Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

 

Årsberetning 2015

Kære Kollegaer

Et år er gået. Det har været et år med overenskomstforhandlinger og dermed et år med forandringer og ønsker om bedre vilkår – ikke alle er indfriet, men det ser ud til, der er lys for enden af krise tunellen. Sidste år indledte jeg beretningen med et citat af ukendt kilde; ”Hvis du gør det du altid har gjort, får du de resultater, du altid har fået”. Så nu kan vi spørge os selv; Har vi fået et godt resultat?

Vi skal starte med traditionen tro at mindes de kolleger, som vi har mistet siden sidste generalforsamling.

 

Vi vil ære:

  • Egil Graves Kirkebye Larsen, Tidligere Silkeborg Kirke
  • Gunnar Flyvholm, Tidligere Grundtvigs Kirke, København
  • Arly Henriksen, Tidligere Højdevangskirken, København
  • Grete Clausen, Tidligere Herlufsholm Kirke

Ære være deres minde.

 

I Danmarks Kirketjenerforening er vi i dag 494 aktive medlemmer. Der er 287 kvinder og 207 mænd. Antallet sidste år i maj var i alt 528 medlemmer.

Danmarks Kirketjenerforening skruede sidste år op for kampagnen; Anbefal og sørg for et nyt medlem - så giver foreningen et gavekort. Mange har benyttet sig af ordningen, men desværre langt fra nok. Vi har alt for få medlemmer. Om det skyldes for stor udskiftning i stillingerne landet rundt eller måske, de ”ikke-forhandlingsberettigede” organisationers lovning på guld og grønne skove, for nærmest ingen penge, vides ikke. Stadig flere kirketjenere skal have kendskab til deres faglige organisation, i sær når de er nye i jobbet - tak til alle, der er medvirkende til det.

Det er dejligt at se, at Jer, som er nyansatte også har fundet vej til årskurset. I skal være meget velkomne. Hvis I ikke allerede har fået et flag på Jeres skilt, så kom herop i løbet af aftenen og få et på, så dem, der har været her før kan tage sig ekstra godt af Jer. Vi håber, at I vil falde godt til i blandt os, og ikke mindst på Jeres arbejdspladser.

 

OK – fik vi noget?

 

Bestyrelsen satte på sidste generalforsamling overenskomstforhandling på dagsorden. Der var mulighed for at komme med ønsker og indspark til forhandlingerne - både til fællesoverenskomsten og forhandlingerne med ministeriet. Det var givende, for bestyrelsen, at få medlemmernes ønsker og prioriteringer.

Fik vi noget ud af det?

Langt de fleste midler er brugt på gennerelle lønstigninger. Det betyder at alle får en lønstigning på 4,45 %, der vil blive udmøntet i løbet af 3 år, som vist på skærmen. Den første stigning skulle gerne komme med junilønnen, bagud naturligvis.

Et par af de betydelige forbedringer nævnes:

- Minipensionen for overenskomstansatte bliver forhøjet fra 10,65 % til 11,19 %

- alle får en ATP forhøjelse på 168 kr. om året, så der fremover årligt indbetales 3.408 kr. til ATP.

- Det lokale og centrale samarbejde styrkes (dette gælder også for Folkekirken)

I forbindelse med overenskomstforhandlinger blev også organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og hhv. Danmarks Kirketjenerforening og FAKK forhandlet. Da der ikke var midler fra hovedbordet til forbedringer, blev parterne enige om, primært, redaktionelle ændringer.

Lønforhandlingsprotokollat, i en omskrevet version, er gjort permanent og der var enighed om 2 periodeprojekter for hhv. tøjcirkulærer og tillidsrepræsentantcirkulærer, hvor evt. ændringer og moderniseringer kan komme på tale.

Resultatet kom siden til urafstemning. Danmarks Kirketjenerforenings stemmeberettigede medlemmer skulle stemme. 205 valgte at stemme ja og 12 stemte nej.

Vi må konstatere, at en stor del af de krav, der blev stillet og foreslået af medlemmerne, ikke blev en realitet. De vil blive gemt til næste forhandling, hvor vi forhåbentlig får mere medvind og penge med til forhandlingsbordet.

 

Tjenestemandslønnen

 

I flere overenskomstperioder har der ikke været lokallønspuljemidler afsat og dermed ingen mulighed, for at få mere i tjenestemandsløn. OAO, vores Centralorganisation, har forhandlet en aftale om tillæg, gældende for bl.a. tjenestemandsansatte kirketjenere og gravere. Aftalen giver kort fortalt, mulighed for at tildele tillæg, både engangstillæg, midlertidige tillæg og varige tillæg. Tillæg kan være pensionsgivende, dog som arbejdsmarkedspension.

Forhandlingsretten for tillæg for tjenestemænd ligger (formentlig) mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening, men det betyder ikke, at du ikke selv må snakke med dit menighedsråd. Hvis der er enighed om et tillæg, kan menighedsrådet sende oplæg til Sekretariatet.

