Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

 

Årsberetning 2014

Årsberetningen fremlægges på generalforsamlingen i en forkortet udgave, ligesom vi her mindes de kollegaer, vi har mistet siden sidste generalforsamling. Flere i bestyrelsen har bidraget med tekst til beretningen.

Kære Kollegaer

Endnu et år er gået. Der har ikke været et år med overenskomstforhandlinger, men andre store og mindre begivenheder, der alligevel har stor betydning. Jeg fristes til at indlede med et citat af ukendt kilde; ”Hvis du gør det du altid har gjort, får du de resultater, du altid har fået”.

I Danmarks Kirketjenerforening er vi i dag 528 medlemmer. Der er 290 kvinder og 238 mænd. Antallet sidste år i maj var i alt 557 medlemmer.

Hvorfor medlemstallet er dalene er mig en gåde, men tendensen er ikke god. Nyansatte synes måske ikke det er nødvendigt, at være i samme båd og få den hjælp, der kan være afgørende. Måske man ikke har lyst at engagere sig - men behøver man det? Nej, ikke mere end man vil. At være medlem af en fagforening behøver jo ikke koste kræfter. Ligesom der heller ikke stilles krav om, at engagere sig, når man er medlem af Folkekirken. Her kan man såmænd også være medlem i tilfælde af, at behovet opstår. Der er brug for at være tilslutning - ellers må vi jo lukke både Folkekirken, idrætsforeningen, godgørende foreninger, de faglige organisationer og mange andre foreninger, der er med til at gøre en forskel. Og det vil jo være en katastrofe at så meget godt skal gå til spilde.

Danmarks Kirketjenerforening satte sidste forår en kampagne i gang. Anbefal og sørg for et nyt medlem - så giver foreningen en tur i biografen, med popcorn og sodavand. Mange benyttede sig af dette, hvilket vi er rigtig glade for. Vi har skruet op, så nu får alle et gavekort, så man næsten selv kan bestemme, hvad man vil forkæle sig selv med. Det er bedst, når vi kan stå mange sammen og stå stærkere. Stadig flere kirketjenere skal have kendskab til deres faglige organisation, i sær når de er nye i jobbet - tak til alle, der er medvirken til det.

 

OK - er vi klar og hvad mangler der fra sidst?

 

Bestyrelsen har til denne generalforsamling, sat overenskomstforhandling på dagsorden. Her skal vi drøfte hvordan vi gerne så, hvad fremtiden skal bringe.

Der vil blive mulighed for at komme med ønsker og indspark til det efterfølgende års forhandlinger - både til fællesoverenskomsten og forhandlingerne med ministeriet.

Fællesoverenskomsten bliver forhandlet mellem CFU (der står for Centralorganisationernes Fælles Udvalg) og finansministeriet. Ved disse forhandlinger bliver de overordnede forhold, som bl.a. løn, pension og barsel forhandlet. CFU består af medlemmer fra 3 centralorganisationer nemlig:

SKAF (Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) der består af:

  • Lærernes Centralorganisation (LC)
  • CO10 (Centralorganisationen af 2010) - 37 faglige organisationer, blandt andet Kirkegårdslederne, Organister, sognemedhjælpere og Kordegne
  • Akademikerne - 28 faglige organisationer, for medlemmer der primært har laaange uddannelser.

OAO (Offentlige Ansattes Organisationer) - Der bl.a. består af Danmarks Kirketjenerforening (528 medlemmer), 3F (32.000 medlemmer), HK Stat (88.600 medlemmer) og 26 andre faglige organisationer.

Alle OAOs organisationer indgiver deres krav til OAO og et forhandlingsudvalg i OAO indstiller hvilke krav, der kan gå videre. Herefter bliver disse krav (formentlig) godkendt på et repræsentantskabsmøde i OAO, hvor stemmerne er fordelt efter medlemstal.

Kravene tages herefter med i CFU, hvor de endnu engang bliver sorteret inden de fremsættes tillige med Akademikernes og SKAF’s krav, over for finansministeriet.

