kontorholdsudgifter. Herefter regnede vi ikke med at skulle bruge ekstra tid og energi på dette emne på bekostning af de reelle opgaver, der arbejdes med i bestyrelsen, og som vi gerne vil udføre så godt som muligt.

Bestyrelsen i Danmarks Kirketjenerforening har siden 2001 været enige om, at bestyrelsesmedlemmer skal have vederlag og honorar for bl.a. at have kontor i ens private bolig. Det er vel naturligt, at man fordeler disse godkendte afsatte midler efter omfanget af det enkelte bestyrelsesmedlems arbejdsopgaver.

Den samlede udgift beløber sig til ca. kr. 440.000, som er godkendt på generalforsamlingen 2007.

Så kunne vi selvfølgelig begynde at udpensle hvad pengene går til, men vores medlemmer ved jo udmærket godt, at vi selv skal betale el og varme gøre rent samt vedligeholde; måske indrette alternative arbejdsværelser til øvrige familiemedlemmer i husstanden. Der er i hvert fald ingen udgifter til disse poster i vores regnskab.

Vi troede, at vi havde afmystificeret dette efter vores indlæg i juli-nummeret af vores blad sidste år, hvor vi indskærpede, at vi gerne vil bruge tiden til det, vi nu engang er valgt til, nemlig at gøre et stykke arbejde for vores medlemmer, og ikke skal blive ved med at køre rundt i noget, som er blevet godkendt på generalforsamlingerne siden 2001.

Dette emne vender vi tilbage til under punkt 5 på dagsordenen. 

Medlemsblad/Hjemmeside:

Redaktøren vil gerne, at I bruger vores blad noget mere. Vær med til at gøre bladet mere levende. Skriv indlæg, send debatoplæg eller andre ting, bladet er ikke redaktørens, men jeres!

Hjemmesiden har været rigtig godt besøgt, ca. 7500 gange har medlemmerne eller andre klikket sig ind, i det forgangne år. Helene prøver i den udstrækning hendes tid tillader det, at finde på nye idéer og har et par ting mere i ærmet, der skal gennemprøves før I får fornøjelsen. Det forum vi havde i ganske kort tid vil genopstå i en lidt anden form.

Man kan næsten finde alt på hjemmesiden, f.eks. hvordan man beregner sin stilling og sit rådighedstillæg, reglerne omkring arbejdstøj, tilmelde sig kurser, information om ferie og fridage, om uddannelse, om løn, en jobbeskrivelse, og man kan få sat ansigt m.v. på bestyrelsesmedlemmerne og en hel masse andet.

Det er gået godt med tilmeldingerne til vores uddannelsesforløb via hjemmesiden. Stort set alle tilmeldinger kommer ad den vej, så fremover vil der kun være tilmelding til uddannelsen via hjemmesiden. Det sparer porto og papirarbejde.

Helene mangler dog noget væsentligt – nemlig noget fra jer! I særdeleshed mangler der stof til landsdelssiderne. De står desværre for det meste helt tomme og uberørte hen. Det ville være dejligt, hvis der som det mindste stod en kontaktperson for kredsen/landsdelen, så nye kirketjenere kunne kontakte ”en i nærheden” måske for at høre, om der snart holdes møde eller lignende. I kan sende næsten alt, både tekst og billeder, bare det er elektronisk, altså pr. mail. Så vil Helene hurtigst muligt sætte det ind på Jeres side efter bedste evne. Det kunne være dejligt, hvis hver landsdel nærmest havde sin egen hjemmeside.

Uddannelse.                                                                                                      Til Toppen

Vores obligatoriske uddannelse går rigtig godt. I efterår 2007 og forår 2008 har der været 212 på de obligatoriske forløb og 64 på overbygningsforløbene. Desværre er der ikke altid deltagere nok til de forskellige overbygningsforløb. Vi vil gerne her igen opfordre Jer til at være lidt mere aktive. Deltag på de overbygningskurser, som vi har fået søsat.

I indeværende år har kursusleder Minna Østergaard takket af. Det er ikke, fordi hun ikke kan lide de udfordringer, der er ved dette arbejde, men det har vist sig lidt vanskeligt at få den hjemlige arbejdsplads og kursusledervirksomheden til at gå hånd i hånd. Vi vil gerne fra bestyrelsen og kursuslederkollegerne sige dig Tak for det arbejde, som du har ydet for uddannelsesområdet.

Økonomi.

Det har været et meget travlt år med mange løbende sager af forskelligt art, trods det har vi en rimelig økonomi i vores forening - det vil Joan komme ind på ved regnskabsaflæggelsen; men igen i år har vi haft store udgifter, fordi der har været stor aktivitet og rigtig mange møder rundt omkring i landet.Vi har siden sidste Generalforsamling bl.a. haft travlt med at skrive høringssvar, organisationsaftale, OK-08, Uddannelsesvirksomheden, afskedssager, projekt Psykisk arbejdsmiljø og arbejde med at sætte to nye bestyrelsesmedlemmer ind i arbejdet.

Desværre har Søren Top valgt at søge orlov i et år, så det er forfra igen, med et nyt bestyrelsesmedlem.

Ligeledes ser vores mangeårige kasserer, Joan Juhl Hansen, sig nødsaget til at træde tilbage til efteråret, da hendes lille virksomhed er blevet er stor succes. Altså skal vi have fundet en ny kasserer også.

Vi har i bestyrelsen selvfølgelig også drøftet, hvordan foreningen kan administreres. Der er mange nye tiltag, som kræver tid og det er klart, at vi skal finde en struktur, som kan tilpasses vores organisation i fremtiden. Om det er sammenslutning med andre organisationer, investering i et sekretariat, 100 % frikøb af formand, er blot nogle af ”boldene”. Lad os drøfte dette stille og roligt, og bruge den nødvendige tid at forberede en evt. ”ny tid” i Danmarks Kirketjenerforening.

Tak til Joan, som yder en stor indsats i.f.m. vores økonomi, og vi er glade for, at hun styrer det med sikker hånd. Ligeledes er det selvfølgelig på sin plads her personligt at sige Tak til dig Joan for din tid som vores regnskabsfører, men som tidligere nævnt, må vi desværre senere på året tage afsked med dig og finde en ny regnskabskyndig. Joan har lovet at blive til november – også for at hjælpe med at sætte en ny ind i regnskabsfunktionen. Jeg ved, du brænder meget for Danmarks Kirketjenerforening. Det er blevet til mange timers arbejde, og det siger vi dig stor tak for, og ønsker dig og Bjarne fortsat held og lykke i det Sønderjyske med din glaskunst.

Tiden iler, jeg kan ikke forstå, at det igen er tid til formandsvalg. Som I nok har bemærket, er der ingen modkandidater, og jeg vil gerne her meddele, at jeg er villig til at fortsætte arbejdet en periode mere. Som tidligere omtalt ligger der en stor udfordring i de igangværende forhandlinger af en overenskomst på vores område, og den vil jeg gerne fortsat være med til at sætte et fingeraftryk på.

Jeg vil gerne her til slut på bestyrelsens vegne sige tak for dette års arbejde. Det har været spændende for mig at deltage i landsdelsmøderne, hvor jeg har følt mig særdeles velkommen, og hvor jeg håber at se Jer alle igen til efteråret. Jeg vil gerne sige tak til alle vores samarbejdspartnere og ikke mindst til Jer bestyrelseskolleger, kursusledere og uddannelsesudvalgs-medlemmer. Tak for Jeres loyalitet og engagement i.f.m. arbejdet for Den Danske Kirketjenerstand.

 

Povl Søndergaard