(Og grunden til jeg siger formentlig - Der blev udsendt høring i sidste uge og der skulle gerne komme et cirkulære 1. juni, hvor det forventes, at KM uddeler forhandlingsretten til MR) Vi informerer Jer, der er tjenestemænd direkte inden længe.

 

Uddannelse:

 

Vi skal til stadighed sørge for at uddanne os og forbedre vores kompetencer. Det er desværre ikke nemt at få folk til at melde sig til uddannelserne – heller ikke efteruddannelserne.

I foråret blev der afholdt fyraftensmøder for kirkefunktionærer og arbejdsgivere. FAKK, 3F og Danmarks Kirketjenerforening var vært rundt i 5 kirker i Danmark. Her blev mulighederne i uddannelsessystemet gennemgået. Også gennemgang af økonomi ved deltagelse i uddannelse, hvordan man tilmelder sig til kurser, og hvordan der søges VEU godtgørelse. Alt sammen meget gavnlige oplysninger, når man skal søge sit menighedsråd om kursusdeltagelse.

Desværre var der kun 3 kirketjenere, der tog i mod tilbuddet og i København blev arrangementet helt aflyst. Det kom lidt bag på os, at kirkefunktionærerne interesserer sig så lidt for muligheden for, at tilegne sig viden og kompetencer - I sær med tanke på at uddannelse, kan have en positiv afsmitning på lønnen.

De faglige organisationer er gået i gang med projektet omkring uddannelsesambassadører. Alle faggrupper skal have et antal uddannelsesambassadører, der kan opfordre, hjælpe og vejlede kirkefunktionærerne i gang med uddannelse, efteruddannelse og almen kvalificering. Kende du en, der vil passe til titlen, hører bestyrelsen det gerne.

 

Kompetencefonden:

 

Uddannelsesambassadørerne kan forhåbentlig også få gang i ansøgningerne til kompetencemidlerne.

Sidste år havde vi blot en enkelt ansøger, til de godt 90.000 kr. Danmarks Kirketjenerforening havde stående i kompetencefonden til uddannelse af kirketjenere. Den ene ansøger kunne desværre langt fra, bruge alle pengene. De resterende midler blev overført til de øvrige organisationer, så pengene kunne gøre gavn der.

Vi skal huske, at det er overenskomstmidler, der desværre går tabt. Mange tror fejlagtigt, at man kun kan søge til fagrelevante kurser, men man kan faktisk søge til næsten alt mellem himmel og jord. Det eneste det kræver, -altså udover at finde den uddannelse man ønsker,- er at der bliver afholdt MUS med kontaktpersonen og der bliver udarbejdet en uddannelsesplan. Ansøgningen foregår online og man kan altid få hjælp fra foreningen til at udfylde den.

Ansøgningsfristerne ligger i efteråret og vi skriver som altid i bladet, så I bliver mindet om datoerne.

 

Tillidsrepræsentanter:

 

Tillidsrepræsentantordningen har nu været i gang i snart 5 år. Bestyrelsen glæder sig over, at en institution, som mange andre faglige organisationer har været mange år om at opbygge, er så flot på vej til at blive en af foreningens byggestene. Jeg personligt har flere gange haft glæden af et godt samarbejde med tillidsrepræsentanterne, i sager, hvor jeg har været med på sidelinjen.

Det tager tid at få et sådant system op at stå, men det er efterhånden ved at lykkes rundt omkring. Vi håber at det også er jeres opfattelse. For at komme det sidste stykke er det vigtigt, at I bruger systemet, altså kontakter Jeres tillidsrepræsentanter, når I har spørgsmål, så de får brugt deres viden - så den ikke bare går i glemmebogen.

Det er også vigtigt for at aflaste sekretariatet og bestyrelsen, så de kan tage sig af sager som kommer f.eks. fra tillidsrepræsentanterne. Det skal ikke forstås sådan, at I ikke må benytte bestyrelse og sekretariat, men blot I husker, at der er nogle, der er nærmere på jer geografisk og derfor kender de lokale forhold bedre og nemmere kan komme til Jer. Vi vil gerne gøre sagsbehandlingen i foreningen billigere og det kan bl.a. gøres ved, at I benytter jeres tillidsrepræsentanter.

Der bliver afholdt kursus for tillidsrepræsentanterne igen i september måned, og hvis I mener at der er ting, som tillidsrepræsentanterne ikke er så stærke i, så henvend jer til Hans Jørgen, Jan eller Christina, som udgør det udvalg, der skal arrangere det næste kursus.

Der skal lyde Tak til tillidsrepræsentanterne for Jeres engagement og for at I vil gøre en forskel for Jeres kollegaer. I er et stort aktiv i vores forening og det er dejligt, at opleve, at I tørster efter viden og for at dygtiggøre Jer.

Og til Jer kollegaer, kan jeg opfordre til at benytte tillidsrepræsentanterne – de har stadig brug for at blive brugt.

 

Erfagrupper

 

Erfagrupper, dvs. grupper hvor man deler erfaringer, er ikke et helt nyt begreb. Vi har ikke mange af dem rundt i landet, endnu, men der pibler alligevel flere steder grupper op, hvilket er dejligt at se.