Så det er ikke let at komme igennem med krav, der kun gælder for en lille personalegruppe som vores.

Pr. 1. april fik vi en lønstigning på 0,41%, det blev desværre ikke til de 1,10 % der var spået.

0,41% - det er ikke noget vi bliver rige af. For en kirketjener på fikspunkt med rådighedstillæg svarer det til en lønstigning på 1.122 gode danske kroner om året.

Den negative udmøntning skyldes to forhold. Dels har den private lønudvikling har været svagere end forventet (1,2 pct. mod forventet 1,7 pct.). Dels har der været en højere lønudvikling i den statslige sektor end forventet (1,0 pct. mod forventet 0,5 pct.) ved forligets indgåelse.

Forventet ved forhandlingerne i 2013

En tilkendegivelse i aftalepapiret ved Fællesoverenskomsten beskrev hvordan man var enige om, at der skulle mere fokus på samarbejde i Folkekirken. Det skulle bl.a. en revidering af bekendtgørelsen om medarbejdermøder til. Denne revidering var længe om, at blive skudt i gang, men i skrivende stund, har den nye bekendtgørelse været i høring, så mon ikke den bliver sendt på gaden inden længe.

Ved OK 13 var der enighed mellem OAO og Kirkeministeriet om at kigge på de tjenestemandsansattes løn. Her der desværre intet nyt. Kirkeministeriet, OAO, Danmarks Kirketjenerforening og FAKK afventer stadig svar fra Moderniseringsstyrelsen på ministeriets henvendelse vedr. de forskellige modeller. Det er meget frustrerende at være vidne til at vores modpart Kirkeministeriet, ikke er i stand til at leve op til aftalen fra overenskomstforhandlingerne om, at disse drøftelser skulle tilstræbes at være afsluttet i 2013. OAO og CO10, der er part for de resterende tjenestemandsansatte kirkefunktionærer, har klaget til Kontorchefen i Moderniseringsstyrelsen.

 

Uddannelse:

De faglige organisationer under Folkekirkens Brancheudvalg og AMU er i gang med et stort eftersyn og revidering den obligatoriske uddannelse af kirkefunktionærer. For kirketjenerne er der nok ikke meget, der ændrer sig, dog er der udsigt til ændringer i undervisningsmaterialet.

Kordegnene har et ønske om at det fælles grundforløb er helt ens, så også kordegnene får kendskab til rengøringsmetoder og bygningsvedligehold. Jeg synes det er en fremragende ide, så alle er klar over, hvorledes vi bevarer vores kirker og ingen sætter spørgsmålstegn ved metoderne.

Vi skal stadig sørge for at uddanne os og forbedre vores kompetencer. Det er ikke nemt at få folk til at melde sig til uddannelserne.

Forsvaret har gode erfaringer med et projekt med Uddannelsespiloter, hvor tillidsrepræsentanter og andre frivillige kræfter, som kollegerne har tillid til, er blevet uddannet til opsøgende, motiverende og rådgivende arbejde. Det blev besluttet at starte forsøgsprojekt i Folkekirken.

I årets løb er uddannelsen ”Medvirken v/kirkens kulturelle og sociale ydelser” blevet nedlagt. Undervisningsministeriet meddelte, at uddannelsen bortfaldt, da den ikke har været gennemført i 3 år. Uddannelsen har været gennemført i et samarbejde mellem TPC og AMU-Fyn.

”Sorglindring og krisehjælp for kirkefunktionærer” er et nyt kursus på tegnebrættet. Kurset skal give kirkefunktionærer ballast i forbindelse med arbejdet. Den store undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Folekirken viste et stort behov, for netop dette emne, da mange af os ”synlige” medarbejdere konfronteres med sorgen i hverdagen.

I Aalborg Stift blev der gennemført Do-It projekt, for at afklare IT- og læseegenskaber. I alt deltog 14 kirketjenere, der efterfølgende har fået tilbudt op følgende uddannelse og kvalificering.

