Ved at benytte denne hjemmeside www.kirketjener.dk accepterer du, at Danmarks Kirketjenerforening behandler dine personoplysninger i henhold til denne datapolitik.

Jobbeskrivelse

Arbejdet
En kirketjener sørger for rengøring og  vedligeholdelse af kirken og dens omgivelser, ringer med kirkens klokker og bistår kirkens øvrige ansatte og menigheden ved Folkekirkens gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirketjenere ansættes hovedsaglig ved bykirker.
Kirketjeneren har kirken og dens omgivelser som arbejdsområde.
Arbejdsopgaverne deles op i rengøring og vedligeholdelse, ringetjeneste og opgaver ved gudstjenesten og andre kirkelige handlinger.

Rengøring og vedligeholdelse
Omfatter både selve kirken med våbenhus, sakristi, kapel, og andre lokaler som benyttes af kirkens præster og menighedsråd, f.eks. andagtslokaler, undervisningslokaler til konfirmander, mødelokaler og kirkekontor. Kirketjeneren renholder også kirkepladsen og eventuelle anlæg omkring kirken.
Endvidere sørger kirketjeneren for vask af kirkens linned og messeskjorter.
Kirketjeneren fører tilsyn med kirken og dens lokaler uden for brugstiden. Ure, klimaanlæg og andre installationer skal passes og efterses. Desuden har kirketjeneren ansvaret for opvarmning af kirken og de tilhørende lokaler. Kirketjeneren indberetter mangler ved kirken, dens lokaler og inventar, til menighedsrådet eller kirkeværgen som fører tilsyn med kirken. Kirketjeneren skal føre tilsyn med håndværker- arbejde, men kan selv udføre mindre reparationer og vedligeholdelser som ikke kræver håndværksmæssig uddannelse.

Gudstjenester og kirkelige handlinger.
Kirketjeneren deltager i forberedelsen af kirkelige handlinger, medvirker herunder efter den fungerende præsts anvisninger. Før kirken åbnes, skal lysene være tændt, alterbord og døbefont skal være i orden og salmenumrene skal være hængt op. Ved begravelser skal der sættes skamler eller katafalk frem til kisten. Kirketjeneren modtager blomster og lægger dem ved kisten, og fjerner dem igen efter højtideligheden.

kirketjener_1

Kirketjeneren modtager kirkegængerne ved indgangen, og skal i øvrigt sørge for at kirketjenesten ikke forstyrres. Kirketjeneren har også pligt til at hjælpe til ved møder og andre arrangementer. Det kan være opstilling af borde og stole, samt borddækning og kaffebrygning.
Ved kirker, der er kendte turistmål, kan det også være kirketjenerens opgave at sælge adgangsbilletter og brochurer.
Menighedsrådet kan ansætte medhjælpere for kirketjeneren, som i så fald arbejder under dennes tilsyn.

kirketjener_2

Ringetjeneste.
Kirketjeneren ringer med kirkens klokker efter de almindelige bestemmelser og gældende sædvane . Mange steder findes automatiske ringeanlæg, der eventuelt skal startes af kirketjeneren. Det er også kirketjeneren der fører tilsyn med at klokkerne er i ordentlig stand.
 
kirketjener_3
Der ringes stadig manuelt.
(Hjerting Kirke, Esbjerg).
 

Indtægt, uddannelse og organisation.
Kirketjenere, der ansættes efter 1. september 2009 er overenskomstansatte. Kirketjenere der er tjenestemænd bevarer dog status, ved ansættelse i ny stilling.

En del stillinger er deltidsstillinger som aflønnes efter samme regler som fuldtidsstillinger, med en brøkdel af en fuldtids løn.

Ud over lønnen får man som kirketjener et rådighedstillæg.

Der ydes tilskud til mørkt tøj og almindeligt arbejdstøj.

Kirketjenere har ret til en fast ugentlig fridag. Derudover har man ret til en løs/flydende fridag om ugen (gennemsnitligt over 13 uger - 4 dage skal falde sammenhængende lørdag og søndage).

Danmarks kirketjenerforening er faglig organisation for kirketjenere ansat i folkekirken. Foreningen er medlem af Offentligt Ansattes Organisationer, og har forhandlingsret over for alle kirkelige myndigheder.
Medlemskab fås ved henvendelse til Sekretariatet eller under Bliv medlem her på hjemmesiden.

Som andre funktionærgrupper i Folkekirken er det meget vigtigt at kirketjenere får en uddannelse. Danmarks Kirketjenerforening begyndte for 10 år siden at udvikle den uddannelse, der i dag består af 4 obligatoriske, og 10 efteruddannelsesmoduler.
Se også siden om uddannelse

kirketjener_4

Aktivitetskalender (næste 6)

Her kan du læse mere om hvad Danmarks Kirketjenerforening kan tilbyde dig..

Forside

 

På Min side kan du ændre e-mail, mobil og meget mere...

serviceforbundet

inspiration til at komme med på den grønne bølge i Folkekirken..

download 9

Her kan du læse om bæredygtige kurser hos AMU-Fyn

Bæredygtige kurser forside

Besøg TJM Forsikring..

download 4

Besøg a-kassen ...

min-a-kasse

Facebook