I vores branche er der desværre en tendens til mange udskiftninger og der kommer en del nye kirketjenere. Det er vigtigt at få de nye kollegaer med i fællesskabet, så de ikke står alene med deres opgaver, og så de ved hvor de kan henvende sig med evt. spørgsmål. Samværet med kollegaer fra nabokirker, der har lyst til at dele en kop kaffe og en faglig snak kan være en kærkommen gave, i et ellers til tider enearbejde.

Vi er ikke mange kirketjenere i Danmark, lad os stå sammen og lad os lære hinanden at kende, og udveksle erfaring både de gode og mindre gode ting vi hver især oplever i vores kirke.

 

Blad og Hjemmeside:

Den største ændring på hjemmeside det seneste år er, at vi nu har valgt at lukke vores forum. Det blev stort set ikke brugt mere. Tiden er nok løbet fra den form for fagligt forum.

Til gengæld oplever vi stigende interesse for vores side på Facebook, som har fået ”Like” nr. 200 fra Lene Nielsen, Taarbæk Kirke.

Har du spørgsmål til andre kirketjenere eller til bestyrelsen, som kan have interesse for dine kolleger, er du meget velkommen til at dele dem med os på Facebook.

Medlemsbladet har en fornuftig økonomi med gode annonceindtægter, der finansierer langt den største del af udgifterne til produktion, layout og distribution. Vi er rigtig glade for, at vi med de ti årlige numre af vores medlemsblad dels har muglighed for at fortælle om vigtige faglige nyheder, men vi vil også rigtig gerne fortælle den gode historie om de mange interessante og vidt forskelligartede mennesker, vi har som kirketjenerkollegaer landet over.

Vi er altid på udkig efter den gode historie og er meget åbne over for jeres input og idéer. Skriv gerne til redaktionen for web og blad.

 

Økonomi:

 

Overvejende har vi en sund økonomi,- men som I kan se i regnskabet for 14, har vi et underskud på 135.903 kr. Og hvordan kan vi så sige vi har en sund økonomi? Forretningsføreren vil komme nærmere ind på økonomien og forklare sammenhængen, der både skyldes en faglig voldgift, et kartotek, et sekretariat og desværre et faldende medlemstal.

Bestyrelsen stiller forslag om investering, så vi kan få penge til at yngle. Renter er ikke længere noget vi kan få, men nærmest udelukkende noget vi betaler. Det kan mærkes i regnskaberne. Derfor stiller vi forslag om investering af en del af de midler, der jo alligevel ”bare” står og er mindre aktive. Investeringerne vil være nøje overvåget og vil blive plejet af både bank og bestyrelse.

Bestyrelsen fremsætter ikke forslag om kontingentforhøjelse i år, vi vil meget hellere arbejde frem mod, at vi bliver flere medlemmer – vi har brug for at I også gør en indsats. Vi bliver nødt til at være flere til at løfte byrden, hjælpes ad og sikre foreningens fremtid og virke.

 

Sekretariatssamarbejde:

 

Vores sekretariatssamarbejdet med FAKK er en stor udgift i foreningens økonomi, men det er også en vigtig og fornuftig udgift. Med et bemandet sekretariat sikrer vi ikke bare mulighed for at kontakte foreningen inden for normal åbningstid, vi sikrer også – og det er bestemt lige så vigtigt – en kompetent og kontinuerlig faglig sagsbehandling. At have et sekretariat som vores, kan vi ikke løfte alene. Vi er derfor glade for samarbejdet med FAKK.

Det betyder dog ikke, at der ikke er plads til forbedringer. Bestyrelsen har således et sekretariatsudvalg, der skal være talerør mellem vores forening og vores samarbejdspartner. I udvalget arbejder vi fortsat for at få det bedste ud af samarbejdet og senest har vi således set på proceduren for lønforhandlinger, som ofte må stå for skud for kritik. En kritik vi tager seriøst. Det er dog et lidt langsommeligt system, vi er oppe imod. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal gøre vores yderste for at sikre en god og fornuftig sagsbehandling – og ikke mindst sagsbehandlingstid.

 

Lønforhandlinger

 

Der blev i efteråret indsendt ca. 60 lønforhandlingsønsker til Sekretariatet. Det er alt for få. Der skal mange flere til for at få lønudviklingen i gang. Måske nogen tænker, det ikke er umagen værd - men det er det! Hvis man ikke spørger, får man jo som bekendt heller ikke svar. Så kære medlemmer: Fat pennen, når tiden kommer.

Jeg vil runde beretningen af og sige tak fra hele bestyrelsen og for mit vedkomne tak for mit femte år som formand.

TAK til alle vores samarbejdspartnere, de øvrige faglige organisationer inden for folkekirken - ikke mindst FAKK og 3F, tak til vores tillidsrepræsentanter og dem der giver en ekstra hånd i forbindelse med Årskurset. Tak til alle, for Jeres loyalitet og engagement i arbejdet for Danmarks Kirketjenerforening og dens medlemmer.