Da IT fortsat i stigende grad indføres i folkekirken, er det fortsat nødvendigt at sikre, at folkekirkens personale opnår de for arbejdets udførelse dækkende it-kompetencer. Ønsket er at lignende projekter kan gennemføres rundt i landet.

 

Tillidsrepræsentanter:

 

Der blev afholdt kursus for Tillidsrepræsentanterne januar måned. Det var igen to spændende og lærerige dage, hvor vi kom rundt om det faglige. Et rollespil hvor både Menighedsråd, kirketjeneren og tillidsrepræsentanten var i skarp dialog, satte tankerne (og smilebåndende) i gang. Vores tillidsrepræsentanter kan jo blive udsat for besværlige situationer, så er det godt at være godt klædt på.

Vi skal betragte tillidsrepræsentanterne som rygraden i det faglige arbejde ude i marken, det er dem, der i dagligdagen skal klare problemerne og vejlede både menighedsråd og medlemmer, ligesom det er dem, der skal få den faglige bevidsthed til at gro blandt medlemmerne. For at kunne dette, er det selvfølgelig nødvendigt med uddannelse og da vi jo ikke har store fine uddannelsesinstitutioner, som mange af de store fagforeninger, må bestyrelsen med hjælp udefra påtage sig denne opgave.

Vi har heldigvis fået afsat nogle midler til denne opgave, hvilket sætter os i stand til at gennemføre nogle kurser. Som nævnt afholdt vi kursus i januar på Nyborg Strand og vi er i gang med at planlægge et kursus mere til september, som kommer til at foregå i Aalborg. Her skal vi ikke sidde så meget på skolebænken, men ud og udbygge vores viden i praksis, ligesom vi skal prøve at vise, at man kan langt mere end man selv tror. Vi håber at kunne lave et rigtigt spændende program som er både udfordrende og lærerigt.

Der skal lyde Tak til tillidsrepræsentanterne for Jeres engagement og for at I vil gøre en forskel for Jeres kollegaer. I er en stor aktiv i vores forening og det er dejligt, at opleve, at I tørster efter viden og for at dygtiggøre Jer.

Og til Jer kollegaer, kan jeg opfordrer til at benytte tillidsrepræsentanterne – de har stadig brug for at blive brugt.

 

Blad og Hjemmeside:

Vi har det seneste år forsøgt at modernisere medlemsbladet lidt med nyt layout og format. Vi vil arbejde videre med at gøre bladet så levende, som muligt.

Vi synes fortsat, at medlemsbladet er et godt og vigtigt medie, som vi gerne vil fastholde. Men vi vil også gerne gøre det mere relevant og nærværende for jer. Derfor vil vi opfordre jer til at komme med jeres historier. Har I lyst til at fortælle om jeres kirke og arbejdet hos jer, skal I endelig blot henvende jer til redaktionen her på årskurset eller ved at sende os en mail. Vi modtager meget gerne jeres input.

Det samme gør sig gældende for vores hjemmeside, som vi hele tiden forsøger at holde opdateret og fylde med relevant og vigtig information.

Er der noget, I synes mangler, hører vi gerne fra jer.

Desværre er vores forum ikke så stor en succes. Måske er tiden løbet fra denne form for kommunikation. Derfor vil vi opfordre jer til at bruge vores Facebooke-gruppe. Her kan I udveksle idéer, komme med spørgsmål og kommentarer, som hurtigt kommer ud til gruppens medlemmer. Giv os et ’like’ så er du med!

 

Økonomi:

Foreningens økonomi er sund og regnskabet for 2013 viser et overskud på 184.185 kr. Forretningsføreren vil selvfølgelig komme ind på de nærmere detaljer og har også gjort dette i maj måneds medlemsblad.

Bestyrelsen fremsætter ikke forslag om kontingentforhøjelse.

 

Sekretariatssamarbejde:

På Sekretariatet har Jette, Karin, Helle og Benny haft rigtig travlt. Medlemmerne er rigtig flittige til at ringe og skrive. Faktisk er vi så flittige, at halvdelen af henvendelserne kommer fra kirketjenere - og det er mange, når man tænker at FAKK har næsten dobbelt så mange medlemmer.

