Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Stillingsannoncer

Stillingsannoncer

Skal din annonce med her på siden? Så se venligst her!
Danmarks Kirketjenerforening er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne links!

 


Kirketjener til Ansgars Kirken, Aalborg 

Vi søger en kirketjener som brænder for at gøre kirken til et godt sted at være. 

Ansættelsen er på deltid – 20 timer ugentligt - med tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 20. august 2019 kl. 12.00

Se mere på www.jobnet.dk eller www.ansgarskirken.dk

    
    ansgar aalborg          

 

 


 

Kirketjener til Islands Brygges Sogn

En fuldtidsstilling som kirketjener i Islands Brygges Sogn, Amagerbro Provsti, Københavns Stift er ledig.
Arbejdet består af kirketjeneropgaver i Islands Brygges Sogn.

Hans Tausens Kirke og Kirken i Ørestad er beliggende i sognet ligesom kirkekontoret, som for tiden har adresse ca. 300 meter fra Hans Tausens Kirke.

Islands Brygges sogn har pr. 1. januar 2019 i alt 28.964 indbyggere, heraf er 15.157 medlemmer af folkekirken. Islands Brygges Sogn dækker både bydelen Ørestad og bydelen Islands Brygge.

For tiden er der ansat 4 kirketjenere, 2 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte sammenlagt svarende til 3 fuldtidsstillinger. Den ene fuldtidsstilling er den her opslåede. Kirketjenerne er sideordnede ansatte og skal udføre og fordele arbejdsopgaverne mellem sig, så alle opgaver i sognet kan løses til daglig og under ferie, sygdom og andet fravær alt ifølge nærmere aftale med menighedsrådet.

Erfaring fra tidligere kirketjenerstillinger er ikke en betingelse, men enten en interesse for eller et kendskab til folkekirken kan være en fordel. Arbejdstiden bruges især på rengøring i kirkerne og på kontorerne og på vedligeholdelse af udendørsarealer og til at servicere ved de mange møder, arrangementer og handlinger/gudstjenester i kirkerne. Kendskab til drift og vedligeholdelse af bygninger og installationer samt fleksibilitet og gode samarbejdsevner kan gøre stillingen interessant at varetage.

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 249.025 - 321.112 med et fikspunkt på kr. 249.025 beløbene er i årligt grundbeløb pr. 31. marts 2012. Fikspunktet er pr. 1. april 2019 kr. 270.170, som er menighedsrådets udgangspunkt for forhandling om lønintervallet med Danmarks Kirketjenerforening. Hertil ydes desuden et årligt rådighedsbeløb på kr. 23.500 - pr. 1. april 2019 kr. 25.495 - som dækker rådighedsforpligtelser i stillingen.

Det fulde stillingsopslag kan ses på sognets hjemmeside www.islandsbryggessogn.dk

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Michael Riis, e-mail 7080mr@gmail.com , telefon bedst efter kl. 16.00 40 25 55 55.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Islands Brygges Sogns Menighedsråd på e-mail 7080fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest tirsdag den 20. august 2019 kl. 12.00.


 

SanktLukas

Sankt Lukas Kirke, Aarhus søger selvledende kirketjener med teknisk snilde og udpræget sans for struktur og organisering af egne arbejdsopgaver.

Sankt Lukas Kirke, Aarhus i Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift søger en kirketjener, som får hovedansvaret for den daglige vedligeholdelse og det daglige tilsyn med både sognehus, tilhørende køkken, krypt samt kirkerummet. Måske har du en baggrund som pedel eller vicevært? Du har i hvert fald praktisk håndelag og en vis naturlig myndighed.

Du skal kunne trives med, at du selv skal strukturere dine daglige opgaver, og at arbejdet varierer henover hele ugen på forskellige tidspunkter morgen, aften og til gudstjenester og kirkelige handlinger i weekender og på helligdage.

Du får hovedansvaret for vedligehold af kirkens udendørsarealer efter årstidens normer, herunder saltning i glat føre, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, fejning, rensning af tagrender m.v.

Du får også hovedansvaret for pasning og tilsyn med kirken og sognehusets lokaler, herunder mindre reparationer og vedligehold, styring af varme- og ventilationsanlæg, lydanlæg og elektronisk klokkeringning, kontakt til husets håndværkere, klargøring og opstilling til arrangementer.

Stillingen indeholder kirketjeneste - herunder klargøring til og deltagelse i gudstjenester og andre kirkelige handlinger som fx bryllupper, begravelser m.v. Kirken og sognehuset har mange brugere og arrangementer fordelt over hele ugen. Du skal derfor være parat til at møde andre mennesker i alle aldre og forskellige livssituationer med rummelighed og empati.

Vi forventer,

 • at du er servicemindet, pligtopfyldende, imødekommende og tillidsvækkende overfor alle, der færdes i kirken og kirkens lokaler
 • at du betragter dit arbejde hos os som en afgørende faktor for, at husets dagligdag hænger sammen
 • at du er struktureret, kan skabe overblik, og selv formår at tilrettelægge dit arbejde, så det imødekommer kirkeårets meget varierende opgaver
 • at du, trods stor selvstændighed, formår at samarbejde med både dine nærmeste kolleger, menighedsrådet og alle brugere af huset samt bidrage til et godt samarbejde med kirkeværge og kirke- og præstegårdsudvalget.
 • Ved ferie og sygdom vil du også skulle afløse husets anden kirketjener fx i forbindelse med mødeservice, opdækning, indkøb, rengøring. Husets anden kirketjener har hovedansvaret for rengøring.

