Kirketjener og tjenestemand

Hvis du er en af de få kirketjenere, som er ansat som tjenestemand, kan du læse om dine rettigheder og pligter her.

De fleste kirketjenere er overenskomstansatte, men nogle kirketjenere med mange års anciennitet er tjenestemandsansatte. Der er ikke ansat kirketjenere som tjenestemænd efter 2005. Tjenestemandslignende overgik til overenskomstansatte 1. september 2009.

Kirketjenere, der allerede er tjenestemænd, bevarer dog status ved direkte overgang til en ny stilling.

Hvad er forskellen på at være tjenestemand og overenskomstansat?

Som tjenestemand i Folkekirken er dine ansættelsesforhold lidt anderledes, end hvis du var overenskomstansat.

Som tjenestemand skal du tåle ændringer i dit ansættelsesforhold i videre omfang end overenskomstansatte. Du har for eksempel pligt til at overtage en højere eller sideordnet stilling.

Dine pensionsforhold er også anderledes end for overenskomstansatte. Du har en tilsagnspension, hvilket betyder, at din pension udgør en vis procentdel af din slutløn afhængig af din anciennitet som tjenestemand.

Som tjenestemand kan du ansøge om lønforbedring hele året.

Du er omfattet af de samme fridagsregler som overenskomstansatte kirketjenere.

Som tjenestemand har du ret til at forblive ansat som tjenestemand, hvis du skifter job inden for samme branche, indtil du skal pensioneres.

Kontakt os

Har du et spørgsmål? Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.
Åbningstid: I dag 9 - 15
Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: 9 - 15
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 - 15
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket
Skriv til os, så vender vi tilbage på mail eller telefon alt efter dine ønsker.

Kontakt osLovens område

§ 1. Som tjenestemand i henhold til denne lov anses enhver, der er ansat i statens eller folkekirkens tjeneste efter reglerne i denne lov.

Ansættelse

Ansættelse
§ 2. Ansættelse som tjenestemand sker i følgende former:

1) Varig ansættelse.
2) Ansættelse på prøve med senere varig ansættelse for øje.
3) Ansættelse på åremål.

§ 3. Tjenestemænd udnævnes enten af kongen eller af vedkommende minister.

§ 4. Ansættelse som tjenestemand forudsætter, at vedkommende efter sin alder, helbredstilstand og uddannelse er i stand til at bestride tjenesten i den pågældende stilling. Hvor betingelser med hensyn til alder, helbredstilstand og uddannelse ikke er fastsat i den øvrige lovgivning eller i medfør af denne, kan sådanne betingelser fastsættes af ministeren for offentlig innovation. Regler herom, der kun skal omfatte bestemte grupper af tjenestemænd, fastsættes dog af vedkommende minister eller den, han bemyndiger dertil, efter forhandling med ministeren for offentlig innovation.

§ 5. Ansættelse som tjenestemand sker efter offentligt opslag, medmindre den pågældende ansættes efter forudgående ansættelse på prøve.

§ 6. Første varige ansættelse sker efter forudgående ansættelse på prøve.

Tjenestemandens pligter

§ 10. Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

Suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål

§ 19. En tjenestemand kan suspenderes eller midlertidigt overføres til andet arbejde, når han har pådraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager ham den tillid, som bestridelsen af stillingen kræver, eller som i øvrigt gør det betænkeligt, at han vedblivende udfører sit hidtidige arbejde.

§ 20. En tjenestemand, der tjenstligt indberettes for en tjenesteforseelse eller et strafbart forhold, skal have udleveret en fremstilling af sagens faktiske omstændigheder og have adgang til at afgive en skriftlig udtalelse om fremstillingen. Han skal samtidig gøres bekendt med, at han ikke har pligt til at udtale sig om fremstillingen.

Afsked

§ 27. Tjenestemænd kan med 3 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned.

§ 28. Tjenestemænd kan afskediges uden ansøgning med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Afsked kan dog ske med kortere varsel, såfremt den er begrundet i, at tjenestemanden som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket til at forblive i stillingen.

§ 29. Tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf. § 45.

§ 32. En tjenestemand, der afskediges, fordi ændringer i forvaltningens organisation eller arbejdsform medfører, at stillingen nedlægges, bevarer sin hidtidige løn i 3 år, jf. dog stk. 3 - 5.

Særbestemmelser om folkekirkens tjenestemænd

§ 41. En tjenestemand i folkekirken har pligt til i stedet for eller i forbindelse med tjeneste i sin egen stilling at gøre midlertidig tjeneste i en stilling, der er sideordnet med eller højere end hans egen.

§ 42. En tjenestemand i folkekirken har pligt til at underkaste sig sådanne forandringer i hans tjenesteforretningers og ansættelsesområdes omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham.

Forhandlings- og organisationsforhold

§ 45. Løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd fastsættes ved aftale mellem finansministeren og de i § 49 nævnte centralorganisationer.