Kartotekssystemet i Brandsoft er nu en realitet, dog har der, og er der stadig lidt startvanskeligheder. Bestyrelsen skal over sommeren i gang med det store manuelle arbejde at få lagt de gamle elektroniske og papir arkiver, ind ved de enkelte medlemmer, dette være sig ansættelsesbeviser og lønforhandlinger.

Gert og Jeg holder året igennem Sekretariatsudvalgsmøder med FAKK, så vi fortsat holder hinanden orienteret og fanger evt. udfordringer.

 

Lønforhandlinger

Lønforhandlingerne bliver igen i år fuldt ud varetaget af Sekretariatet. Det er sin sag at holde styr på så mange lønforhandlinger. Sekretariatet modtager lønforhandlingsønsker for i omegnen af i alt 2000 medlemmer og gør det efter bestyrelsens mening rigtig godt.

Der blev sidste år indsendt blot ca. 40 lønforhandlingsønsker fra kirketjenerne til Sekretariatet. Det undrer mig, at der ikke kommer flere, når man tænker på, hvor mange ansatte kirketjenere der er. Måske I ikke synes det er besværet værd - ”at man jo alligevel ikke får noget da kassen er tom”. Jeg kan kun opfordre Jer, til at sende ønsker om løn. At gøre ingenting får man i hvert fald ikke mere ud af. Læs mere på hjemmesiden, hvor informationer og skema er tilgængeligt.

 

Juleaften - åh du er faktisk stadig sød:

Den 3. februar i år, var en mindeværdig dag. Danmarks Kirketjenerforening vandt foreningshistoriens 1. faglige voldgift. Kirkeministeriet måtte indse, at de ikke kan flytte vores faste fridag, med mindre den falder på en helligdag. Ministeriet handlede derfor i strid med organisationsaftalen, da de udsendte nyhedsbrevene 10 og 14.

Det er rigtig nok, at vi før 2009 kunne få inddraget en fridag ”hvis særlige forhold gjorde det nødvendigt” – men det kan man fra 1. september 2009, hvor organisationsaftalen trådte i kraft, altså ikke længere.

Ministeriet prøvede at undslå sig med, at parterne havde glemt, at forhandle spørgsmålet om inddragelse i forbindelse med indgåelse af organisationsaftalen. Men også denne påstand kunne afvises da, der blev fremvist et forhandlingsforslag fra 2008.

Opmanden - dvs. dommeren kan jeg ikke lade være at citere. ”I dette tilfælde er der ikke rum for ledelsesret” og ”Der gælder ikke særlige regler for ministeriet for at få gennemført krav fra en overenskomstforhandling ved en faglig voldgift”.

Da der i den ny ordlyd, i organisationsaftalens § 9 for graverne, efter forhandlingerne i 2013, sondres mellem søgnehelligdage og d. 24. december, var det for opmanden klart at juleaften ikke er en dag, hvor man kan få inddraget en fridag.

Sagen omkring den faste fridag har krævet omkostninger til Advokat og mødeaktivitet. Bestyrelsen har hele vejen igennem været enige om, at sagen skulle føres med de omkostninger, der kunne være forbundet. OAO valgte desværre ikke at støtte os, hverken moralsk eller økonomisk i denne sag. Vi synes selvfølgelig dette er dybt beklageligt og sætter fortsat spørgsmålstegn ved, hvilket samarbejde vi har med vor Centralorganisation.

Jeg vil runde beretningen af og sige tak fra hele bestyrelsen og for mit vedkomne tak for mit fjerde år som formand.

TAK til alle vores samarbejdspartnere, de øvrige faglige organisationer inden for folkekirken - ikke mindst FAKK og 3F, tak til vores tillidsrepræsentanter og dem der giver en ekstra hånd i forbindelse med Årskurset. Tak for Jeres loyalitet og engagement i arbejdet for Danmarks Kirketjenerforening og dens medlemmer.

Bestyrelsen