 

Vi tilbyder

 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Stor indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse
 • En levende og travl arbejdsplads, hvor to dage sjældent er ens
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Arbejde i et stort bysogn med ca. 10.500 indbyggere

 

Ansættelsesområdet er Aarhus Stift med tjenestested i Sankt Lukas Sogn. Sankt Lukas Sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed. Børne- og straffeattest indhentes. Arbejdstiden er som udgangspunkt en 5-dages arbejdsuge med gennemsnitligt 30 timer ugentligt, men arbejdstiden opgøres over et kvartal. Der må påregnes weekend-, morgen- og aftenarbejde. Der er en fast ugentlig hverdagsfridag og en yderligere løs fridag, der placeres efter nærmere aftale. To gange i kvartalet gives de løse fridage i sammenhæng over en weekend. Der udfærdiges en rammetidsaftale for stillingen.

Ansættelserne er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Overenskomster – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for gravere og kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandstatus og ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Har du ikke allerede gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, er det en forudsætning, at du gennemfører den indenfor 2 år efter ansættelsen.

Årslønnen aftales inden for intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 267.694,90 kr. (nutidskroner).  

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.261,84 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger angående stillingen fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson, Louise Toft Dalsgaard på telefon 6130 8809 – træffes efter kl. 20.00.

Ansøgning vedlagt CV mailes til 8132fortrolig@sogn.dk senest den 22. august 2019. Ansøgningen mærkes ”kirketjener” i mailens emnefelt.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 35. 


 

Kirketjenere søges

Odder Sognekirke søger pr. 1. november 2019 eller snarest derefter to kirketjenere på hver gennemsnitlig 32 timer om ugen.

Kirketjenernes hovedopgaver er i fællesskab:

 • Kirketjeneste
  - Praktisk kirketjeneste i kirke og kapel ved gudstjenester, kirkelige handlinger, særlige arrangementer, koncerter og lignende
 •  Rengøring
  - Rengøring af kirke, kirkecenter og andre bygninger
 • Værts-/værtinde-funktion
  - Klargøring til undervisning og mødevirksomhed samt indkøb
 • Pedelfunktion
  - Tilsyn med og pasning af kirkens bygninger og inventar, herunder vedligehold og mindre reparationer

Rengøringsopgaverne udgør tidsmæssigt den største del af stillingerne. Dernæst kirketjeneste.

Vi forventer, at du:

 • kan finde dig tilpas i et kirkeliv, hvor vi har respekt for traditionen og samtidig opsøger fornyelsen
 • er imødekommende, serviceminded og tillidsvækkende
 • har overblik og kan tilrettelægge din arbejdsdag
 • er en holdspiller, som har lyst og evne til samarbejde og samspil med kirkens præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige 
 • har syn for rengøringsbehov og -standard
 • er arbejdsom med praktisk sans og med hænderne skruet rigtigt på
 • har teknisk snilde og kan løse mindre opgaver på vores tekniske udstyr
 • har mod på mindre administrative opgaver
 • er loyal og vil bidrage til den gode stemning på arbejdspladsen
 • er indstillet på skiftende arbejdstider, weekend- og aftenarbejde – og at arbejdsmængden varierer hen over året
 • har indsigt i og forståelse for kirkens opgaver

Vi kan tilbyde:

 • et spændende job med mange forskelligartede opgaver
 • dygtige og engagerede kolleger
 • en arbejdsplads i forandring med flere nye medarbejdere

Vi har to ledige stillinger og vil gerne have to forskellige kirketjenerprofiler. Skriv derfor gerne i din ansøgning lidt om, hvilke af opgaverne du særligt finder interessante og har særligt gode forudsætninger for at løse på baggrund af dine kompetencer.

Ansættelse sker ved Odder Sognekirke og tilhørende lokaliteter. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Odder Provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk  

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Lønnen aftales inden for intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er på 270.169,96 kr. for en fuldtidsstilling. Der ydes et årligt rådighedstillæg på 25.495,41 kr. for en fuldtidsstilling. Beløbene er oplyst i nutidskroner. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Hertil ydes pensionsbidrag.

Hvis den obligatoriske uddannelse for kirketjenere ikke er gennemført ved ansættelsestidspunktet, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.
Prøvetiden er tre måneder. Der vil i forbindelse med ansættelse blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til koordinator Jette Bøge Rosenskjold på tlf. 2872 3619.

Ansøgning med relevante bilag sendes senest fredag den 30. august kl. 12.008087fortrolig@sogn.dk . Ansøgningen mærkes ”kirketjener” i mailens emnefelt.
Der planlægges samtaler torsdag den 12. september fra kl. 12.00 og torsdag den 19. september fra kl. 9.00. De udvalgte får direkte besked.

Odder sogn hører under Odder Provsti og Aarhus Stift.
Der er ca. 13.000 indbyggere i sognet, hvoraf ca. 10.600 er medlemmer af folkekirken.
Der er en middelalderkirke med en gammel og nyere kirkegård. Desuden er der et kapel og et kirkecenter.
Sognet har tilknyttet fire præster. Ved kirken og kirkecentret er ansat en koordinator og kordegn, en kordegn, en kirke- og kulturmedarbejder, to kirketjenere, to organister og to kirkesangere. Derudover er der ansat en kirkegårdsleder og fem gartnere.
Sognet har et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til de forskellige målgrupper.


 

MØDEKALENDER (NÆSTE 6)

02 Sep 2019
12:00 - 17:00
Stiftsmøde Ribe/Haderslev
06 Sep 2019
10:00 - 13:00
Folkekirkens samarbejdsudvalg
06 Sep 2019
13:00 - 15:00
Formandsmøde
09 Sep 2019
09:00 - 17:30
Bestyrelsesmøde
10 Sep 2019
12:00 - 15:30
Folkekirkens arb. miljøråd Kbh
11 Sep 2019
09:45 - 15:00
Folkekirkens brancheudv.

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook