Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Det sidste år har været travlt. Overenskomstforhandlinger og sekretariatssamarbejde har fyldt en del.

 Vi skal dog traditionen tro mindes de kolleger, som vi har mistet siden sidste generalforsamling.

Vi vil ære:

 • Gunnar Rasmussen; tidligere Avedøre Kirke, København
 • Frands Jørgen Dahl; tidligere Ikast Kirke
 • Søren Rasmussen; tidligere Nørrelandskirken, Holstebro
 • Folmer Nielsen; tidligere Thisted Kirke
 • Gunnar Pedersen; tidligere Frederiks Kirke, Aarhus

 Ære være deres minde.

I Danmarks Kirketjenerforening er vi i dag 557 medlemmer. Der er 309 kvinder og 248 mænd. Antallet sidste år i maj var i alt 574 medlemmer.

Vi har været flere medlemmer og vi kan blive det igen. Danmarks Kirketjenerforening satte dette forår en kampagne i gang. Anbefal og sørg for et nyt medlem - så giver foreningen en tur i biografen, med popcorn og sodavand. I skrivende stund har en god håndfuld allerede benyttet sig af dette, hvilket vi er glade for. Det er nu bedst, når vi kan stå mange sammen og stå stærkere. Endnu flere kirketjenere skal have kendskab til deres faglige organisation, især når de er nye i jobbet - tak til alle, der er medvirken til det.

Det er dejligt at se, at nogle af Jer, som er nyansatte også har fundet vej til årskurset. I skal være meget velkomne, og vi håber, at I vil falde godt til i blandt os, og ikke mindst på Jeres arbejdspladser.

OK 13

Bestyrelsen afgav i august følgende krav til OAO til brug i overenskomstforhandlingerne;

 • Generelle lønstigninger
 • Fastholdelse af reguleringsordningen
 • Lokallønspuljemidler
 • ”Ny løn” for tjenestemandsansatte
 • Folkekirken omfattes af samarbejdsaftalen og tillidsrepræsentantaftalen
 • Pensionskarenstiden nedsættes
 • Feriegodtgørelse forhøjes fra 1,5 til 2 pct.
 • Pensionssatsen forhøjes fra 15 til 18 pct.
 • Omsorgsdage for alle

Det stod dog hurtigt klart, at ikke alle vore krav videreførtes i bunken med OAO´s andre medlemsorganisationers krav.

Finansministeren så positivt på flere krav, der var ført videre, men da der var ganske få midler, blev der tale om skadesbegrænsning. Der var bl.a. ønske fra modparten, om afskaffelse af reguleringsordningen. Det kunne være fristende, nu hvor der er nedgangstider. Men vi skal huske på, at det før er gået den rigtige vej - og det kommer det til igen, og så er det jo godt, at vi også kan følge med op i procenterne, når det sker.

De for os relevante overskrifter efter forhandlingerne er;

 • Generel lønstigning på 1,62 pct. Udmøntning på 0,0 pct. i 2013 og 1,10 pct. i 2014 (gæld på 0,82 betales i 2013)
 • Samarbejdet i folkekirken; med fokus på medarbejdermøder
 • Mulighed for at gå på delpension (op til 1/3 af pensionsordning kan aktiveres)
 • Der indledes drøftelser om ophævelse af lokallønspuljer - ikke at disse helt skal bortfalde, men at den enkelte arbejdsplads selv skal finansiere lønudgifter og at der sker afbureaukratisering.
 • 1.januar 2014 oprykkes de tjenestemandsansatte kirketjenere fra ATP sats F til sats A. Det samlede bidrag hæves med 389 kr., så det udgør 3.240 kr. årligt.

 Organisationsaftalen

I forbindelse med OK13 blev organisationsaftalen også forhandlet. Dette skete i år inden 4-ugers vinduet, så vi var endnu ikke klar over hovedpunkterne i Fællesoverenskomsten.

Ved sidste forhandling endte vi i en videreførelse af den ”gamle” organisationsaftale. Det blev ikke tilfældet denne gang. I skrivende stund er selve den nye organisationsaftale ikke færdigskrevet og udgivet.

Følgende var (eller blev) der enighed om:

Redaktionelle ændringer, herunder ændringer af satser til grundbeløb pr. 31. marts 2012.

At der ved deltidsansættelse skal indgås aftale om rammetid, dvs. det tidsrum hvor arbejdstid og rådighedstid kan planlægges.

Lønforhandlingsprotokollatet stod til at udløbe, så her er der aftalt nyt, der kun gælder for denne overenskomstperiode, som en slags prøveperiode. Her er der også i væsentlig grad tale om redaktionelle ændringer, med dog er der et helt nyt tiltag, nemlig at der ved alle ansættelser skal ske lønforhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Dette var et af vores store ønsker, der blev opfyldt. Det kommer forhåbentlig til at betyde, at der sker en udvikling rent lønmæssig, men også at vi får kontaktoplysninger til de nyansatte, så vi igen kan holde styr på den danske kirketjenerstand.

Tjenestemænd

OAO indgik i forbindelse med overenskomstforhandlinger også aftale med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om, at de i aftaleperioden optager forhandlinger om en evt. indgåelse af aftale om nyt lønsystem og aftale om arbejdstid. Disse forhandlinger skal være færdige inden årets udgang.

Tjenestemændenes gamle lønrammesystem er forældet og følger ikke rigtig med de overenskomstansattes lønniveau. Håbet er at få et lønsystem der ligner organisationsaftalens lønprotokollat, så der er ens vilkår og tjenestemænd får mulighed for at få forhandlet deres løn.

Tjenestemandspension

Vi forlader OK13, men bliver lidt ved tjenestemændene. Fra og med 1. oktober 2012 får tjenestemænd deres pensionsbidrag af rådighedstillægget indbetalt til Sampension. Baggrunden for skiftet fra Finansbanken skal bl.a. ses i lyset af, at Finansbanken kun var i stand til at forrente opsparingen med 0,1 procent for indeståender under 25.000 kr. Dette har OAO-Stats forhandlingsudvalg ikke fundet tilfredsstillende.

Hvis man i forvejen har en pensionsordning i Sampension, enten en hvilende eller aktiv, vil der være mulighed for at slå ordningerne sammen.

Uddannelse

Sidste år skrev jeg at Ministeriet for Ligestilling og Kirke havde udsendt høring om eftersyn af uddannelser og uddannelsesstruktur for kirkefunktionærer. Et eftersyn, der skulle laves i samarbejde med Folkekirkens Brancheudvalg. Desværre er dette arbejde sat i bero pga. manglende ressourcer i Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Jeg håber meget, dette arbejde snart bliver genoptaget, så vi kan sørge for at kursusindholdet på de obligatoriske forløb er relevant og ajourført.

Alt for få af Jer tager på efteruddannelse. Enkelte af de allerede udviklede efteruddannelses kurser står stadig for at falde for 3 års reglen. Dvs. at kurset ikke er gennemført i 3 år pga. manglende tilslutning. Det er rigtig ærgerligt at godt arbejde skal gå til spilde. Gå ind på hjemmesiden eller kig i bladet, om der skulle være et kursus eller to, som der kunne være interessant for dig.

Tillidsrepræsentanter

Der blev afholdt kursus for Tillidsrepræsentanterne i januar måned. Det var to spændende og lærerige dage, hvor vi kom rundt om både det faglige og det kropslige. Bestyrelsen, Sekretariatet og foredragsholder Henrik Rasmussen sørgede for at fylde i vidensbankerne.

I forbindelse med efterårets stiftsmøder, prøvede vi at samle tillidsrepræsentanterne fra et par stifter hvert sted til erfa-minikurser. Det var desværre kun været muligt, at gennemføre et enkelt i København. Det er ikke sidste gang, vi har forsøgt os med erfa-minikurserne. Det var en god måde at mødes i en lille flok og snakke de ting igennem, der rørte sig.

 Der skal lyde Tak til tillidsrepræsentanterne for Jeres engagement og for at I vil gøre en forskel for Jeres kollegaer. Og til Jer andre, kan jeg opfordre til at benytte tillidsrepræsentanterne – de har stadig brug for at blive brugt.

Det har desværre ikke været muligt at finde en ny tillidsrepræsentant på Fyn. Det er enormt ærgerligt og jeg vil gerne opfordre fynboerne til at tænke over, om det kunne være et interessant arbejde for dig at gå ind i. 

Blad og Hjemmeside

Medlemsbladet udkommer nu ti gange om året; med en pause i januar og august.

Vi arbejder forsat på at gøre bladet så vedkommende og interessant for jer som muligt. Vi anser det stadig for et vigtigt medie, der kan supplere vores veludbyggede hjemmeside; og som minder medlemmerne om vores faglige fællesskab, når det dumper ind af brevsprækken.

Har I idéer til redaktionen, er I meget velkomne til at sende dem til os. Det er medlemmernes blad.

Økonomi

Foreningens økonomi er sund og regnskabet for 2012 viser et overskud på 208.655 kr. Forretningsføreren vil selvfølgelig komme ind på de nærmere detaljer.

Bestyrelsen fremsætter ikke forslag om kontingentforhøjelse.

Sekretariatssamarbejde

Pr. 1. september har medlemmerne kunnet kontakte ”Sekretariatet” for faglig bistand.  Danmarks Kirketjenerforening indgik pr. 1. august aftale om sekretariatsfællesskab med FAKK og mange af medlemmerne har allerede haft kontakt til Benny, Helle, Karin eller Jette.

Der lå mange møder og forventningsafstemninger til grund for den samarbejdsaftale, der blev indgået. Vi er i bestyrelsen glade for resultatet.

Desværre er ikke alt gået som forventet; kartotekssystemet er ikke kommet op og køre endnu. Erik har revet sig godt i håret, for han har et stort ønske om at kunne overgive butikken på bedste måde - også selvom det strækker sig til efter generalforsamlingen. Det skal du have tak for Erik.

Lønforhandlinger

Lønforhandlingerne sidste år blev, efter fremsendelsen til Menighedsrådene, varetaget af Sekretariatet. Og det er med gode resultater, at forhandlinger er gennemført. Sekretariatet skal dette år helt varetage lønforhandlingerne fra start til slut. Det er sin sag at holde styr på mange lønforhandlinger. Sekretariatet modtager lønforhandlingsønsker for i omegnen af i alt 2.000 medlemmer.

Der blev sidste år indsendt ca. 60 lønforhandlingsønsker til Danmarks Kirketjenerforening. Nogle kom først i tanke om det efter fristen, der sidste år var 13. august og ja, så var det desværre for sent.

Vi gør opmærksom på lønforhandlingerne i blad og på hjemmesiden, så alle burde have haft mulighed, for at se det.

Der er brug for tiden op til den 15. september, til at få behandlet og videresendt ønskerne til menighedsrådene. Alle forhandlingsoplæg blev sendt til menighedsrådenes fortroligpostkasser på ”DAP” - ”den digitale arbejdsplads”, før kaldet It-Skrivebordet. Overraskende var der i år kun et par enkelte menighedsråd, der ikke fik svaret til tiden, fordi de ikke vidste, at de har en fortroligpostkasse.

Juleaften - åh hvor er du sød

Der er i skrivende stund stadig ikke kommet en afslutning på spørgsmålet om flytning af den faste fridag juleaftensdag. Danmarks Kirketjenerforening er fortsat ikke tilfreds med Ministeriet for Ligestilling og Kirkes håndtering af sagen. En fast fridag er en fast fridag og juleaften er mig bekendt ikke blevet gjort til officiel helligdag. Der er planlagt endnu et møde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke og herefter vil OAO overveje om sagen evt. skal i arbejdsretten, for at få en principiel afgørelse.

De øvrige faglige organisationer har, som følge af snakken om juleaften, indgået aftale med Ministeriet for Ligestilling og Kirke om flytning af den faste fridag. Dvs. at de nu med en måneds varsel undtagelsesvist kan få inddraget den faste fridag, vel at mærke hele året. Danmarks Kirketjenerforenings bestyrelse sagde nej tak til den aftale. Det er den ene dag om ugen, hvor vi er sikre på at have fri selvfølgelig med mindre, der falder en helligdag samme dag.

Jeg vil runde beretningen af og sige tak for mit tredje år som formand, udfordringerne bliver lettere at overskue og udfordringer er der fortsat nok af - heldigvis. Jeg plejer at bruge udtrykket ”intet er umuligt - det umulige tager bare lidt længere tid”. Nu har jeg været formand i en tid, og det er ikke helt umuligt.

TAK til alle vores samarbejdspartnere, ikke mindst FAKK, kursusledere og tillidsrepræsentanter. Tak for Jeres loyalitet og engagement i arbejdet for Danmarks Kirketjenerforening og dens medlemmer.